Pensioensparen
U wenst op een fiscaal voordelige manier te sparen voor uw pensioen ? Kies voor de pensioenspaarverzekering.
 
Keuze tussen een vaste rentevoet of een potentieel hoger rendement


U kiest uit 2 soorten producten. Het ene biedt u een vaste rentevoet op de nettopremie (premie zonder taks en instapkosten), eventueel verhoogd met een niet-gegarandeerde jaarlijkse winstdeling*. Met het andere product neemt u bepaalde risico's omdat u streeft naar een potentieel hoger rendement.

*Deze eventuele jaarlijkse winstdeling is niet gegarandeerd, kan verschillen van jaar tot jaar en hangt af van de resultaten van AG en van de economische situatie. Zodra ze is toegekend, maakt de winstdeling integraal deel uit van de reserve en groeit ze aan tegen de geldende gewaarborgde interestvoet. De verzekeraar is niet wettelijk of contractueel verplicht om een winstdeling toe te kennen. De winstdeling is niet gewaarborgd en hangt af van de economische conjunctuur en de financiële resultaten van AG Insurance.

Flexibel spaarplan voor uw pensioen


U kiest wanneer en hoe u spaart, met een minimum van 30 euro per maand of 360 euro per jaar. Dit jaar een maximumbedrag van 1.020 of 1.310 euro. Of minder als dat u beter uitkomt.

Bescherming van uw dierbaren


U kiest de begunstigde(n) van het kapitaal overlijden (echtgenoot of echtgenote/wettelijk samenwonende partner of bloedverwant tot de tweede graad). Op die manier beschermt u uw dierbaren. Er kunnen successierechten verschuldigd zijn.

 

Waarom een pensioenspaarverzekering onderschrijven?

Wilt u extra kapitaal opbouwen voor uw pensioen en tegelijkertijd profiteren van fiscale voordelen? 
AG heeft twee soorten verzekeringsproducten voor pensioensparen:
 
 • ​​De eerste formule (individuele tak 21-levensverzekering naar Belgisch recht) combineert veiligheid, een aantrekkelijk rendement tegen een vaste rentevoet en een fiscaal voordeel. De bedragen die u maandelijks of jaarlijks spaart, worden belegd tegen de rentevoet die geldt op het ogenblik van de storting van de premie. De rentevoet wordt toegepast op elke storting en is gewaarborgd voor de volledige duur van het contract. Op toekomstige premies geldt de rentevoet die van toepassing is op het moment van de storting.

  Uw rendement kan stijgen door eventuele niet-gegarandeerde jaarlijkse winstdelingen. Die verschillen van jaar tot jaar omdat ze afhankelijk zijn van de resultaten van AG en van de economische conjunctuur. 

