Langetermijnsparen
Spaar voor uw pensioen en krijg 30 % van uw storting terug (+ gemeentebelasting).
 
Vaste rentevoet of potentieel hoger rendement

U kiest uit 2 soorten producten. Het ene biedt u een vaste rentevoet op de nettopremie (premie zonder taks en instapkosten), eventueel verhoogd met een niet-gegarandeerde jaarlijkse winstdeling*. Met het andere product neemt u bepaalde risico's omdat u streeft naar een potentieel hoger rendement.

*Deze eventuele jaarlijkse winstdeling is niet gegarandeerd, kan verschillen van jaar tot jaar en hangt af van de resultaten van AG en van de economische situatie.

Flexibel spaarplan voor uw pensioen

Starten kan al vanaf 30 euro per maand, of 360 euro per jaar. Het maximumbedrag is dit jaar vastgesteld op 2.450 euro.

Vrije keuze van de begunstigde

Bescherm uw dierbaren (uw echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner of een bloedverwant tot de tweede graad) en kies zelf uw begunstigden in geval van overlijden. Het is wel mogelijk dat ze successierechten moeten betalen.

 


Waarom een langetermijnspaarverzekering onderschrijven?

Wil u extra kapitaal opbouwen voor uw pensioen en tegelijkertijd profiteren van fiscale voordelen?

AG heeft twee soorten verzekeringsproducten voor langetermijnsparen:

 • De eerste formule (individuele tak 21-levensverzekering naar Belgisch recht) combineert veiligheid, een aantrekkelijk rendement tegen een vaste rentevoet en een fiscaal voordeel. De bedragen die u maandelijks of jaarlijks spaart, worden belegd tegen de rentevoet die geldt op het ogenblik van de storting van de premie. De rentevoet wordt toegepast op elke storting en is gewaarborgd voor de volledige duur van het contract. Op toekomstige premies geldt de rentevoet die van toepassing is op het moment van de storting.
  Uw rendement kan stijgen door eventuele niet-gegarandeerde jaarlijkse winstdelingen. Die verschillen van jaar tot jaar omdat ze afhankelijk zijn van de resultaten van AG en van de economische conjunctuur. Eenmaal ze is toegekend, maakt de winstdeling integraal deel uit van de reserve en groeit ze aan tegen de geldende gewaarborgde interestvoet. De verzekeraar is niet wettelijk of contractueel verplicht om te voorzien in een winstdeling.​
 • De tweede formule (individuele tak 23-levensverzekering naar Belgisch recht) biedt een potentieel hoger rendement, dat evenwel niet gegarandeerd is. Deze verzekering is gekoppeld aan beleggingsfondsen, waardoor de waarde van het belegde bedrag in de loop van de tijd kan schommelen. Als u voor deze formule kiest, bent u zich ervan bewust dat u het risico loopt een deel van uw kapitaal te verliezen.​

langetermijnsparen 2016 fiscaal voordeel  
Wat is het maximumbedrag dat ik kan storten?

Met deze formules kan u dit jaar tot 2.450 euro storten in uw langetermijnspaarverzekering (of minder als u dat wilt), naargelang uw netto belastbaar beroepsinkomen.

Elke storting levert een belastingvermindering op tot 30%, waardoor u tot 735 euro kan besparen op uw belastingen. En er is meer! De langetermijnspaarverzekering vermindert de gemeentebelastingen die u moet betalen.

Tip: start met langetermijnsparen vóór u 65 jaar bent en kies voor een lange looptijd (minimaal 10 jaar). Dan kan u ook na uw 65 jaar van het belastingvoordeel blijven profiteren.

De andere posten die recht geven op een belastingvermindering beperken het maximumbedrag voor langetermijnsparen.

In geval van twijfel, aarzel niet om advies te vragen bij uw tussenpersoon.

Goed om te weten: de fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van elke klant en kan in de toekomst wijzigen.

Wil u meer info over de eenheidswaarden en de prestaties van onze beleggingsfondsen en/of het beheersreglement van de fondsen? Dat vindt u hier.


Wanneer krijg ik het gespaarde bedrag?

U krijgt het gespaarde bedrag op uw 65e verjaardag of op een latere datum (als dat zo voorzien is in uw contract).

Uw vertrouwenspersoon contacteert u op dat moment. U bespreekt samen met hem/haar hoe u dit pensioenkapitaal optimaal kan laten renderen. Zo kan u zich concentreren op het belangrijkste: ten volle van uw pensioen genieten.langetermijnsparen 2016 fiscaal voordeel  
langetermijnsparen 2016 fiscaal voordeel  
Met welke belasting moet ik rekening houden?

