Post Optima Flex
Een potentieel hoog rendement op lange termijn, met alle voordelen van een levensverzekering? Dat kan, als het nemen van risico’s u niet afschrikt.
 
Diversifiëring

Met deze tak 23-levensverzekering belegt u voornamelijk in een gemengd fonds. Diversifiëring staat daarbij voorop.

Beheerd door specialisten

Specialisten reageren op de evoluties en trends op de financiële markten en passen indien nodig de onderlinge verhouding van de activa (aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen, vastgoed, …) aan.

MultiManagement

Dankzij onze unieke MultiManagement-aanpak wordt uw levensverzekering beheerd door verschillende fondsbeheerders, die AG nauwgezet selecteert.

Automatisch overdrachtsmechanisme bij een daling

Dit mechanisme probeert in de mate van het mogelijke de risico’s op een daling van de eenheidswaarde - die eigen zijn aan dit soort beleggingen – te beperken.

Voordelige fiscaliteit

In tegenstelling tot bancaire producten betaalt u geen beurstaks. Er is evenmin roerende voorheffing verschuldigd. U moet wel rekening houden met een verzekeringstaks van 2% voor elke storting.

Bescherming van uw geliefden

U geniet een overlijdensdekking en u kiest zelf de begunstigde bij overlijden. Er kunnen successierechten verschuldigd zijn.

Fondsen met ecologische en sociale kenmerken

Ga naar de rubriek ‘Informatie over duurzaamheid’ om er meer over te weten.

 

Wat is Post Optima Flex?

Post Optima Flex is een individuele levensverzekering (tak 23) van AG, een Belgische verzekeraar. Deze verzekering zonder vervaldag, waarvan het rendement gelinkt is aan beleggingsfondsen, is onderworpen aan het Belgisch recht. 

Ze is bedoeld voor natuurlijke personen ouder dan 18 jaar die in België verblijven:

 • ​die hun geld willen beleggen in een goed gediversifieerde portefeuille;
 • en die bereid zijn het risico te nemen om (een gedeelte van) het geïnvesteerde kapitaal te verliezen, met het oog op een mogelijk hoger rendement. 

Post Optima Flex mikt via het automatische overdrachtsmechanisme op het beperken van verliezen in geval van dalingen van de eenheidswaarde.​

Beleggen in Post ​Optima​​​​ Flex​ is al mogelijk vanaf 1000 euro. ​

Meer weten over ons MultiManagementbeheer? Raadpleeg onze brochure​ of bekijk het filmpje. ​

​​
Post Optima Flex  
Wat biedt Post Optima Flex mij?

Post Optima Flex, een individuele levensverzekering zonder kapitaalsbescherming (tak 23) van AG, is een beleggingsformule die specifiek is ontworpen om:

 • te mikken op een potentieel hoog rendement op lange termijn door voornamelijk te beleggen in een gediversifieerd gemengd fonds dat actief wordt beheerd via onze MultiManagement-strategie. Weet echter dat u ook geld kan vierliezen;
 • het risico op verlies bij dalingen van de eenheidswaarde - dat doorgaans aan dit soort beleggingen is verbonden - in de mate van het mogelijke te beperken via een automatisch overdrachtsmechanisme;
 • te zorgen voor het welzijn van uw geliefden via de klassieke troeven van een levensverzekering: u kiest vrij een of meerdere begunstigden in geval van overlijden. Mogelijk zijn er wel successierechten verschuldigd op het bedrag dat uitbetaald wordt aan deze begunstigde(n). ​Welke fondsen zijn verbonden aan Post Optima Flex?

Post Optima Flex is verbonden aan twee fondsen: AG Life Global Return en AG Life Cash Euro.

De kermerken van AG Life Global Return, een heel gediversifieerd basisfonds:

 • Doel: het fonds AG Life Global Return streeft naar een zo goed mogelijk rendement voor dit type beleggingen in functie van de marktomstandigheden.
 • MultiManagement-strategie: om dit doel te bereiken wordt dit fonds actief beheerd via de MultiManagement-strategie van AG. De beheerders van de externe fondsen waaruit het fonds AG Life Global Return is samengesteld, worden nauwkeurig geselecteerd. Ze krijgen een mandaat van AG om de onderliggende fondsen actief te beheren. 
 • Diversifiëring: het fonds AG Life Global Return is een fonds dat samengesteld is uit verschillende gediversifieerde fondsen. Deze fondsen  beleggen hoofdzakelijk in aandelen en obligaties wereldwijd, maar ook cash, alternatieve beleggingen en vastgoed behoren tot de mogelijkheden.
 • Flexibele aanpak: De samenstelling van het fonds AG Life Global Return wordt regelmatig aangepast in functie van de marktomstandigheden, en dit binnen bepaalde minimum- en maximumgrenzen zoals omschreven in het beheersreglement.

