WatisMVABanner
Ontdek de bijbehorende producten

Wat is een financiële correctie of MVA?

De MVA-clausule (market value adjustment) is een financiële correctie - soms 'bijkomende afkoopkosten' genoemd - die kan worden toegepast in geval van vervroegde en massale afkoop van spaarverzekeringen tijdens de eerste acht jaar van de contracten.
Als veel spaarders hun tak 21 of tak 26-spaarverzekering vóór het einde van hun contract opzeggen, beschermt deze financiële correctie de andere tak 21 en tak 26-spaarders, zodat zij niet worden benadeeld. ​
​Een tak 21-spaarverzekering biedt een dubbele zekerheid: zowel het netto geïnvesteerde kapitaal (exclusief kosten en taksen) als de rentevoet zijn gewaarborgd. Om deze twee garanties te kunnen hardmaken, beleggen verzekeringsmaatschappijen de in tak 21 belegde bedragen op een voorzichtige manier, voornamelijk in staatsobligaties. Dit veilige beheer zorgt er bovendien ook voor dat er bovenop de gewaarborgde rentevoet jaarlijkse winstdelingen mogelijk zijn. Deze winstdelingen zijn niet gewaarborgd en kunnen van jaar tot jaar verschillen.

Als een groot aantal spaarders hun spaarverzekering voortijdig zou beëindigen, zouden zij het basisprincipe van tak 21 in gevaar kunnen brengen: veiligheid en garanties. En dit zou een negatief effect kunnen hebben op alle klanten.

Met andere woorden, als klanten vragen om vervroegde afkoop, voor zover deze optie in de voorwaarden van hun polis is opgenomen, moet de verzekeringsmaatschappij hen een deel van de gedane beleggingen terugbetalen in functie van de marktomstandigheden op dat specifiek moment.

Precies om dit te vermijden creëerde de wetgever in het ‘Koninklijk Besluit Leven’ de mogelijkheid om bij uitstap tijdens de eerste 8 jaar van een spaarverzekering een financiële correctie (MVA) aan te rekenen.

Artikel 30, §2 van het KB Leven: "[…], wanneer een afkoop tijdens de eerste acht jaar van de overeenkomst gebeurt, mag (…) de theoretische afkoopwaarde (…) vervangen worden door de theoretische afkoopwaarde, die wordt verkregen door de technische rentevoet te vervangen door de spot rate die op het ogenblik van de afkoop van toepassing is op de verrichtingen met een duur gelijk aan het verschil tussen de looptijd van de overeenkomst beperkt tot acht jaar en de ouderdom van de overeenkomst."

Financiële correcties of bijkomende afkoopkosten zijn enkel mogelijk als de toepassing ervan uitdrukkelijk is opgenomen in de algemene voorwaarden van het product.

De kosten die deze verrichting eventueel met zich meebrengt, kunnen dus worden aangerekend aan klanten die besluiten hun contract vroegtijdig te beëindigen. Deze correctie biedt zekerheid aan alle klanten die ook een tak 21-verzekering in hun portefeuille hebben.
Hun belegging wordt niet in gevaar gebracht door andere klanten die hun contract vroegtijdig willen beëindigen.