Levensverzekering voor uw (klein)kinderen
(*) Rentevoet van kracht sinds 01/08/2016. Wijzigingen zijn altijd mogelijk. De rentevoet is gewaarborgd zodra AG de premie(s) op zijn rekening ontvangt, en gedurende de resterende looptijd van het contract.
Rendement

Profiteer van een gewaarborgde rentevoet gedurende de hele looptijd van het contract: voor elke storting in het gedeelte 'spaarverzekering' is de rentevoet die geldt op het moment van de storting, van toepassing op de nettopremie (premie exclusief taksen en instapkosten). Naargelang het type levensverzekering wordt (eventueel) een deel van uw spaargeld belegd in een spaarverzekering. Het doel? Een mogelijk extra rendement genereren.

Gunstige fiscaliteit

Na 8 jaar betaalt u geen roerende voorheffing meer, noch op de spaarverzekering, noch op de beleggingsverzekering.

Flexibiliteit

U bouwt aan de toekomst van uw (klein)kinderen op uw eigen ritme: u kiest zelf hoeveel en wanneer u stort.

Controle over het kapitaal

U houdt de controle over uw levensverzekering. Tot het einde van de looptijd beslist u wat er met het gespaarde kapitaal gebeurt.

 

Waarom een levensverzekering afsluiten voor uw (klein)kinderen?

 • Met uw individuele levensverzekering kan u een startkapitaal opbouwen voor uw (klein)kinderen. Ideaal om hen een goede start te geven in het leven.
 • Het luik 'spaarverzekering' biedt u meer zekerheid: naast uw gewaarborgde rentevoet kan u jaarlijks een eventuele winstdeling krijgen. Deze winstdeling is niet gewaarborgd en kan van jaar tot jaar verschillen. Dit komt omdat ze afhangt van de resultaten van AG en van de economische situatie. De verzekeraar is juridisch of contractueel niet verplicht om in een winstdeling te voorzien.
 • Met het luik 'beleggingsverzekering' kan u uw belegging spreiden. Omdat het rendement afhankelijk is van de onderliggende fondsen, is het niet gewaarborgd en kan het van jaar tot jaar variëren.
 • Maar u beslist zelf hoeveel en wanneer u wil storten. Voor sommige producten moet u rekening houden met een startpremie en/of een minimumbedrag.
 • Met de aanvullende optie 'overlijdensdekking' kan u met een gerust hart beleggen: de financiële toekomst van uw (klein)kinderen is gewaarborgd, zelfs als u iets overkomt.
 •  helpt uw (klein)kinderen om hun projecten te realiseren (aankoop van vastgoed, professioneel project, aankoop van een voertuig, studies, ...).​
Junior Future Plan  
Welk rendement leveren deze verschillende levensverzekeringen op?
 •  Voor het luik spaarverzekering:
  Een spaarverzekering biedt een gewaarborgde rentevoet tijdens de hele looptijd van het contract. Met andere woorden, elke nettostorting (exclusief taksen en instapkosten) wordt belegd tegen de rentevoet die geldt op het ogenblik van de storting. Deze blijft gewaarborgd voor de looptijd van het contract.

  Uw rendement kan nog verhogen dankzij een eventuele jaarlijkse winstdeling. Die is niet gewaarborgd, kan van jaar tot jaar verschillen en hangt af van de resultaten van AG en van de economische situatie. De verzekeraar is juridisch of contractueel niet verplicht om in een winstdeling te voorzien.

 • Voor het luik beleggingsverzekering:
  Naargelang het type product wordt (eventueel) een deel van uw spaargeld belegd in een beleggingsverzekering. Dit luik maakt het mogelijk een potentieel extra rendement te genereren. ​
Wanneer krijgen uw (klein)kinderen het bedrag van hun levensverzekering?
U bepaalt zelf wat er op de einddatum gebeurt met het kapitaal dat u voor uw (klein)kinderen hebt opgebouwd. 
U hebt twee opties: 
 • U bent aangeduid als de begunstigde bij leven. Het kapitaal wordt dan aan u uitbetaald, en u bepaalt zelf het meest geschikte moment om het aan uw (klein)kinderen over te dragen. 
 • Of u betaalt het bedrag rechtstreeks aan het betrokken kind. Door voor deze optie te kiezen, is het kind dus begunstigde bij leven. 
 • Merkt u in de loop van het contract dat de einddatum van het contract niet het geschikte moment is om het gespaarde kapitaal aan uw (klein)kind over te dragen?

   U kan de einddatum veranderen wanneer u maar wil. Dankzij deze extra zekerheid behoudt u de controle en zorgt u ervoor dat het gespaarde bedrag nuttig wordt besteed. 