Bijzonderheden van AG Life Cash Euro, een defensiever wachtfonds:

 • Doel: het fonds AG Life Cash Euro beoogt een zo goed mogelijk rendement voor dit type beleggingen (liquiditeiten) in functie van de marktomstandigheden.
 • Beleggingsbeleid: om dit doel te bereiken investeert het fonds in beleggingen op korte termijn. De gerealiseerde meerwaarden en inkomsten worden herbelegd in het fonds overeenkomstig het beheersreglement. De portefeuille wordt actief beheerd.

Uw adviseur kan de totaliteit van uw portefeuille bekijken en u een helder advies geven in functie van uw wensen, uw behoeften en uw beleggersprofiel.

U vindt meer informatie over onder andere de huidige eenheidswaarde van de fondsen op deze pagina en in de financiële pers.

De beheersreglementen van de fondsen zijn een goed hulpmiddel voor een beter begrip van hun beleggingspolitiek. U kunt deze reglementen hier consulteren.​​

Post Optima Flex  
Post Optima Flex  
Welke bescherming biedt Post Optima Flex?

Post Optima Flex beoogt een potentieel hoog rendement. U bent zich ervan bewust dat u het risico loopt om (een gedeelte van) het geïnvesteerde kapitaal te verliezen.

Het rendement van deze beleggingsverzekering is afhankelijk van de prestaties van de fondsen die gekoppeld zijn aan uw contract. Deze prestaties worden op hun beurt beïnvloed door de schommelingen op de financiële markten. Dit product kan dus vooruitzichten bieden op een mooi rendement op lange termijn, maar tegelijkertijd kan het klappen krijgen als de beurzen het minder goed doen.

Post Optima Flex omvat een automatisch overdrachtsmechanisme (in geval van daling).

Dit mechanisme wordt geactiveerd op het basisfonds (AG Life Global Return) en probeert de potentiële verliezen en de schommelingen te beperken. Het werkt als volgt:

 • Overdracht van alle eenheden van het basisfonds (AG Life Global Return) naar het defensiever wachtfonds (AG Life Cash Europe) zodra de eenheidswaarde met minimaal 10% daalt.
 • Progressieve automatische herbelegging gedurende 6 maanden na inwerkingtreding van het mechanisme.
 • Dynamische aanpassing van de drempel van het mechanisme, bij elke stijging van minimaal 10%.


Informatie over duurzaamheid

​Afhankelijk van de gekozen fondsen, heeft dit product ecologische en sociale kenmerken die het mogelijk maken om bij te dragen aan een positieve impact op het milieu of de maatschappij en om een negatieve impact op het milieu of de maatschappij te beperken, dit dankzij een passende selectie van beleggingen. Informatie over deze ecologische en sociale kenmerken van dit product is hier beschikbaar. Meer info over de duurzame en verantwoorde beleggingsaanpak van AG vindt u op ag.be/investeren/duurzaamheid.

Onderaan in de rubriek “Algemene voorwaarden en contractuele documenten", vindt u de infofiche duurzaamheid voor dit product, alsook het bijhor​ende jaarrapport​​

Post Optima Flex  
Post Optima Flex  
Waaruit bestaat de overlijdensdekking van Post Optima Flex?

Deze dekking geldt voor iedereen die Post Optima Flex heeft onderschreven. Er zijn geen voorwaarden wat betreft de leeftijd. Via deze waarborg wordt de totale waarde van Post Optima Flex op de vereffeningsdatum uitbetaald aan de overlijdensbegunstigde. Er kunnen wel successierechten verschuldigd zijn.

Het overlijdenskapitaal wordt berekend door het totale aantal eenheden aangehouden in elk fonds van het contract, te vermenigvuldigen met de eenheidswaarde op de dag van de vereffening.


Met welke kosten moet ik rekening houden?

 • Instapkosten: deze kosten bedragen 3% van de netto belegde premie na inhouding van de verzekeringstaks.
 • Uitstapkosten: geen uitstapkosten in geval van overlijden van de verzekerde. De afkoopvergoeding bedraagt 1% van de theoretische afkoopwaarde gedurende de eerste 2 jaar en 11 maanden van het contract. Na deze periode is er geen afkoopvergoeding meer verschuldigd. Er is geen enkele vergoeding in geval van opzegging binnen de 30 dagen na de inwerkingtreding van het contract.
 • Beheerskosten: ze zijn afhankelijk van het fonds en worden automatisch verrekend in de eenheidswaarden. Ze staan vermeld in de beheersreglementen van elk fonds.
 • Kosten gelinkt aan het automatische overdrachtsmechanisme: zo lang het automatische overdrachtsmechanisme actief is, worden hiervoor maandelijks kosten aangerekend. Deze kosten bedragen 0,20% op jaarbasis (ingehouden op maandelijkse basis) van de reserve van het fonds. Deze kosten wordt automatisch verrekend via een vermindering van het aantal eenheden van dit fonds. 
 • Kosten bij overdracht tussen beleggingsfondsen (tak 23) op vraag van de verzekeringsnemer: twee keer per kalenderjaar is een overdracht van het basisfonds naar het wachtfonds of omgekeerd gratis, daarna wordt 1​% van de overgedragen reserve aangerekend.

