Alle bouwplaatsrisico’s bouwheer
Een complete oplossing om uw werf te verzekeren!
U kunt enkel intekenen op de verzekering Alle bouwplaatsrisico’s als de werkzaamheden nog niet gestart zijn.
Alle partijen gedekt

Niet alleen u als bouwheer, maar iedereen die op de bouwwerf rondloopt, is verzekerd tijdens de bouw- en eventueel onderhoudsperiode.

Alle risico’s gedekt

Klaar en duidelijk contract: alles wat niet uitdrukkelijk uitgesloten is in de algemene voorwaarden is verzekerd!

Dekking à la carte

U kiest welke werfrisico’s u wilt verzekeren. U hebt dus alle controle.

Geen tijdverlies of discussie

Geen tijdverlies in een zoektocht naar een aansprakelijke bij schade: iedereen die meewerkt aan de werf is gedekt. De werf loopt dus geen vertraging op!

Ideale uitbreiding

U geniet een bescherming tegen niet-verzekerde risico’s in de klassieke polissen (brand, familiale, ...).

 


Waarvoor kan ik de verzekering Alle bouwplaatsrisico’s gebruiken?

Op een werf loopt er heel wat volk rond: aannemers, onderaannemers, architect, ... en uiteraard ook u als bouwheer. Iedereen kan door één kleine onvoorzichtigheid schade veroorzaken. Dit kan op de werf zelf maar ook aan derden (zoals de buren). Zelfs slechte weersomstandigheden kunnen een aanleiding zijn voor schade op de werf. Hiertegen kunt u zich beschermen met de verzekering Alle bouwplaatsrisico's (ABR) van AG Insurance.

Het is immers niet altijd even duidelijk wat de exacte oorzaak is of wie er verantwoordelijk is. Met een ABR-verzekering voorkomt u dat uw werf wordt stilgelegd tijdens vaak lange, juridische discussies tussen aannemers, onderaannemers, architecten en anderen om uit te zoeken wie aansprakelijk is voor de fout. Een ABR vergoedt immers altijd en overal de schade. Wie er ook in fout is of zelfs als er helemaal niemand in fout is!

Dankzij de ABR-verzekering ondervindt u dus geen directe financiële gevolgen van de schade.

Uw investering is goed beschermd. Een hele geruststelling!

Alle bouwplaatsrisico’s bouwheer Uw bouwwerf Omnium verzekerd!
Wat biedt de verzekering Alle bouwplaatsrisico’s voor mij?

Welke bouwwerken kunt u verzekeren?

U kunt zich verzekeren voor de bouw of renovatie van:

 • woningen;
 • appartementen;
 • kantoorgebouwen.

   

Wie is verzekerd?
Iedereen die bij de bouwwerf betrokken is voor zijn eigen activiteiten:

 • bouwheer
 • architect, ingenieurs, studiebureau
 • hoofdaannemers en onderaannemers
 • veiligheidscoördinatoren

Als iemand van deze partijen een schadegeval veroorzaakt, zal de schade dus niet bij hem teruggevorderd worden!
De lijst van verzekerden is opgenomen in de bijzondere voorwaarden.

Wat is verzekerd?

Uw contract bestaat uit verschillende onderdelen, secties genaamd. U kunt zelf uw contract samenstellen met de verschillende secties.

Sectie 1: materiële schade aan het bouwwerk zelf (beschadiging en verlies van materiële zaken)

Verzekerbare goederen:

1. De definitief op te richten goederen:

 • De bouwwerken, inclusief erin te verwerken bouwmaterialen
 • De uitrustingen: machines, installaties, toestellen

2. De aanvullende goederen

 • De voorlopige bouwwerken: tijdelijke brug, steun, …
 • Het bestaande goed: constructies die er al stonden (eigendom van de bouwheer)
 • De werfkeet (tijdelijke huisjes op de werf voor de werklui: mobiel of deel van het gebouw)
 • Werftoestellen: bouwlift, bouwkraan, …
 • Materieel en werfuitrusting: sanitair, verlichting, …

Voorbeelden:

 • Schade als gevolg van overmacht (onweer, overstroming, storm…)
 • Schade als gevolg van brand en ontploffing
 • Diefstal of vandalisme
 • Schade door foutief gedeelte (schade door reken- of conceptiefout of een gebrek in het materiaal) en afbraak- en opruimingskosten (als u kiest voor deze uitbreidingen).

U hebt de mogelijkheid om het contract uit te breiden om ook het bestaande goed te verzekeren.

Principe:

 • U duidt zelf aan welke van deze goederen u wilt verzekeren. U stelt dus uw polis à la carte samen!
 • Alle materiële schade aan de gekozen goederen is verzekerd, behalve de aangeduide uitsluitingen.

