schade aan uw huis of uw inboedel
Ontdek de bijbehorende producten

Schade aan uw huis?

U kunt rekenen op AG Insurance

​Brand-, water- of stormschade aan uw huis of uw inboedel? Dan is het fijn als u eerst snel en goed geholpen wordt. Daarom vindt AG Insurance niet alleen de schadevergoeding belangrijk, maar ook de hulp die we bieden bij schade.
Beperk de schade en geef ze aan: u kunt rekenen op AG ​

Als een brand, water, een storm, een overstroming… schade veroorzaakt aan uw huis staan er u twee dingen te doen. Probeer de schade te beperken en geef ze aan bij uw verzekeraar. 


In principe wordt u vergoed door uw woningverzekering

Neem maatregelen om meer schade te voorkomen of de gevolgen van de schade te beperken. Moet u daarvoor kosten maken, dan betaalt uw woningverzekeraar die terug. Bel indien mogelijk even naar uw verzekeringmaatschappij voor een akkoord. Is het gevaar te acuut, dan is daar geen tijd voor. Neem dan zelf de dringende maatregelen, maar zorg er wel voor dat ze redelijk blijven.
Wat kunt u doen?​

 • ​Een storm heeft dakpannen weggeblazen.
  Dek uw dak af met een zeil zodat er geen water binnensijpelt.
 • Bij knutselwerk vat karton vuur.
  ​Blus zo snel mogelijk om erger te voorkomen.​

Doe al het mogelijke, maar breng uzelf of anderen niet in gevaar!


Geef de schade aan uw verzekeraar aan

​Hebt u de ​ Top Woning -verzekering van AG, dan nemen wij snel de nodige maatregelen bij een schadegeval. Voor zover het binnen de waarborgen valt, nemen wij het ten laste zodra u schriftelijk of telefonisch aangifte doet. U krijgt alle hulp die u nodig heeft, dankzij de Bijstand Woning in uw basiscontract Bijstand Woning .

 • Naargelang de ernst van de situatie komt een expert de schade opmeten. Hij geeft u meteen ook tips om te voorkomen dat de schade uitbreidt.
 • Als u dat wilt, organiseert AG Insurance bewaking en bewaring van uw huis en/of inboedel. Zo vermijdt u dat dieven van de gelegenheid gebruik maken om toe te slaan. 48 uur lang betalen wij bovendien voor de bewaking.
 • Als uw huis onbewoonbaar is, zorgt AG Insurance voor:
  • de opslag en bewaring van uw meubels in een opslagplaats,
  • de reservatie van en verplaatsing naar een hotel in uw buurt,
  • kinderopvang,
  • opvang van mindervalide personen die bij u thuis wonen,
  • opvang van uw huisdieren.

De eerste 48 uur hoeft u voor kinderopvang, opvang van mindervaliden en dierenopvang niet te betalen.
 • ​Bent u in het buitenland op het moment van de schade, dan organiseert AG Insurance voor u en uw partner de repatriëring per trein als de reistijd minder dan vijf uur bedraagt, of per vliegtuig.
 • U krijgt van ons de schadevergoeding waarop uw verzekering u recht geeft. Maar wist u dat AG Insurance u in bepaalde gevallen  een herstelling in natura voorstelt?
  Met een herstelling in natura geniet u een aantal voordelen:
  • U moet zelf niet op zoek naar een vakman voor het bestek en de herstelling.
  • U bent er zeker van dat de vakman goed werk aflevert.
  • U hoeft niets voor te schieten. AG Insurance betaalt de rekening rechtstreeks aan de hersteller.
  • U betaalt geen vrijstelling, wat u een besparing van 265 euro (geïndexeerd) oplevert.
  • U geniet een garantie van zes maanden op de herstelling.
  • Uw schade wordt sneller afgehandeld.


Voor welke voornaamste risico's ben ik niet verzekerd met de Top Woning van AG ?

 • De schadegevallen die opzettelijk worden veroorzaakt door de verzekerde.
 • De schade veroorzaakt aan motorrijtuigen.
 • De schade aan een vervallen woning bestemd om te worden afgebroken.
 • De schade die veroorzaakt is doordat u  een verplichting van het contract betreffende de materiële​

staat of een beveiligingsmaatregel van de verzekerde goederen niet hebt nageleefd. Voorwaarde is dat deze niet-naleving de schade heeft veroorzaakt. 

De opsommingen hierboven zijn niet volledig. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kunt u de algemene voorwaarden raadplegen door te klikken op onderstaande tab. U kunt deze ook gratis verkrijgen bij uw tussenpersoon. 

Het betreft een contract met een duur van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet. 

Dit publicitair document bevat algemene informatie over verzekeringsproducten van AG. Wij nodigen u uit om kennis te nemen van het gestandaardiseerd informatiedocument over het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. De juiste omvang van de waarborgen leest u in de contractvoorwaarden. De algemene voorwaarden vindt u op onze website www.aginsurance.be. Al deze (pre)contractuele informatie, een premieberekening en offerte zijn ook gratis beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon. Op onze verzekeringscontracten is het Belgisch recht van toepassing. Voor al uw vragen en problemen kunt u in eerste instantie terecht bij uw verzekeringstussenpersoon. Klachten kunnen ingediend worden bij de Dienst Klachtenbeheer van AG (E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, tel.: 02 664 02 00, mail: customercomplaints@aginsurance.be). Indien de voorgestelde oplossing geen voldoening schenkt, kunt u uw klacht ook indienen bij de Ombudsman van de Verzekeringen (de Meeûssquare 35,1000 Brussel, tel.: 02 547 58 71 – Fax: 02 547 59 75 - www.ombudsman.as).