Voor meer info over de kosten verbonden aan Post Optima Flex kunt u het essentiële-informatiedocument, het document met nuttige informatie, evenals de beheersreglementen en de algemene voorwaarden, raadplegen. Deze zijn gratis ter beschikking op onze site


Post Optima Flex  
Post Optima Flex  
Welke fiscaliteit is van toepassing op het product?

 • Er is geen fiscaal voordeel op de gestorte premies.
 • Er is een verzekeringstaks van 2% verschuldigd op elke gestorte premie.
 • Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de verzekeringsprestaties bij afkoop, noch op het kapitaal dat uitbetaald wordt na overlijden. Dit is in overeenstemming met de huidige fiscale wetgeving. Toekomstige wijzigingen zijn mogelijk. .
 • Het overlijdenskapitaal is niet onderworpen aan roerende voorheffing. Er kunnen wel successierechten verschuldigd zijn.
 • De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van elke klant en kan later wijzigen.

Voor alle info die van toepassing is voor Post Optima Best, kunt u het essentiële-informatiedocument, het document met nuttige informatie, de beheersreglementen en de algemene voorwaarden raadplegen. ​

Welke risico’s zijn verbonden aan Post Optima Flex?

​Met Post Optima Flex hebt u geen kapitaalsgarantie. U bent dus niet zeker dat u het kapitaal dat u hebt belegd volledig zal kunnen recupereren en u weet dat u geld kan verliezen. Post Optima Flex bevat echter wel een automatisch overdrachtsmechanisme (in geval van daling). Dit wordt geactiveerd op het basisfonds (AG Life Global Return) en beoogt om de potentiële verliezen en schommelingen te beperken.

Er bestaan ook risico's eigen aan een tak 23-beleggingsverzekering:

 • Risico op schommelingen van de eenheidswaarde (marktrisico)
  De eenheidswaarde is afhankelijk van de evolutie van de onderliggende activa en de schommelingen van de markten. Het is altijd de verzekeringsnemer die het financiële risico draagt. Bij elke afhouding of op het moment van vereffening van het contract is het dan ook mogelijk dat de eenheidswaarde hoger of lager dan de waarde op het moment van de premiebetaling. De verzekeringsnemer moet er zich bijgevolg bewust van zijn dat hij mogelijk niet het (volledige) belegde bedrag zal recupereren.
 • Liquiditeitsrisico
  In bepaalde uitzonderlijke omstandigheden (zoals beschreven in de beheersreglementen) wordt de liquiditeit van de fondseenheden vertraagd of opgeschort.
 • Risico's gelinkt aan het beheer van fondsen
  De fondsen zijn blootgesteld aan verschillende risico's die variëren naargelang de doelstelling en het beleid van deze fondsen en hun onderliggende fondsen. Om deze beleggingsdoelstelling te behalen, kunnen de beheerders van elk fonds beleggen in verschillende activaklassen en volgens verschillende stijlen. De verhoudingen waarin dit gebeurt, zijn variabel en afhankelijk van de marktomstandigheden en het beleggingsbeleid van het desbetreffende fonds. Omdat het rendement niet gewaarborgd is, bestaat er altijd een risico dat de uitgevoerde beleggingen niet het verwachte resultaat opleveren, ondanks de expertise van de beheerders.
 • Risico verbonden aan het automatische overdrachtsmechanisme
  Dit beschermingsmechanisme dient om de negatieve impact van de marktschommelingen te beperken. Toch is het op bepaalde momenten in de levenscyclus van het product mogelijk dat het beschermingsmechanisme een zwakker rendement oplevert dan een investering in het basisfonds zonder dit mechanisme.
 • Faillissement van de verzekeraar
  De activa van het fonds verbonden aan de individuele levensverzekering, onderschreven door de verzekeringsnemer, maken deel uit van een afgescheiden beheer van het bijzonder vermogen, afzonderlijk beheerd binnen de activa van de verzekeraar. In geval van faillissement van de verzekeraar, is dit vermogen prioritair voorbehouden om te voldoen aan de verbintenissen tegenover de verzekeringsnemers en/of de begunstigden. Bovendien zijn de verzekeringsnemers en/of begunstigden bevoorrechte schuldeisers op de totaliteit van de activa van de verzekeraar.​


Post Optima Flex  
 
 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
 • Hoe gaat AG om met mogelijke belangenconflicten?
 • Welke segmentatiecriteria past AG toe bij aanvaarding, omvang van de waarborg en premieberekening?
 • AG Insurance (afgekort AG) NV is een Belgische verzekeringsonderneming. Alle verzekeringscontracten zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Voor meer informatie over de juridische gegevens van AG, klik hier.
 • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
 • Wij nodigen u uit kennis te nemen van het essentiële-informatiedocument, het document nuttig informatie of de financiële infofiche, de algemene voorwaarden en het eventueel beheersreglement van het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. Deze documenten zijn gratis beschikbaar op onze website en bij uw verzekeringstussenpersoon.
Heeft u een vraag?
Heeft u een vraag?
Contacteer één van onze gespecialiseerde partners om u te helpen.