Smart Fund Plan Private
Voor alle Private Banking cliënten van BNP Paribas Fortis die bereid zijn bepaalde risico’s te nemen bij het beleggen om een potentieel hoger rendement te behalen.
Ontdek deze producten bij:
BNP Paribas Fortis
Enkel voor bestaande klanten
Eveneens beschikbaar bij:
 
Persoonlijke aanpak

Ontdek een flexibele formule die u toelaat te investeren in een ruim gamma van fondsen, aangepast aan uw wensen en uw beleggersprofiel.

Beheer door experten

Uw levensverzekering is in goede handen: specialisten volgen de fondsen verbonden aan uw levensverzekering op de voet op en spelen snel in op de evoluties van financiële markten.

Twee beschermingsmechanismen als optie

Met Smart Fund Plan Private kiest u uw niveau van bescherming. U kunt kiezen voor een van de twee of beide beschermingsmechanismen waarbij mogelijke winsten automatisch vanaf een bepaald niveau in een defensiever fonds ondergebracht. Eventuele verliezen kunnen in de mate van het mogelijke worden beperkt vanaf het moment dat een bepaalde grens overschreden wordt.

Gratis optie Drip Feed

Hoe bepaalt u het juiste instapmoment voor uw belegging? Dankzij Drip Feed kunt u gespreid in de tijd beleggen in een of meerdere fondsen van uw levensverzekering. U investeert dus niet alles ineens, maar geleidelijk aan.

Voordelige fiscaliteit

In tegenstelling tot de bankproducten betaalt u geen beurstaks. Er is geen roerende voorheffing verschuldigd. Houd wel rekening met een verzekeringstaks van 2 % voor elke storting.

Spreiding van de taks

Dankzij deze gratis optie kan u de verzekeringstaks van 2% op de eerste premiestorting spreiden over een periode van 4 jaar. AG financiert deze taks op het moment van de storting van de eerste premie en recupereert deze nadien kosteloos door de verkoop van een deel van uw eenheden van het fonds, gespreid over vier jaar.

 

Wat is Smart  Fund Plan Private?

Smart Fund Plan Private van AG is een individuele tak 23-levensverzekering zonder vervaldag, onderworpen aan het Belgisch recht. Het potentieel rendement is  gekoppeld aan beleggingsfondsen. Deze verzekering richt zich tot alle natuurlijke personen ouder dan 18 jaar die in België verblijven, die Private Banking-cliënt zijn bij BNP Paribas Fortis en die hun geld willen beleggen in een goed gespreide portefeuille. Zij zijn zich ervan bewust dat ze bepaalde risico's nemen met het oog op het behalen van een potentieel hoger rendement.

Bovendien biedt Smart Fund Plan Private twee optionele beschermingsmechanismen - de Winstbeschermer en de Verliesbeperker – en twee gratis opties: Drip Feed en Spreiding van de taks. 

Met een eenmalige storting van minimaal 12.500 euro (taks inbegrepen) belegt u in een levensverzekering die op lange termijn winst kan opleveren. Hou er wel rekening mee dat u ook geld kan verliezen. 

Wilt u geleidelijk aan een kapitaal opbouwen via regelmatige stortingen, dan kunt u kiezen voor een premieplan. Stortingen zijn mogelijk vanaf 1.500 euro per jaar (Verzekeringstaks inbegrepen). Dit plan is niet compatibel met onze beschermingsmechanismen noch met drip feed en spreiding van de taks.

 U kan het premiebedrag wijzigen in de loop van het contract. Elk jaar ontvangt u een duidelijk overzicht van de evolutie van uw beleggingsverzekering. 

Met Smart Fund Plan Private kan u investeren in verschillende AG Life-fondsen. Voor het beheer van een groot gedeelte van deze fondsen, past AG de MultiManagementaanpak toe.

De voordelen van MultiManagement, het beheermodel van AG? Ont​dek ze hier​!

Meer weten over ons MultiManagementbeheer? Raadpleeg onze brochure​ of bekijk het filmpje.​​


Vimeo settings

Youtube settings

Smart Fund Plan Private  
Wat biedt Smart Fund Plan Private mij?
 • Een potentieel hoger rendement dan een klassieke belegging. U kunt profiteren van de evoluties op de financiële markten door te beleggen in een ruim aanbod aan beleggingsfondsen. Maar hou er wel rekening mee dat u ook (een deel van) uw kapitaal kan verliezen.
  Sommige van deze fondsen beleggen uitsluitend in liquiditeiten, in obligaties of in aandelen. Andere bieden u een bepaalde combinatie van deze verschillende activaklassen. U kunt fondsen kiezen die het beste aansluiten bij uw wensen en behoeften, uw waarden, uw beleggersprofiel, beleggingsstrategie en risicobereidheid.

