For Kids
Ontdek deze producten bij:
Uw makelaar
Eveneens beschikbaar bij:
De rentevoet die van toepassing is op het ogenblik van uw storting blijft gewaarborgd gedurende de hele looptijd van het contract. Op toekomstige premies is de interestvoet van kracht die geldt op het ogenblik van storting.
Sparen of beleggen: de keuze is aan u

Met een spaarverzekering (tak 21) bent u zeker van een gewaarborgde rentevoet vanaf de storting van de premies en tot het einde van uw contract. Een winstdeling kan u beleggen in beleggingsfondsen en zo streven naar een potentieel hoger rendement.

Flexibiliteit

U kiest het bedrag dat u wil sparen. Intekenen kan al vanaf 25 euro per maand, of een enige premie van 120 euro. Bovendien kan u uw premiestortingen op elk moment verhogen, verlagen of opschorten, afhankelijk van uw situatie.

Aanvullende verzekering 'Bijkomende jeugd'

Met de aanvullende verzekering 'Bijkomende jeugd' kan u, als verzekeringsnemer van de For Kids-verzekering, ervoor zorgen dat de geplande premies tot het einde van het contract worden doorbetaald als u zou overlijden, zolang de verzekerde van uw levensverzekering in leven is.

Product met ecologische en sociale kenmerken

Ga naar de rubriek ‘Informatie over duurzaamheid’ om er meer over te weten.

 


Wat is For Kids?

For Kids is een individuele levensverzekering met een gewaarborgde rentevoet (tak 21), aangeboden door AG en onderworpen aan de Belgische wetgeving. Die rentevoet bedraagt 2% (vanaf 25/03/2023) op de nettopremie (premie na aftrek van taksen en instapkosten).​

Naast de gewaarborgde rentevoet kan u ook winstdelingen ontvangen, die kunnen worden belegd in eenheden van beleggingsfondsen (tak 23). Deze winstdelingen zijn niet gewaarborgd, kunnen van jaar tot jaar verschillen en hangen af van de resultaten van AG en van de economische situatie. AG is juridisch of contractueel niet verplicht om in een winstdeling te voorzien.

Het globaalrendement (gewaarborgde rentevoet + winstdeelname) in 2023 bedraagt 2,00%.​​ Hieronder vindt u een overzichtstabel van het globaal rendement van de boorbije 5 jaar (technische rentevoet + eventuele winstdeling).​

Jaar                          Globaal brutorendement                     
2019                         1,35%
2020                         1,35%
2021                         1,35%
2022                         1,35%
2023                         2,00 %​

Het gemiddeld globaal brutorendement van de 5 voorbije jaar (2019-2023) bedraagt 1,48%.​

Hoe werkt deze spaarverzekering?
De geïnvesteerde premies (tak 21) worden gekapitaliseerd: uw belegde nettokapitaal, dit betekent na aftrek van belastingen en kosten, is gewaarborgd tot het einde van het contract. Op alle in het contract gestorte nettopremies geldt de rentevoet die van toepassing is op het ogenblik van de storting. Deze rentevoet is gewaarborgd tot het einde van het contract. Op toekomstige premies geldt de rentevoet die van toepassing is op het moment van de storting.

Naast de gewaarborgde rentevoet kan u ook profiteren van eventuele winstdelingen.

U hebt twee opties met uw winstdelingen:

 • Wijs ze toe aan uw gekapitaliseerde reserve (tak 21). U geniet dan de rentevoet die geldt op het ogenblik van de toewijzing.
 • Beleg ze in één of meer fondsen uit het gamma beleggingsfondsen van AG (tak 23). Wie bereid is meer risico te nemen, kan zo streven naar een potentieel hoger rendement.

Voor meer informatie over het fondsengamma van AG kan u terecht bij uw tussenpersoon.

For Kids  
Wat zijn mijn opties?

