Smart Fund Plan
Met Smart Fund Plan mikt u op een potentieel hoger rendement door in nauwkeurig geselecteerde fondsen te beleggen.
Eveneens beschikbaar bij:
 
Zorgvuldig geselecteerde fondsen

U hebt de keuze uit een ruim gamma fondsen.

Opgevolgd door specialisten

Ze reageren zo snel mogelijk op de evoluties op de financiële markten: u hoeft u dus geen zorgen te maken over de opvolging ervan.

Twee beschermingsmechanismen

Smart Fund Plan omvat twee beschermingsmechanismen die ertoe bijdragen de winsten veilig te stellen en de eventuele verliezen te beperken. Volledig automatisch.

Beschikbaarheid van uw geld

U belegt op lange termijn maar uw geld blijft beschikbaar.

 

Wat is Smart Fund Plan?

Smart Fund Plan is een individuele levensverzekering van AG Insurance onderworpen aan het Belgische recht.
Het voornaamste doel van deze tak 23-beleggingsverzekering gelinkt aan beleggingsfondsen is een potentieel hoger rendement en een ruime diversificatie.
Smart Fund Plan is een belegging op lange termijn zonder einddatum en met twee beschermingsmechanismen. Vandaar dat deze belegging zich vooral richt tot beleggers die bereid zijn een zeker risico te nemen door bepaalde zekerheden in te bouwen.
U kunt fondsen kiezen die het best overeenstemmen met uw beleggersprofiel, uw beleggingsstrategie en uw risicoappetijt.
Het is reeds mogelijk te beleggen in Smart Fund Plan vanaf 2500 euro.

Smart Fund Plan biedt de keuze tussen meerdere AG Life-fondsen. Voor het beheer ervan, past AG Insurance onder andere​ de multimanagementaanpak toe. Hoe die werkt, kan je zien in dit filmpje.

Vimeo settings

Youtube settings

smart fund plan, rendement, fonds, beschermingsmechanismen
Gevarieerde fondsen, beheerd door specialisten, beschermingsmechanismen, … dit alles dankzij Smart Fund Plan
Wat biedt Smart Fund Plan mij? 
 • Een potentieel hoger rendement dan een klassieke belegging. 
 • Fondsen beheerd door specialisten die zo snel mogelijk reageren op de evoluties en tendensen op de financiële markten.

 • Twee automatische beschermingsmechanismen: zo zijn uw winsten in principe beveiligd en uw verliezen potentieel beperkt.

 • Een gamma van fondsen die overeenstemmen met uw beleggersprofiel.

 • Geen roerende voorheffing op de inkomsten uit uw Smart Fund Plan. Er zijn wel belastingen en kosten aan verbonden.

 • Bescherming van uw naasten: vrije keuze van de begunstigde bij overlijden en een (eventueel uitgebreide) overlijdensdekking om uw belegging te beschermen.

Welke fondsen kan ik kiezen?

Op dit ogenblik hebt u de keuze uit 10 basisfondsen AG Life die actief beheerd worden door specialisten.

Dankzij de beschermingsmechanismen worden uw winsten vanaf een zeker niveau overgeheveld naar een minder risicovol doelfonds. In geval van daling van de markten gaat uw totale kapitaal, vanaf een zeker niveau, eveneens naar dat doelfonds en volgt vanaf dat moment de beursevolutie van dat defensievere doelfonds.

U kunt Smart Fund Plan afsluiten in uw BNP Paribas Fortis-kantoor.

Uw adviseur kan de totaliteit van uw portefeuille bekijken en u een helder advies geven in functie van uw beleggersprofiel en uw behoeften.

U vindt verdere informatie over onder andere de huidige eenheidswaarde van de fondsen op de hen toegekende pagina alsook in de financiële pers.

De beheersreglementen van de fondsen zijn een goed hulpmiddel voor een beter begrip van hun beleggingspolitiek, aarzel niet om deze reglementen hier te consulteren.

smart fund plan, rendement, fonds, beschermingsmechanismen
U kunt uw Smart Fund Plan samenstellen op basis van uw beleggersprofiel en een dynamischer basisfonds en een defensiever doelfonds kiezen.
smart fund plan, rendement, fonds, beschermingsmechanismen
De wens van elke voorzichtige belegger: trachten om de winsten te beschermen en de verliezen te beperken!
Welke beschermingsmechanismen zijn geïntegreerd in Smart Fund Plan?

Er bestaan twee beschermingsmechanismen:

 • De Winstbeschermer, die bedoeld is om de winst vanaf een zeker niveau te beschermen door deze onder te brengen in een minder risicovol doelfonds.
 • De Verliesbeperker met automatische herbelegging, die als doel heeft de mogelijke verliezen te beperken door de totale reserve over te dragen naar datzelfde doelfonds van zodra een bepaald niveau wordt bereikt of overschreden. Vervolgens wordt het overgedragen kapitaal opnieuw belegd gespreid over 6 maanden in het gekozen basisfonds, maand na maand voor 1/6.
Welke overlijdensdekking biedt Smart Fund Plan?