 • Een efficiënt beheer en een zekere mate van risicobeheer zorgen voor een gediversifieerde portefeuille die bestaat uit kwaliteitsfondsen. Uw fondsen worden nauwgezet gevolgd door specialisten die snel reageren op evoluties van de financiële markten.
 • Er is geen roerende voorheffing op de gerealiseerde meerwaarde. Er zijn kosten en een verzekeringstaks verbonden aan uw contract.
 • De bescherming van uw naasten. De vrije keuze van de begunstigde bij overlijden en een overlijdensdekking om uw belegging te beschermen. In geval van overlijden van de verzekerde zijn er in principe successierechten verschuldigd op het kapitaal uitbetaald aan de begunstigde van het contract.​UIt welke fondsen kan ik kiezen?

Met een  tak 23-levensverzekering zoals Smart Fund Plan Private, kunt u investeren in  een waaier van meer dan 20 beleggingsfondsen. U kiest het fonds dat het best beantwoordt aan uw wensen en behoeften, uw waarden, uw beleggersprofiel en beleggingsstrategie. U kunt ook meerdere fondsen combineren.

Bovendien combineren de meeste fondsen afzonderlijke mandaten voor verschillende beheerders met verschillende stijlen. Op die manier stijgt de kans op een beter rendement dan met een passief beheer en probeert men de risico's te verkleinen.

Uw adviseur kan uw totale portefeuille bekijken en u adviseren in functie van uw wensen en behoeften, uw beleggersprofiel en beleggingsstrategie.

U vindt meer informatie over onder andere de huidige eenheidswaarde van de fondsen in deze lijst en in de financiële pers. 

De beheersreglementen van de fondsen zijn een goed hulpmiddel om een duidelijker beeld te krijgen van hun beleggingspolitiek, aarzel niet om deze reglementen in deze lijst [DS3] te consulteren.


Smart Fund Plan Private  
Smart Fund Plan Private  
Welke bescherming biedt Smart Fund Plan Private mij?

Het potentieel rendement van deze levensverzekering hangt af van de prestaties van de gekozen fondsen. De prestaties hangen af van de schommelingen op de financiële markten. Deze levensverzekering kan zeer mooie rendementsperspectieven bieden op lange termijn, maar kan ook ongunstig zijn in moeilijke beurstijden. De verzekeringsnemers moeten er zich van bewust zijn dat ze mogelijk niet het (volledig) geïnvesteerde bedrag zullen recupereren.
De twee beschermingsmechanismen die u kunt activeren, hebben tot doel de risico's enigszins te verkleinen.​

Met welke mechanismen kan ik Smart Fund Plan Private personaliseren?
 • De Winstbeschermer: uw winsten worden vanaf een van te voren bepaald niveau overgeheveld naar het gekozen doelfonds, dat defensiever is. Voor het activeren van dit mechanisme kunt u kiezen voor een winstniveau van 10, 20 of 30%.

Vimeo settings

Youtube settings


 • De Verliesbeperker: maakt het mogelijk de reserve van uw Smart Fund Plan Private over te hevelen naar datzelfde doelfonds vanaf een vooraf bepaald verliesniveau: 5, 10, 15 of 20%. U kiest zelf het moment waarop het in het doelfonds overgedragen bedrag gedeeltelijk of volledig moet worden herbelegd in het basisfonds. 

Vimeo settings

Youtube settings

​​
 • U kunt ook kiezen voor de optie 'automatische herbelegging': de reserve wordt dan op maandelijkse basis herbelegd in het basisfonds, tijdens een periode van 6 maanden.
  De optie 'dynamische aanpassing' maakt het mogelijk om een nieuw Verliesbeperkerniveau te bepalen telkens de eenheidswaarde stijgt met 1% ten opzichte van de referentiewaarde. Het Verliesbeperkerniveau stijgt dus geleidelijk door zoveel mogelijk de evolutie van de eenheidswaarde van uw basisfonds weer te geven.
  U kan de opties 'automatische herbelegging' en 'dynamische aanpassing' ook combineren.

 • Drip Feed: via dit gratis en optioneel beleggingsmechanisme kunt u uw beleggingen gedurende een bepaalde vooraf gekozen periode (6, 12, 18 of 24 maanden) progressief spreiden over één tot vier fondsen. Zo beperkt u het potentiële verlies als​​ de economische conjunctuur minder gunstig is. Concreet: u stort bij de onderschrijving van het contract het te beleggen bedrag in één keer in een defensief doelfonds. Daarna wordt een proportioneel deel (1/6, 1/12, 1/18 of 1/24) van dat bedrag maandelijks (bij)gestort in het (de) beleggingsfonds(en) dat (die) u zelf gekozen hebt.

Vimeo settings

Youtube settings

​​
​​
 • Spreiding van de taks 
  Dankzij deze gratis optie kan u de verzekeringstaks van 2% op de eerste premiestorting spreiden over een periode van 4 jaar. AG financiert deze taks op het moment van de storting van de eerste premie en recupereert deze nadien kosteloos door de verkoop van een deel van uw eenheden van het fonds, gespreid over vier jaar.​

Vimeo settings

Youtube settings

​​

Smart Fund Plan Private  
Smart Fund Plan Private  
Welke overlijdensdekking biedt Smart Fund Plan Private?