​​​Ford Kids biedt u verschillende opties:

 • Keuze om de winstdeling te beleggen: eventuele winstdelingen kunnen worden toegewezen aan uw gekapitaliseerde reserve (tak 21) ofwel worden geïnvesteerd in tak 23.
 • Bedrag: u kan een kapitaal opbouwen voor uw (klein)kinderen vanaf 25 euro per maand (dus 300 euro per jaar) of een enige premie van 120 euro. Merk op dat een enige premie niet meer dan 2.000 euro mag bedragen.
 • Looptijd: uw levensverzekering heeft een minimale looptijd van 8 jaar en 1 dag. Ze kan ten vroegste eindigen op de 18e verjaardag van het kind, en ten laatste op de 25e verjaardag van het kind. For Kids afsluiten kan vanaf de maand na de geboorte tot de dag vóór de 17e verjaardag van het kind.
 • Begunstigde: u bent vrij om de begunstigde te kiezen bij leven en/of overlijden en ook om die op elk moment te wijzigen. Tot de einddatum van het contract kan u dus de controle behouden over de gestorte premies.
 • Soorten premies: u kan uw contract afsluiten via een enige premie en/of via periodieke stortingen (alleen mogelijk met een doorlopende betalingsopdracht). U kan ook op elk moment extra stortingen doen. 

Wanneer krijgen uw (klein)kinderen het gespaarde bedrag?

​For Kids heeft een minimumduur van 8 jaar en 1 dag. For Kids afsluiten kan vanaf de maand na de geboorte tot de dag vóór de 17e verjaardag van het kind. Uw contract loopt ten vroegste af op de 18e verjaardag van het kind en ten laatste op de 25e verjaardag van het kind.

U hebt twee opties:

 • ​U bepaalt zelf wat er op de einddatum gebeurt met het kapitaal dat u voor uw (klein)kinderen hebt gespaard. U draagt het bedrag over op het moment dat u het meest geschikt acht. Door voor deze optie te kiezen, bent u de begunstigde bij leven. Het kapitaal op einddatum wordt dan aan u uitbetaald.
 • Op de einddatum wordt het bedrag rechtstreeks aan het betrokken kind uitbetaald: tussen 18 en 25 jaar. Door voor deze optie te kiezen, is uw (klein)kind de begunstigde bij leven.

For Kids  
For Kids  
Met welke kosten moet u rekening houden?
​​Instapkosten:
 • ​​3,5% op elke gestorte nettopremie.
​​Uitstapkosten:
 • ​geen uitstapkosten op einddatum of in geval van overlijden van de verzekerde.

Beheerkosten:

 • Geen beheerkosten op de gekapitaliseerde reserve van het contract (tak 21).
 • Er gelden beheerkosten op de winstdeling belegd in de beleggingsfondsen (tak 23): de beheerkosten variëren naargelang het fonds en zijn inbegrepen in de eenheidswaarde. Ze staan vermeld in het beheerreglement van elk fonds en in het essentiële informatiedocument.

Afkoopkosten:

 • meerderjarige verzekeringsnemers kunnen op elk moment een afkoop doen tegen betaling van afkoopkosten van 1%, vermenigvuldigd met de resterende looptijd van het contract tot het einde van het 8e jaar na de datum van onderschrijving van het contract, met een maximum van 5%. Deze resterende periode wordt uitgedrukt in jaren (1 maand = 1/12e van een jaar).

Overdrachtskosten (enkel voor winstdeling):

 • Tussen tak 21 en tak 23: idem afkoopkosten
 • Tussen beleggingsfondsen:
 • 1e overdracht van het jaar: gratis
 • Latere overdrachten: 37,18 euro per overdracht

Voor meer informatie over de kosten verbonden aan For Kids kan u de essentiële informatiedocumenten, het document met nuttige informatie, de beheerreglementen en de algemene voorwaarden lezen, die gratis beschikbaar zijn op onze website.


Met welke taksen moet u rekening houden?
 • Verzekeringstaks van 2 % op elke gestorte premie.
 • Roerende voorheffing van 30% in geval van afkoop in tak 21 en alleen gedurende de eerste 8 jaar van het contract (roerende voorheffing berekend op basis van een fictieve kapitalisatie van de interesten tegen 4,75% per jaar).
 • Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de winstdelingen die in tak 23 zijn belegd.
 • Geen belasting op het kapitaal leven op einddatum, en ook niet op het overlijdenskapitaal.
 • Mogelijke successierechten in geval van overlijden.
 • De fiscale behandeling is afhankelijk van de individuele situatie van de verzekerde en kan achteraf worden gewijzigd.