 • Er is een premietaks van 2% verschuldigd. Deze taks wordt geheven op de gestorte premie(s) op het moment van betaling.
 • Hebt u vóór uw 55e verjaardag een contract langetermijnsparen afgesloten en ligt de einddatum vast op uw 65e verjaardag? Dan wordt op uw 60e verjaardag een anticipatieve heffing van 10% op het opgebouwde kapitaal berekend. Deze wordt door AG ingehouden. 
 • Hebt u na uw 55e verjaardag een langetermijnspaarcontract afgesloten en ligt de einddatum vast na uw 65e verjaardag? Dan wordt de anticipatieve heffing van 10% ingehouden op de 10e verjaardag van uw contract.
 • De stortingen uitgevoerd na deze heffing leveren indirect een hoger rendement op: u profiteert nog altijd van de belastingvermindering van maximaal 30% en de daarna gestorte bedragen worden niet meer belast. Het is dus heel interessant om te blijven sparen.

Vermijd het opnemen van uw kapitaal langetermijnsparen vóór de leeftijd van 60 jaar (of vóór de 10e verjaardag van uw contract na de leeftijd van 55 jaar), want dan geldt er op het kapitaal in principe een taks van 33%.


Wat zijn mijn opties?

Langetermijnsparen met AG? Flexibiliteit staat voorop!

 • U bepaalt zelf hoeveel u spaart.
  • Hebt u een netto belastbaar beroepsinkomen van 37.773,33 euro of meer, dan kan u dit jaar een maximumbedrag van 2.450 euro sparen. Dit levert een belastingvoordeel op van 735 euro.
  • Bedraagt uw netto belastbaar beroepsinkomen minder dan 37.773,33 euro, dan is het maximale spaarbedrag voor u dit jaar 183,6 euro + 6% van uw netto belastbaar inkomen.
   Kleinere bedragen sparen kan natuurlijk ook.
 • U spaart op uw eigen tempo: jaarlijks, halfjaarlijks, driemaandelijks of maandelijks.
 • Even wat minder financiële ademruimte? Geen probleem. U slaat gewoon een jaartje over en pikt nadien de draad weer op.
 • U kiest zelf naar wie het opgebouwde kapitaal gaat als u overlijdt vóór de einddatum. Er zijn wel een aantal fiscale vereisten waarmee u rekening moet houden.
  De begunstigden bij overlijden zijn:
  • uw echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner;
  • een bloedverwant tot de tweede graad.

   ​Het is wel mogelijk dat zij successierechten moeten betalen op het uitgekeerde bedrag.
 • Wil u een extra bescherming voor uw dierbaren tegen overlijden? Ook dat kan.

 

Verandert uw situatie tijdens de looptijd van het contract? Wees gerust: u kan al uw keuzes op elk moment herzien.


langetermijnsparen 2016 fiscaal voordeel  
risico's  
Wat zijn de risico's van mijn langetermijnspaarverzekering?

AG heeft 2 soorten langetermijnsparen.

Kiest u voor een tak 21-product?

Deze formule beperkt de risico's. De tak 21-langetermijnspaarverzekering is beschermd door het Garantiefonds op basis van de beschermingsregeling die geldt voor alle tak 21-producten. Het Garantiefonds komt tussen als AG in gebreke blijft. Momenteel kan de tussenkomst tot 100.000 euro per verzekeringsnemer en per verzekeringsmaatschappij bedragen. De verzekeringsnemer draagt zelf het risico voor het eventuele surplus boven dit plafond.

​Kiest u voor een tak 23-product?

Deze vorm van langetermijnsparen houdt bepaalde risico's in.

 • Risico op schommelingen van de eenheidswaarde (marktrisico)

De eenheidswaarde is afhankelijk van de evolutie van de onderliggende activa en de schommelingen op de markten. Het is de verzekeringsnemer die het volledige financiële risico draagt. Na alle afhoudingen of op het moment van uitbetaling van het contract, kan de eenheidswaarde dus zowel hoger als lager zijn dan de waarde bij aanvang. De verzekeringsnemer moet zich er dan ook van bewust zijn dat hij het geïnvesteerde bedrag mogelijk niet (volledig) zal recupereren.

 • Liquiditeitsrisico

In bepaalde uitzonderlijke omstandigheden (zoals beschreven in het beheersreglement) kan de uitbetaling van de eenheden van het fonds worden uitgesteld of opgeschort.

 • Risico's gelinkt aan het fondsbeheer

De fondsen zijn blootgesteld aan verschillende risico's die variëren naargelang de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van deze fondsen en hun onderliggende fondsen. U moet er zich dus van bewust zijn dat het risico altijd bestaat dat de beleggingen, ondanks de expertise van de beheerders, niet de verwachte resultaten opleveren.

