Pack Huurder
Zorgeloos huren dankzij juridische, praktische en financiële bijstand.
Ontdek deze producten en ontvang gratis een offerte samen met een berekening van de premie bij
Uw makelaar
BNP Paribas Fortis
Pack Huurder is voorbehouden voor klanten met een huurwaarborg (op een geblokkeerde rekening of via een bankgarantie) voor de huur van hun hoofdverblijfplaats en die hun brandverzekering Top Woning bij AG Insurance hebben.
Financiële bijdrage voor huurwaarborg

U ontvangt een voorschot tot 2.000 euro voor een nieuwe huurwaarborg als u voortijdig moet verhuizen.

Vergoeding kosten verhuizing

U krijgt een vergoeding tot 500 euro voor de kosten van een verhuizing bij een vervroegd stopzetten van het huurcontract.

Financiële hulp voor tijdelijke huisvesting

U moet gedurende een korte periode verhuizen omdat uw woning tijdelijk onbewoonbaar is? Dan ontvangt u een forfait van 150 euro per dag gedurende maximaal 5 dagen.

Bijstand huurwoning

U kunt 24 uur per dag bijstand van een vakman vragen voor een dringend probleem aan uw huurwoning. En dit tot 200 euro op kosten van AG Insurance en zonder vrijstelling.

 


Waarvoor kan ik Pack Huurder gebruiken?

U huurt een huis of appartement en u wilt zich daar goed bij voelen. U hebt immers het recht om net als eigenaars zorgeloos te genieten van uw woning. U kunt op de verzekering Pack Huurder van AG Insurance rekenen voor:

 • juridische bijstand en advies voor alle problemen met of vragen over uw huurovereenkomst;
 • financiële ondersteuning bij een voortijdige verhuizing;
 • bijstand de klok rond, als u een vakman nodig hebt om een dringend probleem aan uw huurwoning op te lossen.
Woningverzekering huurder: Pack Huurder Huur in alle rust
Wat biedt Pack Huurder voor mij?

1. Juridische bijstand

 • U krijgt de hulp van specialisten om u te informeren en adviseren bij uw vragen over uw huurcontract.
 • U beschikt ook over een lijst met erkende experten die u onpartijdig kunnen bijstaan bij de opmaak van een plaatsbeschrijving.
 • U raakt het toch niet eens met uw huiseigenaar? Dan helpen specialisten u om de zaak in der minne te regelen. Maar u kunt ook rekenen op een vergoeding van de kosten voor een gerechtelijke procedure. U ontvangt tot 25.000 euro voor de procedure-, advocaat- en expertisekosten

2. Financiële ondersteuning

 • U kunt rekenen op financiële hulp als u uw huurwoning voortijdig moet verlaten door een gedekte gebeurtenis (bv na ontslag van een verzekerde of bij effectieve ingebruikname van het pand door de verhuurder).
  • U ontvangt een voorschot gelijk aan 2 maanden huur tot maximaal 2.000 euro voor de neerlegging van uw nieuwe huurwaarborg.
  • U krijgt een vergoeding tot 500 euro voor de kosten die u maakt voor de voortijdige verhuizing.

3. Bijstand huurder de klok rond

 • U moet snel voor een korte tijd verhuizen omdat uw woning tijdelijk onbewoonbaar is door herstellingswerken of omdat de verhuurder zijn verplichtingen niet heeft nageleefd (bv.de verwarmingsinstallatie moet vervangen worden en het is ijskoud binnen) of ontoegankelijk is op bevel van autoriteit? Dan krijgt u een vast bedrag van 150 euro per dag gedurende maximaal 5 dagen voor de kosten voor de tijdelijke huisvesting.
Waar en wanneer ben ik verzekerd?
​U kunt de waarborgen uit Pack Huurder genieten voor uw huurwoning in België die uw hoofdverblijfplaats is en die verzekerd is in Top Woning.
U moet een wachttijd van 4 maanden respecteren voor:
 • juridische bijstand (als u vragende partij bent of bij discussie rond huurschade). Er is geen wachttijd voor een minnelijke schikking;
 • financiële ondersteuning (voorschot huurwaarborg en vergoeding kosten) bij voortijdige verhuizing als de vervroegde opzegging van het huurcontract het gevolg is van een faillissement van uw werkgever.

