Top Rendement pensioensparen
Spaar in alle veiligheid en geniet een fiscaal voordeel via een individuele tak 21-levensverzekering onderworpen aan het Belgisch recht.
Ontdek deze producten bij:
Uw makelaar
Eveneens beschikbaar bij:
Rentevoet 1,75% vanaf 23/09/2023 voor contracten afgesloten vanaf 25/06/2022. De rentevoet is gewaarborgd vanaf het moment dat de premie(s) op de rekening van AG staat (staan) en is gewaarborgd tijdens de resterende looptijd van het contract.
Hoger rendement dankzij een mogelijke winstdeling

U geniet een gewaarborgd rentevoet van 1,75% (vanaf 23/09/2023), die jaarlijks verhoogd kan worden met een extraatje: de winstdeling. Bij AG Insurance bedroeg het totaal rendement 2,00% in 2023 dankzij de winstdeelname. Deze winstdelingen zijn niet gewaarborgd en hangen af van de economische conjunctuur en de financiële resultaten van AG Insurance.

Absolute zekerheid

Pensioensparen van AG is een veilige verzekering. U bent tevens beschermd door het Garantiefonds tot 100.000 euro! Voor het eventueel resterende bedrag is het de verzekeringsnemer die het risico draagt.

Fiscaal voordeel

U bouwt een spaarplan op uw maat op met een premie tot 1.310 euro per jaar waarbij u tot 327,5 euro fiscaal voordeel kunt genieten.

Aanduiding van een begunstigde bij overlijden

U organiseert -binnen het wettelijk kader- uw successie en beschermt uw naasten ingeval u zou overlijden vóór de einddatum van uw contract. Op dat ogenblik kunnen er successierechten verschuldigd zijn.

Flexibel sparen

U bepaalt zelf het bedrag dat u ieder jaar wenst te sparen, op uw eigen ritme, met een maximum van 1.020 euro of 1.310 euro. U kunt reeds sparen vanaf 35 euro.

Product met ecologische en sociale kenmerken

Ga naar de rubriek ‘Informatie over duurzaamheid’ om er meer over te weten.

 

Wat is Top Rendement pensioensparen?

Top Rendement pensioensparen van AG Insurance is een tak 21-levensverzekering onderworpen aan het Belgisch recht. Het product is bestemd voor mensen die bij het wettelijk pensioen een aanvullend pensioen willen opbouwen en een fiscaal voordeel willen genieten tijdens die periode.

De belastingvermindering bedraagt 25 of 30 % op de gestorte premies. Dit jaar kunt u zo tot 1.020 euro sparen en een belastingvermindering genieten van maximaal 306 euro. Als u beslist om het toegelaten maximum van 1.310 euro te storten, betaalt u 327,5 euro minder belastingen.

Het is ook mogelijk om een afnemende aanvullende overlijdensdekking toe te voegen. Die overlijdensdekking kan u ook gebruiken als schuldsaldoverzekering bij een hypothecaire lening.

Het contract loopt af ten vroegste op uw 65 jaar. Als het contract werd afgesloten vanaf 55 jaar, is een minimumduur van 10 jaar vereist.

Top Rendement pensioensparen  
Wat biedt Top Rendement pensioensparen mij?
 • Gewaarborgd rendement
  Alle gestorte bedragen genieten de gewaarborgde rentevoet op het moment van de storting. Die rentevoet wordt toegepast gedurende de volledige looptijd van het contract (uitgezonderd instapkosten). De rentevoet bedraagt 1,75% (vanaf 23/09/2023). Voor toekomstige premies geldt de rentevoet die op het moment van ontvangst van de premie van toepassing is.

 • Potentieel hoger rendement dankzij de eventuele jaarlijkse winstdelingen
  U kunt uw gewaarborgd rendement nog verhogen door de eventuele jaarlijkse winstdelingen te beleggen in een tak 23-beleggingsfonds. ​Als u meer wilt weten over onze rendementshistoriek, klik hier​.​ Deze winstdelingen zijn echter variabel en niet gewaarborgd. Ze hangen af van de economische conjunctuur en van de financiële resultaten van AG Insurance.

 • Fiscaal voordelig
  U kunt jaarlijks tot 1.020 euro sparen en een belastingvermindering van 30 % op de gestorte premies genieten. U kunt ook beslissen om 1.310 euro te sparen wat u een belastingvermindering van 25 % op de gestorte premies oplevert. U geniet dus respectievelijk een fiscaal voordeel tot 306 euro of 327,5​ euro op uw belastingaangifte van het jaar erop.

 • Aanvullend kapitaal
  Met het geld dat u belegt in Top Rendement Pensioensparen bouwt u een aanvullend kapitaal op om in alle rust van uw pensioen te genieten.

Informatie over duurzaamheid

Dit product heeft ecologische en sociale kenmerken die het mogelijk maken om bij te dragen aan een positieve impact op het milieu of de maatschappij en om een negatieve impact op het milieu of de maatschappij te beperken, dit dankzij een passende selectie van beleggingen. Informatie over deze ecologische en sociale kenmerken is hier beschikbaar. Meer info over de duurzame en verantwoorde beleggingsaanpak van AG vindt u op ag.be/investeren/duurzaamheid.