​Bij overlijden van de verzekerde betaalt AG het kapitaal van de overlijdensdekking aan de begunstigde. Dat bedrag is gelijk aan de waarde in euro van alle eenheden die zijn toegewezen aan het contract.​

Met welke kosten moet ik rekening houden?
 • Instapkosten: maximaal 2,25% verrekend in de nettopremie.
 • Uitstapkosten: 1% gedurende 2 jaar en 11 maanden. Nadien 0%.
 • Beheerskosten: ze zijn afhankelijk van het fonds en worden automatisch verrekend in de eenheidswaarden. Ze staan vermeld in de beheersreglementen van elk fonds.

Voor meer informatie over de kosten verbonden aan Smart Fund Plan Private, kunt u het essentiële-informatiedocument, het document nuttige informatie raadplegen, evenals het beheersreglement en de algemene voorwaarden, die gratis beschikbaar zijn op onze website, de website van BNP Paribas Fortis (www.bnpparibasfortis.be) en in alle BNP Paribas Fortis-kantoren.


Smart Fund Plan Private  
Smart Fund Plan Private  
Met welke taksen moet ik rekening houden?
 • ​Verzekeringstaks: 2% op de gestorte premies.
 • Smart Fund Plan Private komt niet in aanmerking voor fiscale aftrekbaarheid noch voor belastingvermindering.
 • De verzekeraar houdt geen roerende voorheffing in op de verzekeringsprestaties in geval van afkoop, noch op het kapitaal bij overlijden, overeenkomstig de fiscale wetgeving die momenteel van toepassing is en onder voorbehoud van latere wijzigingen.
 • Het kapitaal betaald aan de begunstigde van het contract bij overlijden van de verzekerde is in principe onderworpen aan successierechten.

Voor alle info die van toepassing is op het product Smart Fund Plan Private, kunt u de essentiële-informatiedocument, het document nuttige informatie, de beheersreglementen en de algemene voorwaarden raadplegen.

Welke risico's loop ik met Smart Fund Plan Private?
 • ​​Risico op schommelingen van de eenheidswaarde (marktrisico)
  De eenheidswaarde is afhankelijk van de evolutie van de onderliggende activa en de schommelingen van de markten. Het financiële risico is te allen tijde volledig ten laste van de verzekeringsnemer.
 • Na alle afhoudingen of op het moment van vereffening van het contract, bestaat bijgevolg de mogelijkheid dat de eenheidswaarde hoger of lager is in vergelijking met de waarde op het moment van de premiebetaling. Hiermee rekening houdend, moeten de verzekeringsnemers er zich van bewust zijn dat ze mogelijk niet het (volledig) geïnvesteerde bedrag zullen recupereren.
 • Liquiditeitsrisico
  In bepaalde uitzonderlijke omstandigheden zal de liquiditeit van de fondseenheden vertraagd of opgeschort worden.
 • Risico's gelinkt aan het beheer van fondsen
  De fondsen zijn blootgesteld aan verschillende risico's die variëren naargelang de beleggingsdoelstelling en -politiek van deze fondsen en hun onderliggende fondsen. Er bestaat steeds een risico dat de uitgevoerde beleggingen niet het verwachte resultaat opleveren, en dit ondanks de expertise van de specialisten.
 • Risico verbonden aan de beschermingsmechanismen
  Hoewel deze beschermingsmechanismen bedoeld zijn om de negatieve gevolgen van de schommelingen van de markten te verminderen, is het mogelijk dat op bepaalde momenten tijdens de looptijd van het product, de beschermingsmechanismen een lager rendement opleveren in vergelijking met een belegging in het basisfonds zonder beschermingsmechanisme.
 • Faillissement van de verzekeraar
  In geval van faillissement van de verzekeraar is het vermogen, opgebouwd door de activa van het fonds gelinkt aan het levensverzekeringscontract, prioritair voorbehouden om te voldoen aan de verbintenissen tegenover de verzekeringsnemers en/of de begunstigden. Smart Fund Plan Private  
 
 
​​​
Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
 • Hoe gaat AG om met mogelijke belangenconflicten?
 • Welke segmentatiecriteria past AG toe bij aanvaarding, omvang van de waarborg en premieberekening?
 • Wat zijn de juridische gegevens van AG en welk recht is van toepassing?
 • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
 • Wij nodigen u uit kennis te nemen van het essentiële-informatiedocument, het document nuttig informatie of de financiële infofiche, de algemene voorwaarden en het eventueel beheersreglement van het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. Deze documenten zijn gratis beschikbaar op onze website en bij uw verzekeringstussenpersoon.
Heeft u een vraag?
Heeft u een vraag?
Contacteer één van onze gespecialiseerde partners om u te helpen.