Sectie 2: aansprakelijkheidsverzekering (schade aan derden als gevolg van de werken)*

Dit deel waarborgt het herstel van de schade aan derden ten gevolge van de verzekerde werken, zoals beschadiging van constructies die eigendom zijn van derden, lichamelijke letsels, …

Voorbeelden:

 • Huis van de buren verzakt wanneer aannemer funderingen uitgraaft
 • Een kraan valt om en beschadigt de woning van de buurman

U kunt ook uw contract uitbreiden met een dekking tegen schade ten gevolge van trillingen of de verlaging van de grondwaterstand.

 

Sectie 3: de optionele waarborg Tienjarige aansprakelijkheid kunt u toevoegen als dit nodig is

Elke aannemer die werkzaamheden uitvoert op een werf van een woning in België, waarvoor een bouwvergunning is afgeleverd na 1 juli 2018, is verplicht om een verzekering Tienjarige aansprakelijkheid te onderschrijven als hij werken uitvoert die verbonden zijn aan de gesloten ruwbouw van de woning. Deze waarborg dekt zijn aansprakelijkheid in geval van ernstige gebreken die de stabiliteit van de woning bedreigen en dit gedurende 10 jaar na aanvaarding van de werken.

Maar ook u als bouwheer kunt deze waarborg onderschrijven. Zo bent u zeker dat uw werf verzekerd is conform de wet. De polis dekt dan alle dienstverleners die aanwezig zijn op uw werf.


 


*U kunt binnen de ABR-polis nooit de ‘aansprakelijkheidsverzekering’ onderschrijven (= sectie 2) zonder de verzekering ‘materiële schade aan het bouwwerk’ (= sectie 1) te hebben onderschreven.

Waar en wanneer ben ik verzekerd?

U bent verzekerd tijdens de zogenaamde bouw-montage-testtermijn. Deze start bij de aanvang van de werken en eindigt bij de voorlopige oplevering, ingebruikname of inbedrijfstelling van het bouwwerk. Hierna gaat de onderhoudstermijn in (beperkt onderhoud van 12 maanden of uitgebreid onderhoud van 24 maanden) tot aan de definitieve oplevering. In de onderhoudsperiode moeten er meestal nog enkele kleine werken afgerond worden.

U kunt kiezen of u naast de dekking tijdens de bouw-montage-testtermijn ook een dekking tijdens de onderhoudstermijn mee opneemt in uw contract. Opnieuw een polis à la carte dus! De dekking tijdens de onderhoudstermijn geldt wel enkel voor de definitief op te richten goederen en niet voor de aanvullende goederen (zoals voorlopige bouwwerken en bestaande goederen).

Alle bouwplaatsrisico’s bouwheer U kunt de werf ook nog verzekeren na de voorlopige oplevering van de werken!
Alle bouwplaatsrisico’s bouwheer Uw werf ligt niet stil bij een schadegeval!
Wat doe ik bij schade?

 

• Contacteer zo snel mogelijk uw verzekeringstussenpersoon. Hij helpt u om:

 • een schadeaangifte in te dienen bij AG Insurance
 • als u de waarborg Tienjarige aansprakelijkheid onderschreven hebt: de bewijzen te verzamelen om de tienjarige aansprakelijkheid aan te tonen van de betrokken aannemer en de toepassing van de waarborg Tienjarige aansprakelijkheid in te roepen

• Probeer met alle middelen waarover u beschikt om de omvang van de schade te beperken.
• Bij diefstal of opzettelijk toegebrachte schade: dien onmiddellijk klacht in bij de gerechtelijke overheid.

Voor welke voornaamste risico’s ben ik niet verzekerd?

 

• Schade ten gevolge van oorlog, arbeidsconflicten, aanslagen, terrorisme en atoomenergie
• Schade aan toevertrouwde goederen
• Boetes
• Gewone slijtage
• Schade die wordt veroorzaakt door niet-geregistreerde aannemers
• Normaal te voorziene schade
• Opzettelijk veroorzaakte schade
• Werf in de steek laten
• Niet-naleven van regels van vakmanschap, wettelijke bepalingen, veiligheidsvoorschriften, milieubeschermingsvoorschriften, …
• Leveranciers zijn niet verzekerd, tenzij voor hun eigen activiteit op de werf

 

De opsommingen hierboven zijn niet exhaustief. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kunt u de algemene voorwaarden raadplegen door te klikken op onderstaande tab. U kunt deze ook gratis verkrijgen bij uw tussenpersoon.

Alle bouwplaatsrisico’s bouwheer  
 
 
Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
 • Hoe gaat AG Insurance om met mogelijke belangenconflicten?
 • Welke segmentatiecriteria past AG Insurance toe bij aanvaarding, omvang van de waarborg en premieberekening?
 • Wat zijn de juridische gegevens van AG Insurance en welk recht is van toepassing?
 • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
 • Wij nodigen u uit om kennis te nemen van het gestandaardiseerd informatiedocument over het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. Dit document is gratis beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon.
   Algemene voorwaarden en contractuele documenten 
Heeft u een vraag?
Heeft u een vraag?
Contacteer één van onze gespecialiseerde partners om u te helpen.