Onderaan in de rubriek “Algemene voorwaarden en contractuele documenten", vindt u de in​fofiche duurzaamheid voor dit product, alsook het bijhorende jaarrapport​

Top Rendement pensioensparen  
Top Rendement pensioensparen  
Wat zijn de beschikbare fondsen?

U kunt de eventuele winstdelingen beleggen in één of meerdere fondsen die actief worden beheerd door specialisten.

Uw adviseur kan de totaliteit van uw portefeuille bekijken en u een helder advies geven in functie van uw beleggersprofiel en uw behoeften.

U vindt verdere informatie over onder andere de huidige eenheidswaarde van de fondsen op de hen toegekende pagina alsook in de financiële pers.

De beheersreglementen van de fondsen zijn een goed hulpmiddel voor een beter begrip van hun beleggingspolitiek, aarzel niet om deze reglementen hier te consulteren.


Welke bescherming biedt Top Rendement pensioensparen mij?

Top Rendement pensioensparen biedt u een dubbele bescherming:

 • Deze verbonden aan de verzekeringsproducten van tak 21. Voor elk bedrag dat u stort in tak 21, moet AG Insurance beschikken over voldoende liquide middelen om zijn verbintenissen na te komen.

 • De bescherming van de bijkomende solvabiliteitsmarge in de vorm van een kapitaalvereiste opgelegd door de wetgever. Het minimumniveau hangt af van de risicocategorieën waarin de activa worden belegd. De Nationale Bank ziet strikt toe of deze beleggingen en de kapitaalvereiste toereikend zijn.


Top Rendement pensioensparen  
Top Rendement pensioensparen  
Welke overlijdensdekking biedt Top Rendement pensioensparen mij?

​Top Rendement pensioensparen biedt u heel wat waarborgen:

 • Een standaardwaarborg
  Als u overlijdt voor de einddatum van uw contract wordt de contractreserve (winstdeling inbegrepen) uitgekeerd aan de aangeduide begunstigde(n).

 • Een optionele waarborg
  U kunt opteren voor een alternatieve overlijdensdekking door vooraf te kiezen uit volgende vier mogelijkheden:
  -   Een minimumoverlijdenskapitaal
  -   Een dalend minimumoverlijdenskapitaal
  -   Een aanvullend overlijdenskapitaal
  -   Een afnemend aanvullend overlijdenskapitaal

 • Aanvullende waarborgen
  -   Waarborg bij ongeval: een kapitaal bij overlijden van de verzekerde of een kapitaal bij
      totale en blijvende invaliditeit ten gevolge van een ongeval
  -   Waarborg bij arbeidsongeschiktheid: een rente in geval van totale of gedeeltelijke,
      tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een ziekte of ongeval van de
      verzekerde


Met welke kosten moet ik rekening houden?

 • Instapkosten
  Maximaal 6,5 %.

 • Uitstapkosten
  Er zijn geen uitstapkosten op de einddatum of bij overlijden van de verzekerde.

 • Afkoopvergoeding
  -   Voor het tak 21-gedeelte: 5 %, 0 % gedurende de laatste 5 jaar.
  -   Voor het tak 23-gedeelte: 2 % het eerste jaar, 1,5 % het tweede jaar 2, 1 % het derde jaar,
      0,5 % het vierde jaar, daarna 0 %.
  -   Er is geen vergoeding verschuldigd in geval van opzegging binnen de 30 dagen na de
      inwerkingtreding van het contract.

 • Beheerkosten
  -   Er zijn geen beheerkosten voor het tak 21-gedeelte.
  -   Voor het tak 23-gedeelte: kosten specifiek verbonden aan de fondsen en automatisch
      verrekend in de eenheidswaarden. Voor meer informatie over de kosten en de
      karakteristieken van elke fonds, kunt u het beheersreglement raadplegen op onze website
      of bij uw makelaar.

 • Kosten gelinkt aan de overdracht tussen beleggingsfondsen (tak 23)
  -   De eerste overdracht is gratis.
  -   Vanaf de tweede overdracht: 31,18 euro per overdracht.

 • Kosten gelinkt aan de overdracht van tak 21 naar tak 23 of omgekeerd

  -   Enkel mogelijk voor de winstdelingen.
  -   Overdracht naar het deel belegd in tak 21: 2 % van het overgedragen bedrag gedurende
      het eerste jaar; 1,5 % het tweede jaar; 1 % het derde jaar, 0,5 % het vierde jaar, daarna
      0 %.
  -   Overdracht naar tak 23: 5 %, 0 % gedurende de laatste 5 jaar van het contract.

Voor meer info over de kosten gelinkt aan Top Rendement in het kader van pensioensparen, raadpleeg de financiële infofiche en de algemene voorwaarden.