​ U hoeft niets te doen op de einddatum van het contract. Kort voor de einddatum neemt uw verzekeraar contact op met u of het begunstigde kind (naargelang uw keuze) voor de uitbetaling van het gespaarde kapitaal.
Junior Future Plan  
Junior Future Plan  
Welke keuzes kan u maken?
U kiest: 
 • Het bedrag dat u wil beleggen
   (u betaalt mogelijk een startpremie en/of een minimumbedrag) 
 • De bijkomende stortingen die u wil doen (ofwel ligt de periodiciteit vast, ofwel bent u vrij om te kiezen wanneer u stort) 
 • Een deel van uw spaargeld dat naargelang het product belegd kan worden in een beleggingsverzekering. 
 • De aan te brengen wijzigingen in de loop van het contract 
 • De optie aanvullende overlijdensdekking 
 • Eventuele afkope
Wat zijn de eenheidswaarden en prestaties van onze fondsen?
Wil u meer info over de eenheidswaarden en de prestaties van onze beleggingsfondsen en/of het beheersreglement van de fondsen? Dat vindt u hier.
Junior Future Plan  
Junior Future Plan  
Wat zijn de kosten?
Naargelang het product betaalt u instap-, beheer- en uitstapkosten, alsook een afkoopvergoeding.

Meer informatie over de kosten van uw levensverzekering vindt u in de algemene voorwaarden van de betreffende levensverzekering, het essentiële informatiedocument, de nuttige informatiefiche, en, in sommige gevallen, in de beheersreglementen. Die documenten vindt u onderaan elke productpagina.
En de belastingen?
 • ​Belasting van 2% op de gestorte premies. 
 • 30% roerende voorheffing op de interesten bij een vervroegde afkoop, d.w.z. gedurende de eerste 8 jaar van het spaarverzekeringscontract. Het belastbaar nettobedrag mag wel niet lager zijn dan het bedrag dat overeenstemt met de kapitalisatie van de interesten tegen 4,75 % per jaar. 
 • Geen roerende voorheffing op het gedeelte beleggingsverzekering. Geen belasting op het kapitaal leven op einddatum en ook niet op het overlijdenskapitaal. 
 • Eventuele successierechten bij overlijden. 
 • De fiscale behandeling verschilt naargelang de individuele situatie. 

​​ Meer informatie over de belastingen van uw levensverzekering? Lees de algemene voorwaarden van de betreffende levensverzekering, het essentiële informatiedocument, de nuttige informatiefiche, en, in sommige gevallen, de beheersreglementen. Die documenten vindt u onderaan elke productpagina.
Junior Future Plan  
Junior Future Plan  
Wat zijn de risico’s?
Voor het luik spaarverzekering:
Spaarverzekeringsproducten zijn beschermd door het Garantiefonds. Het Garantiefonds komt tussen als AG in gebreke blijft. De tussenkomst is beperkt tot 100.000 euro per verzekeringsnemer en per verzekeringsmaatschappij. De verzekeringsnemer draagt zelf het risico voor het eventuele surplus. 

Spaarverzekeringsproducten bieden een gewaarborgde rentevoet en een eventuele winstdeling. Als de winstdeling laag of nihil is, kan het zijn dat het uitbetaalde kapitaal lager is dan het totale geïnvesteerde bedrag door de belastingen, kosten en tarieven. 
Voor het luik beleggingsverzekering: 
 • ​Risico op schommelingen van de eenheidswaarde (marktrisico)
  De eenheidswaarde is afhankelijk van de evolutie van de onderliggende activa en de schommelingen op de markten. De verzekeringsnemer draagt op elk moment het financiële risico. Bijgevolg, na alle afhoudingen of op het moment van vereffening van het contract, kan de eenheidswaarde zowel hoger als lager zijn dan de waarde op het moment van de premiebetaling. De verzekeringsnemer moet zich er dan ook van bewust zijn dat hij het geïnvesteerde bedrag mogelijk niet (volledig) zal recupereren. 
 • Liquiditeitsrisico
  In bepaalde uitzonderlijke omstandigheden kan de uitbetaling van de eenheden van het fonds worden uitgesteld of opgeschort. 
 • Risico's gelinkt aan het fondsbeheer
  De fondsen zijn blootgesteld aan verschillende risico's die variëren naargelang de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van deze fondsen en hun onderliggende fondsen. Het risico bestaat altijd dat de uitgevoerde beleggingen, ondanks de expertise van de beheerders, niet de verwachte resultaten opleveren. 
 • Faillissement van de verzekeraar
  In geval van faillissement van de verzekeraar is het vermogen dat bestaat uit de activa van het fonds en gelinkt is aan de levensverzekeringsovereenkomst, prioritair voorbehouden om de verbintenissen tegenover de verzekeringsnemers en/of begunstigden van het fonds na te komen. ​
 
Junior Future Plan  
 
 

​​​​​​​​​

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
 • Hoe gaat AG om met mogelijke belangenconflicten?
 • Welke segmentatiecriteria past AG toe bij aanvaarding, omvang van de waarborg en premieberekening?
 • AG Insurance (afgekort AG) NV is een Belgische verzekeringsonderneming. Alle verzekeringscontracten zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Voor meer informatie over de juridische gegevens van AG, klik hier.
 • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
 • Wij nodigen u uit kennis te nemen van het essentiële-informatiedocument, het document nuttig informatie of de financiële infofiche, de algemene voorwaarden en het eventueel beheersreglement van het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. Deze documenten zijn gratis beschikbaar op onze website en bij uw verzekeringstussenpersoon.
Heeft u een vraag?
Heeft u een vraag?
Contacteer één van onze gespecialiseerde partners om u te helpen.