Bij overlijden van de verzekerde betaalt AG Insurance aan de begunstigde het kapitaal voorzien door de overlijdensdekking. Dat bedrag is minstens de waarde in euro van alle eenheden die zijn toegewezen aan het contract.

smart fund plan, rendement, fonds, beschermingsmechanismen
 
smart fund plan, rendement, fonds, beschermingsmechanismen
 
Met welke kosten moet ik rekening houden?
 • Instapkosten: 3 %.
 • Uitstapkosten: 1 % gedurende 2 jaar en 11 maanden. Nadien 0 %.
 • Beheerskosten: ze zijn afhankelijk van het fonds en worden automatisch verrekend in de eenheidswaarden. Ze staan vermeld in de beheerreglementen van elk fonds.​
 • Kosten verbonden aan de activering van een beschermingsmechanisme: 0,40 % op jaarbasis (maandelijks berekend) van de reserve van het basisfonds.
 • Kosten voor de overdracht tussen beleggingsfondsen
  Vanaf de 40e dag na de inwerkingtreding van het contract kunt u geheel of gedeeltelijk van het basisfonds naar het doelfonds overstappen en omgekeerd.
  Er worden geen kosten aangerekend voor de eerste 2 overdrachten uitgevoerd in de loop van hetzelfde kalenderjaar. Vanaf de derde overdracht in datzelfde kalenderjaar wordt een kost aangerekend van 1 % van de overgedragen reserve.
  Aan de automatische overdrachten in het kader van de werking van de beschermingsmechanismen zijn nooit kosten verbonden.
 • Kosten bij afkoop
  De afkoopvergoeding bedraagt 1 % van de theoretische afkoopwaarde tijdens de eerste 6 jaar van het contract.
  Vanaf het zevende jaar is er geen afkoopvergoeding meer verschuldigd.
  Er zijn geen uitstapkosten in geval van overlijden van de verzekerde.

Voor meer info over de kosten verbonden aan Smart Fund Plan, kunt u de essentiële-informatiedocument en de algemene voorwaarden raadplegen.

Met welke taksen moet ik rekening houden?
 • Taks op de levensverzekeringen: 2 % op de gestorte premies (verzekeringsnemer = natuurlijk persoon).
 • Smart Fund Plan komt niet in aanmerking voor fiscale aftrekbaarheid, noch voor belastingvermindering.
 • De verzekeraar houdt geen roerende voorheffing in op de verzekeringsprestaties in geval van afkoop, noch op het kapitaal bij overlijden, overeenkomstig de fiscale wetgeving die van kracht is sinds 01.01.2016 en onder voorbehoud van latere wijzigingen. Het kapitaal gestort aan de begunstigde van het contract bij overlijden van de verzekerde is in principe onderworpen aan successierechten.

Voor alle info over de taksen en de fiscaliteit van Smart Fund Plan: lees de essentiële-informatiedocument en de algemene voorwaarden.

smart fund plan, rendement, fonds, beschermingsmechanismen
 
smart fund plan, rendement, fonds, beschermingsmechanismen
 
Welke risico’s zijn verbonden aan Smart Fund Plan?
 • Risico op schommelingen van de eenheid (marktrisico)
  De eenheidswaarde hangt af van het verloop van de waarde van de onderliggende activa en de marktvolatiliteit. Het financiële risico wordt op elk moment volledig gedragen door de verzekeringsnemer. Bijgevolg kan de eenheidswaarde bij elke opname of bij de vereffening van het contract zowel hoger als lager zijn dan de waarde op het ogenblik van de premiebetaling. Daaruit volgt dat de verzekeringsnemer zich ervan bewust moet zijn dat hij eventueel niet zijn volledige belegde bedrag terugkrijgt.
 • Liquiditeitsrisico
  In bepaalde uitzonderlijke omstandigheden kan de vereffening van de eenheden van het fonds worden vertraagd of opgeschort.
 • Risico's verbonden aan het beheer van de fondsen
  De fondsen worden blootgesteld aan verschillende risico's die variëren volgens het beleggingsdoel en -beleid van die fondsen en hun onderliggende fondsen. Er bestaat altijd een risico dat de verrichte beleggingen niet de verhoopte resultaten opleveren, ondanks de expertise van de beheerders.
 • Risico verbonden aan de beschermingsmechanismen
  Hoewel deze beschermingsmechanismen bedoeld zijn om de negatieve impact van de marktvolatiliteit te beperken, is het mogelijk dat op bepaalde momenten doorheen de levenscyclus van het product, de beschermingsmechanismen een zwakker rendement opleveren dan een investering in het basisfonds zonder deze mechanismen.
 • Faillissement van de verzekeraar
  Bij faillissement van de verzekeraar wordt het vermogen opgebouwd door de activa van het fonds verbonden aan het levensverzekeringscontract prioritair aangewend voor de uitvoering van de verbintenissen tegenover de verzekeringsnemers en/of begunstigden betrokken bij dit fonds.
 
 
 
 
Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
 • Hoe gaat AG Insurance om met mogelijke belangenconflicten?
 • Welke segmentatiecriteria past AG Insurance toe bij aanvaarding, omvang van de waarborg en premieberekening?
 • Wat zijn de juridische gegevens van AG Insurance en welk recht is van toepassing?
 • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
 • Wij nodigen u uit om kennis te nemen van het gestandaardiseerd informatiedocument over het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. Dit document is gratis beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon.
Heeft u een vraag?
Heeft u een vraag?
Contacteer één van onze gespecialiseerde partners om u te helpen.