Post Optima Invest
Met deze individuele tak 23-levensverzekering van AG wordt uw netto-investering geheel of gedeeltelijk terugbetaald op einddatum van uw contract.
Ontdek deze producten bij:
bpost bank
Eveneens beschikbaar bij:
 
Volledige of gedeeltelijke terugbetaling van uw netto-investering op einddatum

Op einddatum van uw contract recupereert u uw volledige netto-investering of een gedeelte ervan, afhankelijk van de door u gekozen uitgifte.

Gunstige fiscaliteit

Geen roerende voorheffing op de meerwaarde, overeenkomstig de fiscale wetgeving die momenteel van toepassing is en onder voorbehoud van latere wijzigingen. U betaalt enkel een verzekeringstaks van 2% op de gestorte premie.

Een vaste looptijd

De looptijd van uw belegging is vooraf bepaald en bedraagt 8 tot 10 jaar (afhankelijk van de gekozen uitgifte).

Een potentieel hoger rendement

Uw belegging volgt de evolutie van de onderliggende index op de voet. Mikken op een hoger rendement betekent ook dat u ook geld kan verliezen.

Vrije keuze van de begunstigde

Door een begunstigde te kiezen die het kapitaal ontvangt bij uw overlijden, kan Post Optima Invest een prima oplossing zijn voor de planning van uw patrimoniumoverdracht. Er kunnen successierechten verschuldigd zijn.

 

Wat is Post Optima Invest?

Post Optima Invest is een individuele tak 23-levensverzekering van AG, onderworpen aan het Belgisch recht, met een vaste looptijd afhankelijk van de gekozen uitgifte. Het richt zich tot beleggers die bereid zijn bepaalde risico's te nemen met het oog op een potentieel hoger rendement, maar die minstens hun netto-investering geheel of gedeeltelijk willen recupereren op einddatum van het contract. Met Post Optima Invest mikt u ook op een meerwaarde door de mogelijke positieve evolutie van een onderliggende index. Zo volgt u de evolutie van de financiële markten, via een fonds dat de risico's die hieraan verbonden zijn, probeert te beperken. 
AG commercialiseert regelmatig nieuwe uitgiftes van Post Optima Invest. U kunt intekenen op meerdere uitgiftes. Op die manier is Post Optima Invest een uitgelezen oplossing om uw beleggingsportefeuille te diversifiëren. 

Beleggen met Post Optima Invest kan al vanaf 1000 euro.


Post Optima Invest  
Wat biedt Post Optima Invest?
 • Volledige of gedeeltelijke  terugbetaling van uw netto-investering: op einddatum van het contract ontvangt u minimaal een gedeelte van uw nettobelegging (bijvoorbeeld 90 of
  100%), afhankelijk van de gekozen uitgifte, behalve na een faillissement of wanbetaling van de betrokken tegenpartij. Het percentage is afhankelijk van de uitgifte waarop u heeft ingetekend.
 • Eventuele meerwaarde: u ontvangt een meerwaarde op einddatum van het contract als de onderliggende waarde die gekoppeld is aan uw Post Optima Invest positief evolueerde tijdens de looptijd. Weet echter dat u ook geld kan verliezen. 
 • Regelmatig nieuwe uitgiftes: u kunt verschillende uitgiftes combineren en op die manier uw beleggingsportefeuille diversifiëren.
 • Een duidelijk overzicht van uw belegging: u ontvangt jaarlijks een transparant overzicht van de evolutie van uw beleggingsverzekering.
 • Aantrekkelijke fiscaliteit: u betaalt op einddatum geen roerende voorheffing op de eventueel gerealiseerde meerwaarde. U betaalt wel een verzekeringstaks van 2% op elke gestorte premie. Uit welke uitgiftes kan ik kiezen?

Er worden regelmatig nieuwe uitgiftes van Post Optima Invest gelanceerd. Zo spreidt u uw instapmomenten en kunt u verschillende formules met andere onderliggende waarden combineren. Per uitgifte is er een bepaalde inschrijvingsperiode. U kunt enkel tijdens deze periode intekenen op een uitgifte.

Uw adviseur kan de totaliteit van uw portefeuille bekijken en u een helder advies geven in functie van uw wensen en behoeften, uw waarden en uw beleggersprofiel.

Om de lopende uitgiften te kennen, kunt u de rubriek "Producten die nu gecommercialiseerd worden" raadplegen op onze pagina gewijs aan de fondsen.

U vindt meer informatie over onder andere de huidige eenheidswaarde van de fondsen op deze pagina en in de financiële pers.

Om een beter inzicht te hebben in de beleggingspolitiek van de fondsen en een overzicht van de beschikbare fondsen te krijgen, klikt u door naar de pagina waar u de respectieve beheersreglementen vindt.

Post Optima Invest-AG Insurance  
Post Optima Invest  
Welke garantie biedt Post Optima Invest

Op einddatum van het contract wordt uw netto-investering geheel of gedeeltelijk terugbetaald, behalve bij faillissement of wanbetaling van BNP Paribas Fortis, de financiële instelling waarbij een EMTN (of via een depot) geplaatst werd.

Het minimumpercentage dat wordt uitbetaald, ligt vast van bij de start van het contract.

Goed om te weten:
De EMTN of  Euro Medium Term Note is een obligatie op middellange termijn met een jaarlijkse coupon en een vaste rentevoet. U vindt meer informatie over de EMTN van de uitgifte in het beheersreglement. 


Welke overlijdensdekking biedt Post Optima Invest?

Als de verzekerde van het contract overlijdt tijdens de looptijd van het contract, wordt de waarde van alle eenheden op het moment van overlijden uitbetaald aan de begunstigde. U kunt als verzekeringsnemer deze begunstigde vrij kiezen. Er kunnen successierechten verschuldigd zijn op het uitbetaalde bedrag.