Wat is de looptijd van mijn contract?

Het betreft een contract met een duur van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet.

Woningverzekering huurder: Pack Huurder  
Woningverzekering huurder: Pack Huurder Eén telefoontje volstaat!
Wat doe ik bij schade?
U doet één telefoontje naar een specialist die uw dossier beheert.
 

1. Juridische bijstand
U krijgt hulp van een rechtsbijstandsspecialist. Hij neemt contact op met de huiseigenaar om een minnelijke schikking te vinden of start eventueel een bemiddelingsprocedure op. Als er geen regeling kan gevonden worden, start hij met uw goedkeuring een juridische procedure op (als het geschil meer dan 350 euro bedraagt).

2. Financiële bijstand
U wilt een voorschot voor een nieuwe huurwaarborg na voortijdig vertrek als gevolg van een verzekerde gebeurtenis?
U komt terecht bij de bijstandsverlener en bezorgt hem de nodige bewijsstukken (oud en nieuw huurcontract + bewijzen van het motief omtrent de opzeg) om van deze dienst gebruik te maken. U ontvangt vervolgens een document met de modaliteiten van het voorschot en de terugbetaling ervan. U ondertekent dit en stuurt dit terug. U ontvangt dit voorschot maximaal 15 dagen nadat de bijstandsverlener van dit ondertekende document ontvangen heeft.
 
U wilt een vergoeding voor uw tijdelijke huisvesting of voor een voortijdige verhuizing?
U wordt geholpen door uw schadebeheerder. U bezorgt hem de noodzakelijk bewijzen en uw huidige huurcontract.
 
3. Bijstand Huurder
U vraagt aan de bijstandsverlener de hulp van een vakman voor een probleem met de huurwoning. U mag deze vakman binnen de 48 uur bij u thuis verwachten. AG Insurance betaalt de factuur voor de verplaatsing en de eerste twee werkuren, met een maximum van 200 euro en dit zonder vrijstelling en tot driemaal per jaar.
Voor welke voornaamste risico's ben ik niet verzekerd?

​- De geschillen of schadegevallen beschreven in de algemene uitsluitingen Top Woning.
- In Rechtsbijstand Huurder: in geval van onbetaalde huurgelden en/of lasten.
- In Tijdelijke Huisvesting (als het gehuurde onroerend goed onbewoonbaar en/of ontoegankelijk is): ten gevolge van een gebeurtenis die of een schadegeval dat kan verzekerd worden door een brandverzekering.
- In Vervroegde Verhuis & Voorschot Huurwaarborg: in geval van ontslag als dat ontslag w​erd meegedeeld minder dan 4 maanden na de inwerkingtreding van Pack Huurder.

De lijst hierboven is niet exhaustief. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kunt u de algemene voorwaarden raadplegen door te klikken op onderstaande tab. U kunt deze ook gratis verkrijgen bij uw tussenpersoon.

Woningverzekering huurder: Pack Huurder  
 
 

​​​​​

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
 • Hoe gaat AG om met mogelijke belangenconflicten?
 • Welke segmentatiecriteria past AG toe bij aanvaarding, omvang van de waarborg en premieberekening?
 • AG Insurance (afgekort AG) NV is een Belgische verzekeringsonderneming. Alle verzekeringscontracten zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Voor meer informatie over de juridische gegevens van AG, klik hier.
 • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
 • Wij nodigen u uit kennis te nemen van het gestandaardiseerd informatiedocument over het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. Dit document is gratis beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon.
Simulatie van uw Woningverzekering
Bereken uw prijs en ontdek onze unieke waarborgen