 • De tweede formule (individuele tak 23-levensverzekering naar Belgisch recht) biedt een potentieel hoger rendement, dat evenwel niet gegarandeerd is. Deze verzekering is gekoppeld aan beleggingsfondsen, waardoor de waarde van het belegde bedrag in de loop van de tijd kan schommelen. Als u voor deze formule kiest, bent u zich ervan bewust dat u het risico loopt een deel van uw kapitaal te verliezen. 
​Het fiscaal voordeel van pensioensparen geeft uw spaarinspanningen vleugels. Dit jaar kunt u tot 1.020 euro storten en een belastingvoordeel van 30 % (of 306 euro) genieten. U kan ook beslissen om meer dan 1.020 euro te storten en tot 1.310 euro te storten. U geniet dan van een belastingvoordeel van 25 % op de gestorte premies (of 327,5 euro). U betaalt daardoor ook nog eens minder gemeentebelastingen. De fiscaliteit en de eindbelasting kunnen in de toekomst wijzigen.
Fiscaal voordeel  
Wanneer ontvang ik het gespaarde bedrag?
U ontvangt uw pensioenkapitaal in principe op uw 65ste verjaardag.
Uw vertrouwenspersoon contacteert u op dat moment. U bespreekt samen met hem of haar hoe u dit pensioenkapitaal optimaal kunt laten renderen. Zodat u zich kunt concentreren op het belangrijkste: voluit van uw pensioen genieten.
Hoe wordt mijn pensioensparen belast?
 • Op uw 60ste verjaardag (of op de 10e verjaardag van uw contract als u het onderschreven hebt vanaf uw 55ste) houdt de verzekeringsmaatschappij een gunstige anticipatieve taks van 8 % in op het opgebouwde kapitaal (zie kader). De verworven winstdelingen zijn vrijgesteld van deze belasting. 
 • Stortingen na uw 60ste leveren indirect een nog hoger fiscaal voordeel rendement op: u geniet nog steeds 25 of 30 % fiscaal voordeel, maar er is geen belasting meer verschuldigd. Blijven sparen loont dus zeker de moeite. 
 • Vermijd om uw pensioenkapitaal vóór uw 60ste op te vragen. Doet u dat toch, dan is er een taks van 33 % verschuldigd (*).
​Op uw 60ste verjaardag – of op de 10de verjaardag van uw contract als u het onderschreven hebt na uw 55ste – wordt er een anticipatieve heffing (een eenmalige eindbelasting) geheven op het opgebouwde pensioenkapitaal.
Welke keuzes kan ik maken?
Pensioensparen van AG Insurance is flexibel: 
 • U bepaalt zelf hoeveel u spaart. Kiest u voor maximaal belastingvoordeel, dan stort u het maximumbedrag van 1.020 of 1.310 euro per jaar. Minder sparen kan net zo goed (minimaal 30 euro per maand of 360 euro per jaar). 
 • U spaart op uw eigen ritme: jaarlijks, halfjaarlijks, driemaandelijks of maandelijks. 
 • U hebt even wat minder financiële ademruimte om te sparen voor uw pensioen? Geen probleem. U slaat gewoon een jaartje over en pikt nadien de draad weer op. 
 • U duidt zelf aan wie het opgebouwde bedrag ontvangt als u overlijdt vóór de einddatum. Al moet u daarbij wel rekening houden met een aantal fiscale vereisten. Wilt u een bijkomende bescherming van uw dierbaren (uw echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner of een bloedverwant tot de tweede graad – kind, kleinkind, ouders, grootouder, broer of zus) tegen overlijden? Ook dat kan.
Er zijn eventueel successierechten verschuldigd op het betaalde bedrag.

Sparen voor uw pensioen is sparen op lange termijn. Omdat er in een mensenleven heel wat kan wijzigen, kunt u alle gemaakte keuzes op elk moment herzien.
Sparen voor uw pensioen  
Kiezen  
Wat zijn de risico's van mijn Pensioenspaarverzekering?
AG heeft 2 soorten pensioenspaarverzekeringen.

Kiest u voor een tak 21-product?
Deze formule beperkt de risico's. De tak 21-langetermijnspaarverzekering is beschermd door het Garantiefonds op basis van de beschermingsregeling die geldt voor alle tak 21-producten. Het Garantiefonds komt tussen als AG in gebreke blijft. Momenteel kan de tussenkomst tot 100.000 euro per verzekeringsnemer en per verzekeringsmaatschappij bedragen. De verzekeringsnemer draagt zelf het risico voor het eventuele surplus boven dit plafond.