Post Optima Invest  
Post Optima Invest  
Met welke kosten moet ik rekening houden?

 • Instapkosten: maximaal 2,00% van het netto belegde kapitaal.
 • Uitstapkosten: 1% op de theoretische afkoopwaarde.
 • Geen uitstapkosten:
  · bij een afkoop binnen de eerste 30 dagen van het contract.
  · in het laatste jaar vóór de einddatum.
  · als er een uitbetaling gebeurt na het overlijden van de verzekerde.
 • Beheerskosten: zijn afhankelijk van het fonds en worden automatisch verrekend in de eenheidswaarden. Ze staan vermeld in de beheerreglementen van elk fonds.

Voor meer informatie over de kosten van een Post Optima Invest raadpleegt u het best het Essentiële-informatiedocument, het document “nuttige informatie" en de algemene voorwaarden.


Met welke taksen moet ik rekening houden?
Op het moment van intekening betaalt u een verzekeringstaks van 2% op de gestorte premie.
Volgens de huidige fiscale regelgeving is er geen roerende voorheffing verschuldigd op de meerwaarde bij afkoop tijdens de looptijd van het contract, op einddatum en bij uitbetaling na het overlijden van de verzekerde. Dit kan in de toekomst wijzigen.
Bij uitbetaling na een overlijden zijn er op het uitbetaalde bedrag in principe successierechten te betalen.
Alle info over de taksen en de fiscaliteit van Post Optima Invest vindt u in het document “nuttige informatie"en in de algemene voorwaarden. Post Optima Invest  
Post Optima Invest  
Welke risico's loop ik met Post Optima Invest?

 • Risico op kapitaalverlies
  Bij een ongunstige evolutie van de index, dient de belegger er rekening te houden met een mogelijk verlies op de einddatum van een gedeelte van de geïnvesteerde netto-premie. 
 • Kredietrisico
  ​De minimale terugbetaling van een percentage van het nettopremie op de einddatum van het fonds wordt geregeld via een EMTN (of via een depot) van de nettobedragen bij BNP Paribas Fortis NV. AG staat niet in voor een eventuele in gebreke blijven van die onderneming. Indien de afwikkelingsautoriteit, op basis van de wetgeving inzake herstel of afwikkeling van kredietinstellingen, tot de vaststelling komt dat de depothouder in gebreke blijft of dit nakend is, kan deze maatregelen van interne versterking (“bail-in") treffen die een impact hebben op de EMTN (of het depot). Bijgevolg loopt de belegger het risico om zijn kapitaal, volledig of gedeeltelijk, niet terug te krijgen op de eindvervaldag.​​
 • Beleggingsrisico
  Er wordt ook belegd in afgeleide producten. Die afgeleide producten bestaan in de omwisseling  (via swapcontracten met gespecialiseerde financiële partners) van het grootste deel van de coupon van een EMTN (of depot) bij BNP Paribas Fortis nv. AG staat niet in voor een eventueel in gebreke blijven van welke tegenpartij dan ook die een betalingsverbintenis heeft in het voordeel van het fonds. De eventuele gevolgen zijn ten laste van de verzekeringsnemer. De tegenpartijen die een betalingsverbintenis hebben ten gunste van het fonds, beschikken bij het aangaan van de contracten minimaal over een rating 'Investment Grade' (minimaal Baa3 bij Moody's, BBB- bij Standard & Poor's en BBB- bij Fitch).
 • Liquiditeitsrisico
  In bepaalde uitzonderlijke omstandigheden (zoals beschreven in het beheersreglement van het fonds) kan de liquidatie van de eenheden van het fonds vertraagd of opgeschort worden.
 • Risico op schommeling van de eenheidswaarde (marktrisico) 
  De eenheidswaarde is afhankelijk van de evolutie van de onderliggende activa en de schommelingen van de markten. Het financiële risico is te allen tijde volledig ten laste van de verzekeringsnemer. Bijgevolg, na alle afhoudingen of op het moment van vereffening van het contract, bestaat de mogelijkheid dat de eenheidswaarde hoger of lager is dan de waarde op het moment van premiebetaling. De verzekeringsnemer moet er daarom rekening mee houden dat hij mogelijk niet het volledige geïnvesteerde bedrag zal recupereren.
 • ​Faillissement van de verzekeraar
  De activa van het fonds verbonden aan de individuele levensverzekering, onderschreven door de verzekeringsnemer, maken deel uit van een afgescheiden beheer van het bijzonder vermogen, afzonderlijk beheerd binnen de activa van de verzekeraar. In geval van faillissement van de verzekeraar, is dit vermogen prioritair voorbehouden om te voldoen aan de verbintenissen tegenover de verzekeringsnemers en/of de begunstigden betrokken bij dat fonds.​​ 
 
 
 

​​​​​​​​​

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
 • Hoe gaat AG om met mogelijke belangenconflicten?
 • Welke segmentatiecriteria past AG toe bij aanvaarding, omvang van de waarborg en premieberekening?
 • AG Insurance (afgekort AG) NV is een Belgische verzekeringsonderneming. Alle verzekeringscontracten zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Voor meer informatie over de juridische gegevens van AG, klik hier.
 • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
 • Wij nodigen u uit kennis te nemen van het essentiële-informatiedocument, het document nuttig informatie of de financiële infofiche, de algemene voorwaarden en het eventueel beheersreglement van het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. Deze documenten zijn gratis beschikbaar op onze website en bij uw verzekeringstussenpersoon.
   Algemene voorwaarden en contractuele documenten 
Heeft u een vraag?
Heeft u een vraag?
Contacteer één van onze gespecialiseerde partners om u te helpen.