 • Risico gelinkt aan de beschermingsmechanismen

De verschillende beschermingsmechanismen zijn bedoeld om de negatieve gevolgen van marktschommelingen te beperken. Het is echter mogelijk dat de beschermingsmechanismen op bepaalde momenten tijdens de looptijd van het product tot een lager rendement leiden in vergelijking met een belegging in het basisfonds (dat aan geen van deze mechanismen voldoet). 

 • ​Faillissement van de verzekeraar

In geval van faillissement van de verzekeraar is het vermogen dat bestaat uit de activa van het fonds en gelinkt is aan de levensverzekeringsovereenkomst, prioritair voorbehouden om de verbintenissen tegenover de verzekeringsnemers en/of begunstigden van het fonds na te komen.


Met welke kosten moet ik rekening houden?

 • Instapkosten
Maximaal 6,5%.
Degressief de laatste 5 jaar van het contract voor bepaalde producten. Voor meer informatie, gelieve de specifieke productpagina's en  de precontractuele documenten op deze pagina's te consulteren.

 • Uitstapkosten
Er zijn geen uitstapkosten op de einddatum of bij overlijden van de verzekerde. Voor bepaalde producten is een kosteloze afkoop mogelijk onder bepaalde voorwaarden. Voor meer informatie gelieve de specifieke productpagina's en de precontractuele documenten op deze pagina's te consulteren. 

 • Beheerkosten

- Er zijn geen beheerkosten voor (het gedeelte belegd in) het tak 21-product
- Voor (het gedeelte belegd in) tak 23-product: kosten specifiek verbonden aan de fondsen en automatisch verrekend in de eenheidswaarden. Voor meer informatie over de kosten en de karakteristieken van elk fonds, kunt u het beheersreglement raadplegen op onze website of bij uw tussenpersoon.

 • ​Kosten gelinkt aan de overdracht tussen beleggingsfondsen (tak 23)
Kosten gelinkt aan de overdracht tussen beleggingsfondsen (tak 23) zijn van toepassing vanaf de tweede overdracht. Voor meer informatie gelieve de specifieke productpagina's en  de precontractuele documenten op deze pagina's te consulteren.   

 • Kosten gelinkt aan de overdracht van tak 21 naar tak 23 of omgekeerd

Enkel mogelijk voor de winstdelingen.

Voor meer informatie gelieve de specifieke productpagina's en de precontractuele documenten op deze pagina's te consulteren.

Voor meer informatie over de kosten gelinkt aan de verschillende producten, gelieve de specifieke productpagina's en  de precontractuele documenten op deze pagina's te consulteren.


rekenen  
Verhoging na 55 jaar en individueel plafond  
Verhoging na 55 jaar en individueel plafond

Verhoging van de premies na de leeftijd van 55 voor langetermijnsparen en pensioensparen

Bij een verhoging van het premiebedrag (exclusief indexering) na de leeftijd van 55 jaar, bepaalt de belastingwetgeving dat de heffing voor het hele contract 10 jaar na deze verhoging plaatsvindt of op de einddatum van het contract als deze datum vóór deze 10 jaar valt. 

AG wil deze situatie voorkomen en stelt daarom een individueel plafond vast voor verzekeringsnemers met een pensioenspaar- of langetermijnspaarcontract.

Het jaarlijkse bedrag dat de klant in zijn contract stort, moet gelijk zijn aan of lager zijn dan dit individuele plafond, dat jaarlijks wordt geïndexeerd. 


Afsluiting van het contract of verhoging van de premies na de leeftijd van 65 voor langetermijnsparen en pensioensparen

De belastingwetgeving staat niet toe dat pensioenspaar- of langetermijnspaarcontracten worden afgesloten na de leeftijd van 65 jaar. Ook verhogingen van het premiebedrag zijn verboden na deze leeftijd. 

Voor pensioensparen is het jaar waarin de verzekeringsnemer 64 wordt het laatste jaar waarin hij premies in het contract kan storten.​

 
 
 
 
Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
 • Hoe gaat AG om met mogelijke belangenconflicten?
 • Welke segmentatiecriteria past AG toe bij aanvaarding, omvang van de waarborg en premieberekening?
 • AG Insurance (afgekort AG) NV is een Belgische verzekeringsonderneming. Alle verzekeringscontracten zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Voor meer informatie over de juridische gegevens van AG, klik hier.
 • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
 • Wij nodigen u uit kennis te nemen van het essentiële-informatiedocument, het document nuttig informatie of de financiële infofiche, de algemene voorwaarden en het eventueel beheersreglement van het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. Deze documenten zijn gratis beschikbaar op onze website en bij uw verzekeringstussenpersoon.
Heeft u een vraag?
Heeft u een vraag?
Contacteer één van onze gespecialiseerde partners om u te helpen.