U vindt meer informatie over For Kids in het essentiële informatiedocument, het document met nuttige informatie, de beheerreglementen en de algemene voorwaarden onderaan deze pagina.​


For Kids  
For Kids  
Informatie over duurzaamheid

Dit product heeft ecologische en sociale kenmerken die het mogelijk maken om bij te dragen aan een positieve impact op het milieu of de maatschappij en om een negatieve impact op het milieu of de maatschappij te beperken, dit dankzij een passende selectie van beleggingen. Informatie over deze ecologische en sociale kenmerken is hier beschikbaar. Meer info over de duurzame en verantwoorde beleggingsaanpak van AG vindt u op ag.be/investeren/duurzaamheid .

Onderaan in de rubriek “Algemene voorwaarden en contractuele documenten", vindt u de infofiche duurzaamheid voor dit product, alsook het bijhor​ende jaarrapport​


Wat zijn de risico's van For Kids?

Risico's van tak 21

 • Tak 21-producten zijn beschermd door het Garantiefonds op basis van de beschermingsregeling. Het Garantiefonds komt tussen als AG in gebreke blijft. Momenteel bedraagt de tussenkomst 100.000 euro per verzekeringsnemer en per verzekeringsmaatschappij. De verzekeringsnemer draagt zelf het risico voor het eventuele surplus.
 • Door de lage rentes kan het feit dat kosten en belastingen in rekening worden gebracht, ertoe leiden dat belegde premies op de einddatum of bij afkoop niet volledig worden terugbetaald.

Risico's in verband met winstdelingen die worden belegd in tak 23-fondsen

 • ​Risico op schommelingen van de eenheidswaarde (marktrisico)
  De eenheidswaarde is afhankelijk van de evolutie van de onderliggende activa en de schommelingen op de markten. De verzekeringsnemer draagt op elk moment het financiële risico. Na alle afhoudingen of op het moment van de uitbetaling van het contract, kan de eenheidswaarde dus zowel hoger als lager zijn dan de waarde op het moment van de premiebetaling. De verzekeringsnemers moeten zich er dan ook van bewust zijn dat ze het geïnvesteerde bedrag mogelijk niet (volledig) zullen recupereren.
 • Liquiditeitsrisico
  In bepaalde uitzonderlijke omstandigheden kan de uitbetaling van de eenheden van het fonds worden uitgesteld of opgeschort.
 • Risico's gelinkt aan het fondsbeheer
  De fondsen zijn blootgesteld aan verschillende risico's die variëren naargelang de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van deze fondsen en hun onderliggende fondsen. Het risico bestaat altijd dat de uitgevoerde beleggingen, ondanks de expertise van de beheerders, niet de verwachte resultaten opleveren.
 • Faillissement van de verzekeraar
  In geval van faillissement van de verzekeraar is het vermogen dat bestaat uit de activa van het fonds en gelinkt is aan de levensverzekeringsovereenkomst, prioritair voorbehouden om de verbintenissen tegenover de verzekeringsnemers en/of begunstigden van het fonds na te komen.

 
For Kids  
 
 
 
 
 
 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
 • Hoe gaat AG om met mogelijke belangenconflicten?
 • Welke segmentatiecriteria past AG toe bij aanvaarding, omvang van de waarborg en premieberekening?
 • AG Insurance (afgekort AG) NV is een Belgische verzekeringsonderneming. Alle verzekeringscontracten zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Voor meer informatie over de juridische gegevens van AG, klik hier.
 • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
 • Wij nodigen u uit kennis te nemen van het essentiële-informatiedocument, het document nuttig informatie of de financiële infofiche, de algemene voorwaarden en het eventueel beheersreglement van het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. Deze documenten zijn gratis beschikbaar op onze website en bij uw verzekeringstussenpersoon.
Heeft u een vraag?
Heeft u een vraag?
Contacteer één van onze gespecialiseerde partners om u te helpen.