Pension Header
Ontdek de bijbehorende producten

Sparen of beleggen voor uw pensioen: wat kiest u het best?Het leven is nog lang niet voorbij als u met pensioen gaat. Het is dus belangrijk dat u zich nu goed voorbereidt zodat u nadien volop kan genieten. Maar hoe? Zou u liever sparen (tak 21) of beleggen (tak 23)? Ontdek nu hoe u de juiste keuze maakt voor uw pensioenspaarverzekering.​

​​​​​​​​​​​​​Tak 21 vs. tak 23: overeenkomsten​​

 • In beide gevallen gaat het om een langetermijnbelegging.
 • Het kapitaal komt in het algemeen vrij bij de pensionering van de verzekeringsnemer.
 • Een flexibele oplossing om uw pensioen voor te bereiden volgens uw doelstellingen en persoonlijke situatie.
 • Een belastingvermindering van 30% op de stortingen tot 990 euro.
 • Een belastingvermindering van 25% op de stortingen tot 1.270 euro.
 • Er wordt een anticipatieve heffing van 8% toegepast op de leeftijd van 60 jaar of op de 10e verjaardag van het contract (als het contract wordt afgesloten na de leeftijd van 55 jaar).
 • Een afkoop blijft altijd mogelijk, maar kan zwaar worden belast als het contract wordt afgekocht vóór de anticipatieve heffing.
 • De mogelijkheid om te beginnen met sparen of beleggen vanaf 30 euro per maand.

Tak 21 vs. tak 23: verschillen !​

Tak 21: uw prioriteit? Veiligheid!

Met een relatief laag risico en een gewaarborgde rentevoet zijn de pensioenspaarcontracten van tak 21​ de beste oplossing. Om uw spaargeld te optimaliseren, voorziet AG ook elk jaar in een mogelijke winstdeling. Dat is een soort bonus (optioneel, niet-gewaarborgd en kan elk jaar veranderen) die wordt uitgekeerd naargelang de resultaten van de onderneming*. Dit zal uw spaargeld een extra boost geven! 


Het rendement van een tak 21-product is over het algemeen lager dan het potentiële rendement van een tak 23-product.​


Tak 23: uw prioriteit? Een zo hoog mogelijk rendement halen!

Als u eerder op zoek bent naar rendement in plaats van zekerheid, dan zijn tak 23-pensioenspaarproducten​ een interessant alternatief voor tak 21. Waarom? Met tak 23 hangen de resultaten rechtstreeks af van de marktprestaties van het (de) aan uw contract verbonden fonds(en), wat een hoger risico* betekent. Maar u behaalt een mogelijk hoger rendement.​Voor u beslist, neemt u het best contact op met uw verzekeringstussenpersoon om samen uw risicoprofiel te bepalen volgens uw persoonlijke behoeften en doelstellingen.


Kiezen voor tak 23 en tegelijk de risico's beperken... kan dat? Ja!

Er zijn risico's verbonden aan tak 23-producten, dat klopt. En het is belangrijk dat u ze kent om een weloverwogen beslissing te nemen.

Deze risico's worden echter gedeeltelijk uitgevlakt door de kenmerken van het product. De beleggingshorizon is minimaal 10 jaar en de belegging is gespreid in de tijd, waardoor marktschommelingen kunnen worden opgevangen.

​Bovendien kunnen wij u dankzij ons ruime aanbod van fondsen een oplossing bieden die aan uw behoeften beantwoordt:

 • Het Stability-fonds met 25% aandelen en 75% obligaties
 • Het Balanced- of het Neutral portfolio-fonds met 50% aandelen en 50% obligaties
 • Het Growth- of het Dynamic portfolio-fonds met 75% aandelen en 25% obligaties​​


Uw pensioen voorbereiden via een tak 23-oplossing, betekent kiezen voor:

 • ​​Een potentieel hoger rendement op lange termijn (door het risico te aanvaarden dat u geld kan verliezen).
 • Een belastingvoordeel van maximaal 317,5 euro per jaar
 • Portefeuillediversificatie via beleggingsfondsen
 • Expertise van verschillende beheerders die AG zorgvuldig heeft geselecteerd


--------

Deze advertentie heeft betrekking op tak 21- en tak 23-levensverzekeringen voor pensioensparen. Deze verzekering, ontwikkeld door AG en verdeeld door BNP Paribas Fortis/bpost bank/uw tussenpersoon, is onderworpen aan het Belgische recht.

 

BELASTING

Belasting in tak 21 en tak 23

U kan uw pensioenkapitaal opvragen wanneer u maar wil. U bent dan wel een belasting van 33% (+ gemeentebelasting) verschuldigd als de afkoop voor uw 60e verjaardag plaatsvindt. Op de leeftijd van 60 jaar of op de 10e verjaardag van het contract (als u het contract vanaf de leeftijd van 55 jaar hebt afgesloten) geldt er een belasting van 8%. Bij overlijden kunnen er successierechten verschuldigd zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de individuele situatie van elke klant en kan achteraf worden gewijzigd. Minimumbedrag van de stortingen: 30 euro/maand of 360 euro/jaar.