Kiest u voor een tak 23-product?
Deze vorm van langetermijnsparen houdt bepaalde risico's in. 
 • Risico op schommelingen van de eenheidswaarde (marktrisico)
  De eenheidswaarde is afhankelijk van de evolutie van de onderliggende activa en de schommelingen op de markten. Het is de verzekeringsnemer die het volledige financiële risico draagt. Na alle afhoudingen of op het moment van uitbetaling van het contract, kan de eenheidswaarde dus zowel hoger als lager zijn dan de waarde bij aanvang. De verzekeringsnemer moet zich er dan ook van bewust zijn dat hij het geïnvesteerde bedrag mogelijk niet (volledig) zal recupereren.
 • Liquiditeitsrisico
  In bepaalde uitzonderlijke omstandigheden (zoals beschreven in het beheersreglement) kan de uitbetaling van de eenheden van het fonds worden uitgesteld of opgeschort. 
 • Risico's gelinkt aan het fondsbeheer
  De fondsen zijn blootgesteld aan verschillende risico's die variëren naargelang de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van deze fondsen en hun onderliggende fondsen. U moet er zich dus van bewust zijn dat het risico altijd bestaat dat de beleggingen, ondanks de expertise van de beheerders, niet de verwachte resultaten opleveren. 
 • Risico gelinkt aan de beschermingsmechanismen
  De verschillende beschermingsmechanismen zijn bedoeld om de negatieve gevolgen van marktschommelingen te beperken. Het is echter mogelijk dat de beschermingsmechanismen op bepaalde momenten tijdens de looptijd van het product tot een lager rendement leiden in vergelijking met een belegging in het basisfonds (dat aan geen van deze mechanismen voldoet). 
 • Faillissement van de verzekeraar
  In geval van faillissement van de verzekeraar is het vermogen dat bestaat uit de activa van het fonds en gelinkt is aan de levensverzekeringsovereenkomst, prioritair voorbehouden om de verbintenissen tegenover de verzekeringsnemers en/of begunstigden van het fonds na te komen.
Met welke kosten moet ik rekening houden?
 • Instapkosten
  • ​Maximaal 6,5 %. 
  • Degressief de laatste 5 jaar van het contract voor bepaalde producten. Voor meer informatie, gelieve de specifieke productpagina’s en de precontractuele documenten op deze pagina’s te consulteren. 
 • Uitstapkosten
  Er zijn geen uitstapkosten op de einddatum of bij overlijden van de verzekerde. Voor bepaalde producten is eenkosteloze afkoop mogelijk onder bepaalde voorwaarden. Voor meer informatie gelieve de specifieke productpagina’s en de precontractuele documenten op deze pagina’s te consulteren. 
 • Beheerkosten
  • Er zijn geen beheerkosten voor (het gedeelte belegd in) het tak 21-product 
  • Voor (het gedeelte belegd in) tak 23-product: kosten specifiek verbonden aan de fondsen en automatisch verrekend in de eenheidswaarden. Voor meer informatie over de kosten en de karakteristieken van elk fonds, kunt u het beheersreglement raadplegen op onze website of bij uw tussenpersoon. 
 • Kosten gelinkt aan de overdracht tussen beleggingsfondsen (tak 23)
  • Kosten gelinkt aan de overdracht tussen beleggingsfondsen (tak 23) zijn van toepassing vanaf de tweede overdracht. Voor meer informatie gelieve de specifieke productpagina’s en de precontractuele documenten op deze pagina’s te consulteren.
 • Kosten gelinkt aan de overdracht van tak 21 naar tak 23 of omgekeerd 
  • Enkel mogelijk voor de winstdelingen.
​Voor meer informatie gelieve de specifieke productpagina’s en de precontractuele documenten op deze pagina’s te consulteren. 

Voor meer informatie over de kosten gelinkt aan de verschillende producten, gelieve de specifieke productpagina’s en de precontractuele documenten op deze pagina’s te consulteren;
Prestaties  
Verhoging na 55 jaar en individueel plafond  
Consumentenbescherming & klachtenbeheer

Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!

 • Hoe gaat AG om met mogelijke belangenconflicten​? 
 • Welke segmentatiecriteria past AG toe bij aanvaarding, omvang van de waarborg en premieberekening? 
 • Wat zijn de juridische gegevens van AG en welk recht is van toepassing? 
 • Waar kan ik terecht als ik een klacht​ heb? 
 • Wij nodigen u uit om kennis te nemen van het essentiële-informatiedocument, het document nuttige informatie, het beheersreglement en de algemene voorwaarden over het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. Dit document is gratis beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon.

 
 
 
 
 
 
 
 
Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
 • Hoe gaat AG om met mogelijke belangenconflicten?
 • Welke segmentatiecriteria past AG toe bij aanvaarding, omvang van de waarborg en premieberekening?
 • AG Insurance (afgekort AG) NV is een Belgische verzekeringsonderneming. Alle verzekeringscontracten zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Voor meer informatie over de juridische gegevens van AG, klik hier.
 • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
 • Wij nodigen u uit kennis te nemen van het essentiële-informatiedocument, het document nuttig informatie of de financiële infofiche, de algemene voorwaarden en het eventueel beheersreglement van het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. Deze documenten zijn gratis beschikbaar op onze website en bij uw verzekeringstussenpersoon.
Heeft u een vraag?
Heeft u een vraag?
Contacteer één van onze gespecialiseerde partners om u te helpen.