régulation sfdr
Ontdek de bijbehorende producten

Welke rol speelt de SFDR-reglementering voor duurzame beleggingen?


In een tijd waarin sociale en milieuvraagstukken meer dan ooit cruciaal zijn, hebben de beleggingen van vandaag een impact op de wereld van morgen.

Internationaal zien we steeds meer initiatieven opduiken. Zo heeft de Europese Unie in de context van haar Sustainable Finance Action Plan de SFDR-verordening (Sustainable Finance Disclosure Regulation1) ingevoerd omdat ze ervan overtuigd is dat een rechtvaardigere samenleving alleen mogelijk is mits duurzame beleggingskeuzes.

Bernadette Migisha – SRI-verantwoordelijke bij AG – beantwoordt 5 vragen over de rol van deze Europese verordening in een duurzame beleggingsstrategie.

​​​​​​​​​​​​​​​​​1. Hallo Bernadette. Kan je eerst even uitleg geven bij het doel van de SFDR-verordening en de link met duurzaam en verantwoord beleggen? 

régulation sfdr  union européenne​​"In overeenstemming met de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN en het akkoord van Parijs – om er maar een paar te noemen – heeft de Europese Unie een actieplan opgesteld waaruit een reeks initiatieven rond duurzame financiering is ontstaan. Zoals onder meer de SFDR-verordening.

Deze verordening maakt de duurzaamheid van financiële producten transparanter voor de klanten. Het is de bedoeling de Europese doelstellingen te ondersteunen door investeringen in duurzame economische activiteiten aan te moedigen.

Concreter denk ik aan het duurzaamheidsprofiel van elk product en de manier waarop de informatie aan de klant wordt gecommuniceerd. In functie van de duurzaamheidskenmerken van een bepaald product, kunnen er meer en specifiekere inlichtingen gegeven worden (conform artikels 6,8 en 9). Deze transparantieverplichting is ingegaan in maart 2021 en wordt eind dit jaar uitgebreid om beleggers nog meer informatie te geven. Onder meer via onze website zullen we precontractuele documenten en gestandaardiseerde verslagen met informatie over duurzaamheid ter beschikking van de klanten stellen."​

​ 2. De SFDR-verordening is een complexe materie. Welke sleutelelementen ondersteunen de beleggingskeuzes van klanten? 

"De materie is zeker complex, maar de inhoud van de artikelen is vrij eenvoudig samen te vatten. 
Producten die vallen onder artikel 9 beleggen in economische activiteiten die rechtstreeks bijdragen tot een milieu- of maatschappelijke doelstelling. 

Producten die vallen onder artikel 8, bevorderen actief deze milieu- en maatschappelijke kenmerken. Zo zijn bijvoorbeeld sectoren die schadelijk zijn voor het milieu uitgesloten. Denk maar aan thermische steenkool die wordt gebruikt voor de opwekking van elektriciteit en warmte en fossiele brandstoffen die moeilijk met conventionele methoden kunnen worden gewonnen. 

Artikel 6, de derde en laatste categorie, omvat producten die niet onder artikelen 8 en 9 vallen. Dit zijn producten die niet bevorderlijk zijn voor duurzame kenmerken. 

Bij AG hebben wij onlangs besloten de overgrote meerderheid van onze producten onder artikel 8 te classificeren. Onze duurzame en verantwoorde benadering van al onze beleggingsproducten voldoet aan de vereisten van dit artikel. Bovendien zijn twee thematische producten onder artikel 9 geclassificeerd." 

"Het is de bedoeling de Europese doelstellingen te ondersteunen door investeringen in duurzame economische activiteiten aan te moedigen."​​

3. Het onderscheid tussen de artikelen 8 en 9 is op het eerste gezicht misschien niet voor alle klanten duidelijk. Wat zijn de specifieke kenmerken van de producten in elk van deze categorieën? 

​​régulation sfdr  union européenne​​"Ik gebruik het voorbeeld van AG om dit te illustreren. Wij passen al jaren een duurzame en verantwoorde beleggingsaanpak voor al onze producten toe. 