Top Rendement pensioensparen  
Top Rendement pensioensparen  
Met welke taksen moet ik rekening houden?
 • Taks op kapitaal
  -  Er wordt een anticipatieve heffing van 8 % ingehouden op het kapitaal op de leeftijd van 60
     jaar of op de 10e verjaardag van het contract als u na uw 55e onderschrijft. Daarna wordt
     er geen taks meer ingehouden.
  -  Bedrijfsvoorheffing van 33 % in geval van afkoop voor de leeftijd van 60 jaar (eventueel
     verhoogd met gemeentebelasting).

 • Premietaks
  Er is geen taks van toepassing op de gestorte premies.

 • Successierechten
  Bij overlijden kunnen er successierechten verschuldigd zijn.


Het fiscale regime wordt bepaald door de individuele situatie van elke klant en kan altijd wijzigen. Voor meer info over de taksen en de fiscaliteit van Top Rendement Pensioensparen: raadpleeg de financiële infofiche en de algemene voorwaarden.

Welke risico’s loop ik met Top Rendement pensioensparen?

De mogelijke risico's met Top Rendement pensioensparen zijn beperkt.
Het kapitaal en de rentevoet worden gewaarborgd door AG Insurance. Bovendien wordt dit product gewaarborgd door het Garantiefonds op basis van de beschermingsregeling die geldt voor tak 21-producten. Deze treedt in werking als AG Insurance in gebreke is gebleven en bedraagt momenteel 100.000 euro per verzekeringsnemer en per verzekeringsmaatschappij. Voor het eventueel surplus wordt het risico gedragen door de verzekeringsnemer.


Als u de eventuele winstdelingen belegt in fondsen, moet u tevens rekening houden met de risico’s verbonden aan tak 23:

 • Risico op schommelingen van de eenheidswaarde (marktrisico)
  De eenheidswaarde hangt af van de evolutie van de waarde van de onderliggende activa en de volatiliteit van de markten. Het financieel risico wordt volledig en op ieder moment gedragen door de verzekeringsnemer. Bij elke afhouding of op het ogenblik van vereffening van het contract, bestaat de mogelijkheid dat de eenheidswaarde hoger of lager is dan de waarde op het moment van premiebetaling.
  De verzekeringsnemer moet er zich van bewust zijn dat hij mogelijks niet het volledig geïnvesteerde bedrag zal worden terugbetaald.

 • Liquiditeitsrisico
  In bepaalde uitzonderlijke omstandigheden (zoals omschreven in het beheersreglement) kan de liquiditeit van de fondseenheden uitgesteld of geschorst worden.

 • Risico's verbonden aan het beheer van de fondsen
  De fondsen zijn blootgesteld aan verschillende risico’s die variëren naargelang het doel en de beleggingspolitiek van deze fondsen en hun onderliggende fondsen. Er bestaat dus altijd een risico dat de beleggingen niet de verwachte resultaten opleveren en dat ondanks de expertise van de beheerders.

 • Faillissement van de verzekeraar
  De activa van het fonds verbonden aan de individuele levensverzekering, onderschreven door de verzekeringsnemer, maken deel uit van een afgescheiden beheer van het bijzonder vermogen, afzonderlijk beheerd binnen de activa van de verzekeraar. In geval van faillissement van de verzekeraar, is dit vermogen prioritair voorbehouden om te voldoen aan de verbintenissen tegenover de verzekeringsnemers en/of de begunstigden.


Einde contract  
Verhoging na 55 jaar en individueel plafond  
Verhoging na 55 jaar en individueel plafond


Verhoging van de premies na de leeftijd van 55 voor langetermijnsparen en pensioensparen

Bij een verhoging van het premiebedrag (exclusief indexering) na de leeftijd van 55 jaar, bepaalt de belastingwetgeving dat de heffing voor het hele contract 10 jaar na deze verhoging plaatsvindt of op de einddatum van het contract als deze datum vóór deze 10 jaar valt. 

AG wil deze situatie voorkomen en stelt daarom een individueel plafond vast voor verzekeringsnemers met een pensioenspaar- of langetermijnspaarcontract.

Het jaarlijkse bedrag dat de klant in zijn contract stort, moet gelijk zijn aan of lager zijn dan dit individuele plafond, dat jaarlijks wordt geïndexeerd. 

Afsluiting van het contract of verhoging van de premies na de leeftijd van 65 voor langetermijnsparen en pensioensparen

De belastingwetgeving staat niet toe dat pensioenspaar- of langetermijnspaarcontracten worden afgesloten na de leeftijd van 65 jaar. Ook verhogingen van het premiebedrag zijn verboden na deze leeftijd. 

Voor pensioensparen is het jaar waarin de verzekeringsnemer 64 wordt het laatste jaar waarin hij premies in het contract kan storten.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
 • Hoe gaat AG om met mogelijke belangenconflicten?
 • Welke segmentatiecriteria past AG toe bij aanvaarding, omvang van de waarborg en premieberekening?
 • Wat zijn de juridische gegevens van AG en welk recht is van toepassing?
 • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
 • Wij nodigen u uit om kennis te nemen van het essentiële-informatiedocument, het document nuttige informatie, het beheersreglement en de algemene voorwaarden over het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. Dit document is gratis beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon.
Heeft u een vraag?
Heeft u een vraag?
Contacteer één van onze gespecialiseerde partners om u te helpen.