Spaarverzekering met gewaarborgde rentevoet
Een veilige en flexibele belegging met een gewaarborgde opbrengst.
 
Gewaarborgde rentevoet

U kan er zeker van zijn van de gewaarborgde rentevoet op het moment van de premiestorting.

Op toekomstige premies geldt de rentevoet die van toepassing is op het moment van de storting.

Bovendien kan u profiteren van een eventuele jaarlijkse winstdeling. Die is niet gewaarborgd, kan van jaar tot jaar verschillen en hangt af van de resultaten van AG en van de economische situatie. De verzekeraar is juridisch of contractueel niet verplicht om in een winstdeling te voorzien.

Beschikbaarheid van uw kapitaal

U kan uw geld op elk moment opnemen, volledig of gedeeltelijk. Dit leidt wel tot kosten, een belasting en mogelijk een financiële correctie.

Gunstige fiscaliteit

Na 8 jaar betaalt u geen roerende voorheffing meer op de interesten.

Vrije keuze van de begunstigde

U kan een of meer begunstigden bij overlijden kiezen, tegelijkertijd behoudt u de controle over uw spaargeld. Het is wel mogelijk dat er successierechten verschuldigd zijn.

 

Wat is een spaarverzekering?

Een tak 21-spaarverzekering is een levensverzekering ontwikkeld door AG en onderworpen aan de Belgische wetgeving. Ze is bedoeld voor mensen die hun geld gedurende ten minste 8 jaar willen beleggen, zonder al te veel risico te nemen. Dankzij deze spaarverzekering profiteert u van een gewaarborgde rentevoet, eventueel verhoogd met een jaarlijkse winstdeling.

​ Als verzekeringsnemer bepaalt u wie de verzekerde is en wie de begunstigde(n) is (zijn) in geval van overlijden van de verzekerde.

​ Uw spaarverzekering is ook een interessant alternatief om de overdracht van uw vermogen te organiseren. En u behoudt zelf de controle. Op het bedrag dat de begunstigde(n) ontvang(t)(en) kunnen successierechten verschuldigd zijn.
Spaarverzekering met gewaarborgde rentevoet  
Waarom kiezen voor een spaarverzekering?
 • Deze levensverzekering biedt een gegarandeerde rentevoet op elke storting en heeft een vaste looptijd van 8 jaar en 1 maand. Elke gestorte premie kan een verschillende rentevoet hebben, afhankelijk van de rentevoet die geldt op het ogenblik van de storting. Voor het gewaarborgde netto geïnvesteerde kapitaal. Op het einde van het contract bent u zeker dat u de gestorte premies terugkrijgt, na aftrek van kosten en belastingen. ​
 • Voor de eventuele jaarlijkse winstdeling die bovenop uw kapitaal kan komen, maar die niet gegarandeerd is. De verzekeraar is juridisch of contractueel niet verplicht om in een winstdeling te voorzien.​
Wanneer krijgt u de interesten en het kapitaal van uw spaarverzekering?
Uw spaarverzekering heeft een looptijd van 8 jaar en 1 maand. Op de einddatum krijgt u de geïnvesteerde nettopremie (exclusief kosten en belastingen), plus de interesten en eventuele winstdelingen.

Met de huidige fiscaliteit zijn spaarverzekeringen voordelig na 8 jaar. Er geldt geen roerende voorheffing op de interesten van het contract.
Uw geld is altijd beschikbaar: u kan uw kapitaal - gedeeltelijk of volledig - afkopen tijdens de hele looptijd van uw contract.
Bij een afkoop kunnen wel kosten en een roerende voorheffing van 30% verschuldigd zijn. Er kan ook een financiële correctie worden toegepast.
Spaarverzekering met gewaarborgde rentevoet  
Spaarverzekering met gewaarborgde rentevoet  
Welke keuzes kan u maken?
U kiest: 
 • Het bedrag dat u wil beleggen (er kan een instappremie en/of een minimumbedrag gelden, afhankelijk van het type spaarverzekering dat u afsluit) 
 • De bijkomende stortingen die u wil doen (op vaste tijdstippen of op momenten dat het u het best past) 
 • De begunstigde(n) bij overlijden van de verzekerde (het kapitaal van uw spaarverzekering wordt aan hem/haar/hen uitbetaald) 
 • Eventuele afkopen ​
Wat is uw overlijdensdekking?
Bij overlijden van de verzekerde tijdens de looptijd van het contract, ontvang(t)(en) de aangeduide begunstigde(n) 100% van de reserve van het contract (inclusief winstdelingen). Er kunnen wel successierechten verschuldigd zijn.
rentevoet  
rentevoet  
Wat zijn de kosten?
U mag niet uit het oog verliezen dat de verzekeraar instapkosten, beheerkosten, uitstapkosten en afkoopvergoedingen kan aanrekenen, afhankelijk van het product.

Meer informatie over de kosten van uw spaarverzekering vindt u in de algemene voorwaarden van de betreffende spaarverzekering, het essentiële informatiedocument en de nuttige informatiefiche. Die documenten vindt u onderaan elke productpagina.
En de belastingen?
 • Belasting van 2% op de gestorte premies. 
 • Roerende voorheffing van 30% op de interesten in geval van afkoop gedurende de eerste 8 jaar van het contract (het netto belastbare bedrag mag niet lager zijn dan het bedrag dat overeenkomt met de kapitalisatie van de interesten aan 4,75% per jaar). Op afkopen na 8 jaar betaalt u geen roerende voorheffing. 
 • Geen belasting op het kapitaal leven op einddatum en ook niet op het overlijdenskapitaal. 
 • Mogelijke successierechten in geval van overlijden. 
 • De fiscale behandeling verschilt naargelang de individuele situatie. 

 Meer informatie over de belastingen van uw spaarverzekering vindt u in de algemene voorwaarden van de betreffende spaarverzekering, het essentiële informatiedocument en de nuttige informatiefiche. Die documenten vindt u onderaan elke productpagina. ​
rentevoet  
rentevoet  
Wat zijn de risico’s?
Tak 21-producten zijn beschermd door het Garantiefonds op basis van de beschermingsregeling. Het Garantiefonds komt tussen als AG in gebreke is gebleven en bedraagt momenteel 100.000 euro per verzekeringsnemer en per verzekeringsmaatschappij. De verzekeringsnemer draagt zelf het risico voor het eventuele surplus.

Tak 21-producten bieden een gewaarborgde rentevoet en een eventuele winstdeling. Als deze winstdeling laag of nihil is, kan het zijn dat het uitbetaalde kapitaal lager is dan het totaal geïnvesteerde bedrag gezien de huidige belastingen, kosten en tarieven.
 
 
 
 
Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
 • Hoe gaat AG om met mogelijke belangenconflicten?
 • Welke segmentatiecriteria past AG toe bij aanvaarding, omvang van de waarborg en premieberekening?
 • AG Insurance (afgekort AG) NV is een Belgische verzekeringsonderneming. Alle verzekeringscontracten zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Voor meer informatie over de juridische gegevens van AG, klik hier.
 • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
 • Wij nodigen u uit kennis te nemen van het essentiële-informatiedocument, het document nuttig informatie of de financiële infofiche, de algemene voorwaarden en het eventueel beheersreglement van het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. Deze documenten zijn gratis beschikbaar op onze website en bij uw verzekeringstussenpersoon.
Heeft u een vraag?
Heeft u een vraag?
Contacteer één van onze gespecialiseerde partners om u te helpen.