Alle producten die AG op de markt brengt, hebben dan ook ecologische en/of sociale kenmerken die actief gepromoot worden, zodat ze onder artikel 8 vallen. Ongeacht het thema of het soort fonds nemen we de ESG-criteria en de duurzaamheidsrisico's systematisch mee in ons beslissings- en beheersproces. In dit geval leggen de ondernemingen die onze beheerders voor onze fondsen selecteren, ook sterk de nadruk op duurzaamheid. Zowel in het beheer van hun activiteiten als in hun besluitvorming.

Onze producten die onder artikel 9 zijn geclassificeerd, gaan nog een stap verder op het vlak van duurzaamheid. Dat zijn vooral thematische fondsen die rechtstreeks beleggen in ondernemingen met als voornaamste doel oplossingen te bieden voor de uitdagingen van, bijvoorbeeld, de klimaatverandering. Klanten die dit type fonds kiezen, beleggen in bedrijven die actief zijn op het gebied van waterbeheer, zachte mobiliteit, nieuwe energieën enz. 

Maar onze aandacht voor duurzaamheid en informatie over onze aanpak van duurzaam en verantwoord beleggen is niet nieuw. De SFDR-verordening moedigt ons alleen maar aan om wat we al hebben ingevoerd te vertalen op basis van het door de Europese Unie geboden kader."

4. Je had het daarnet al over een grotere transparantie voor de klanten. Hoe vertaalt zich dat concreet?

"Dankzij deze verordening kunnen de klanten nu rekenen op gestandaardiseerde informatie. Dat maakt het gemakkelijker om de verschillende duurzame producten op de markt te vergelijken. 

Voor producten die onder artikel 8 of 9 vallen, kunnen klanten bijvoorbeeld snel de samenstelling van een bepaald product controleren volgens de door de EU vastgestelde taxonomie. Aan het eind van het jaar komen er ook nieuwe precontractuele documenten, net als periodieke verslagen die vanaf 2022 verplicht zijn voor producten geclassificeerd onder artikel 8 en 9.

Deze standaardisering voorkomt ook greenwashing en misbruik van de term 'duurzaam'. De taxonomie in de documenten van de SFDR-verordening is gemeenschappelijk voor de hele markt. Toch blijft er nog steeds een zekere vrijheid voor elke beheerder in de interpretatie wat als duurzaam wordt beschouwd."

"Onze aandacht voor duurzaamheid en informatie over onze aanpak van duurzaam en verantwoord beleggen is niet nieuw. De SFDR-verordening moedigt ons alleen maar aan om wat we al hebben ingevoerd te vertalen op basis van het door de Europese Unie geboden kader."​

5. Kan je ons tot slot vertellen waar AG staat op het gebied van duurzaam en verantwoord beleggen? 

​ "In de eerste plaats wil ik benadrukken dat ons kader voor een verantwoord en duurzaam beheer van al onze activa de afgelopen jaren voortdurend is versterkt.

De belangstelling voor duurzaam beleggen blijft toenemen. AG heeft niet gewacht om op de trein van de duurzaamheid te springen. In 2007 lanceerden we al de eerste duurzame beleggingsmandaten. Vanaf 2008 hebben we ook een reeks thematische fondsen gelanceerd met de nadruk op duurzaamheid. Deze fondsen worden in tak 23 aangeboden aan particuliere klanten.

Sinds 2019 beheert AG producten die het Towards Sustainability-label2 kregen. Dit label wordt toegekend voor een periode van één jaar. Daarom moeten we elk jaar opnieuw een dossier indienen. Wat AG betreft, is het label onlangs vernieuwd voor al onze spaar- en beleggingsproducten. Op dit moment heeft AG in totaal 30 producten met het Towards Sustainability-label, die samen 8,8 miljard euro onder beheer vertegenwoordigen.

We willen als bedrijf ons aanbod van duurzame producten en ons beleid rond duurzaam en verantwoord beleggen blijven uitbouwen. Daarbij zeggen we wat we doen, en doen we ook wat we zeggen."​​


Meer weten over hoe AG de klimaatproblematiek integreert in zijn beleggingsstrategie?
Herbekijk het eerste artikel van Bernadette Migisha op de blog Perspectief.​


Verordening inzake informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector​.

2 Het verkrijgen van dit label betekent niet dat het financiële product beantwoordt aan de eigen duurzaamheidsdoelstellingen of dat het label voldoet aan de eisen van toekomstige nationale of Europese regels. Meer info hierover op www.fsma.be/nl/duurzame-financiering​.