KOSTEN

Kosten tak 21 en tak 23

Instapkosten: 6,5% Uitstapkosten: geen uitstapkosten op einddatum of in geval van overlijden van de verzekerde

Kosten tak 23

Instapkosten: maximaal 4% De afkoopvergoeding bedraagt 5%, 0% voor de laatste 5 jaar. Beheerkosten die rechtstreeks op het contract worden toegepast: kosten die specifiek gekoppeld zijn aan de Top Multilife-fondsen in het kader van pensioensparen, en die automatisch worden aangerekend op de inventariswaarden. Kosten in verband met de overdracht tussen beleggingsfondsen (tak 23). De eerste overdracht van het jaar(*) naar één of meerdere fondsen is gratis. Vanaf de tweede overdracht van het jaar(*) naar een of meerdere fondsen bedragen de kosten 37,18 euro (per overdracht). (*) Jaar: het lopende jaar wordt bepaald aan de hand van de verjaardag van de ingangsdatum van het contract.

RISICO EN RENDEMENT TAK 23*

Risico in tak 23

Risico op schommelingen van de eenheidswaarde (marktrisico): de eenheidswaarde is afhankelijk van de evolutie van de waarde van de onderliggende activa en de volatiliteit van de markten. De verzekeringsnemer draagt op elk moment het financiële risico. Na alle afhoudingen of op het moment van uitbetaling van het contract, kan de eenheidswaarde dus zowel hoger als lager zijn dan de waarde op het moment van de premiebetaling. De verzekeringsnemer moet zich er dan ook van bewust zijn dat hij mogelijk niet het volledig geïnvesteerde bedrag zal recupereren. Liquiditeitsrisico: in bepaalde uitzonderlijke omstandigheden kan de uitbetaling van de eenheden van het fonds worden uitgesteld of opgeschort. Risico's gelinkt aan het beheer van de fondsen: de fondsen zijn blootgesteld aan verschillende risico's die variëren naargelang de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van deze fondsen en hun onderliggende fondsen.

Om deze beleggingsdoelstelling te bereiken, kunnen de beheerders van elk fonds in verschillende activaklassen en -stijlen beleggen in verschillende verhoudingen, afhankelijk van de marktomstandigheden en het beleggingsbeleid van het betreffende fonds. Omdat het rendement niet is gewaarborgd, bestaat het risico altijd dat de door AG uitgevoerde beleggingen, ondanks de expertise van de beheerders, niet de verwachte resultaten opleveren. Faillissement van de verzekeraar: de activa van het fonds verbonden aan de levensverzekering, onderschreven door de verzekeringsnemer, maken deel uit van een bijzonder vermogen dat afzonderlijk beheerd wordt binnen de activa van de verzekeraar. In geval van faillissement van de verzekeraar, is dit vermogen prioritair voorbehouden om te voldoen aan de verbintenissen tegenover de verzekeringsnemers en/of de begunstigden van het fonds.

Rendement in tak 23

Deze verzekering is gekoppeld aan beleggingsfondsen, waardoor het belegde bedrag in de tijd kan schommelen. Er is geen kapitaals- of rendementsgarantie en de verzekeringsmaatschappij kent geen winstdeling toe. U kan de huidige waarde van deze fondsen bekijken op www.aginsurance.be

RISICO EN RENDEMENT TAK 21

Risico's in tak 21

Dit product is beschermd door het Garantiefonds op basis van de beschermingsregeling die geldt voor tak 21-producten. Het Garantiefonds komt tussen als AG in gebreke blijft. Momenteel bedraagt de tussenkomst 100.000 euro per verzekeringsnemer en per verzekeringsmaatschappij. Voor het eventuele surplus, draagt de verzekeringsnemer het risico. Voor hogere bedragen is alleen de eerste 100.000 euro gewaarborgd.

Tak 21-contracten bieden een gewaarborgde interestvoet op de premies en een eventuele winstdeling. Als deze winstdeling laag of nihil is, kan het zijn dat het uitbetaalde kapitaal lager is dan het totale geïnvesteerde bedrag vanwege de huidige belastingen, kosten en tarieven.

Deze eventuele jaarlijkse winstdeling is niet gegarandeerd, kan verschillen van jaar tot jaar en hangt af van de resultaten van AG en van de economische situatie. Nadat ze is toegekend, maakt de winstdeling integraal deel uit van de reserve en groeit ze aan tegen de geldende gewaarborgde interestvoet. De verzekeraar is wettelijk of contractueel niet verplicht om te voorzien in een winstdeling.

DUUR

Duur: gekozen door de klant met een minimum van 10 jaar en de leeftijd op de einddatum moet minstens 65 jaar zijn.​

BIJKOMENDE INLICHTINGEN

Informatie: alvorens een beleggingsbeslissing te nemen, moet de belegger kennisnemen van de algemene voorwaarden, de financiële infofiche en het beheerreglement van het betrokken fonds of product. Al deze documenten zijn gratis beschikbaar bij uw tussenpersoon, de maatschappelijke zetel of op de website: https://www.aginsurance.be/Retail/nl/pensioen/voorbereiding/Paginas/pensioensparen.aspx. Klachten: als u vragen hebt, kan u eerst contact opnemen met uw verzekeringstussenpersoon. Alle klachten over dit product kan u sturen naar AG Insurance NV, Dienst Klachtenbeheer (customercomplaints@aginsurance.be - nummer 02 664 02 00), E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel. Als de door AG Insurance voorgestelde oplossing voor u niet volstaat, kan u uw klacht voorleggen aan de Ombudsman van de Verzekeringen (info@ombudsman.as), de Meeussquare 35 in B-1000 Brussel, www.ombudsman.as