AG Target+
U profiteert van de positieve evolutie van een onderliggende index of een onderliggend fonds. Bij een stijging ontvangt u op einddatum een meerwaarde boven op (een gedeelte van) het geïnvesteerde bedrag.
Ontdek deze producten bij:
Uw makelaar
Eveneens beschikbaar bij:
 
Regelmatig nieuwe uitgiftes

U kunt regelmatig intekenen op een nieuwe uitgifte. Zo spreidt u uw instapmomenten en kunt u verschillende formules combineren. Er zijn immers uitgiftes gekoppeld aan een fonds dat belegt in de eurozone, terwijl u met andere uitgiftes wereldwijd kunt beleggen of zelfs kunt diversifiëren naar groeilanden.

Beheer door specialisten

De beleggingsstrategie ligt vast van bij de start. U moet dus zelf niet instaan voor het beheer.

Toegankelijk

U kunt al beleggen met een relatief klein bedrag.

Voordelige fiscaliteit

Na 8 jaar is er geen roerende voorheffing verschuldigd (volgens de huidige fiscale wetgeving). Als er geen rendement gegarandeerd wordt, is er ook geen roerende voorheffing bij overlijden of bij afkoop vóór de einddatum

Terugbetaling op einddatum van een percentage van uw kapitaal

U ontvangt op einddatum minstens een bepaald percentage van uw netto-investering (bijvoorbeeld 90%), wat er ook gebeurt met de evolutie van het onderliggende fonds, behalve ingeval van faillissement of onvermogen van het financiële organisme waar de netto geïnvesteerde bedragen belegd werden.

 Wat is AG Target+?

AG Target+ is een individuele levensverzekering (tak 23) van AG, onderworpen aan Belgisch recht. De verzekering is gekoppeld aan beleggingsfondsen en heeft een bepaalde looptijd (afhankelijk van de uitgifte).
Deze verzekering richt zich tot natuurlijke personen van meer dan 18 jaar, die in België wonen, die minstens 2500 euro willen beleggen in een beleggingsfonds en bereid zijn het risico te lopen om een gedeelte van het geïnvesteerde kapitaal niet te recupereren. Door te kiezen voor deze beleggingsverzekering mikt de investeerder op een potentieel aantrekkelijk rendement en wil hij dat er op einddatum minstens een gedeelte van zijn geïnvesteerde bedrag terugbetaald wordt (percentage in functie van de uitgifte). Het rendement hangt af van de evolutie van de onderliggende waarden (beleggingsfondsen, beursindexen, …).AG Target+  
Wat heeft AG Target+ mij te bieden?

 • U kunt inspelen op de evolutie van de financiële markten en u beperkt uw risico's: u recupereert op einddatum minstens een gedeelte van uw netto geïnvesteerde kapitaal (in functie van het percentage dat vastgelegd werd voor de betrokken uitgifte). Dit geldt niet bij faillissement of onvermogen van de tegenpartij.
 • Regelmatige uitgiftes
  Deze verzekering is een mooi instrument om uw beleggingsportefeuille te diversifiëren. U kunt uw instapmomenten spreiden en verschillende strategieën combineren. U profiteert van de voorwaarden van verschillende marktomstandigheden en u kunt kiezen voor fondsen uit de eurozone, uit groeilanden of fondsen die wereldwijd beleggen. Dit alles in functie van uw beleggersprofiel, uw wensen en behoeften.
 • Uw geld blijft altijd beschikbaar: u kunt op elk moment een totale afkoop vragen. Het bedrag dat u op dat moment ontvangt, hangt af van de evolutie van de onderliggende waarden. Er is op dat moment een afkoopvergoeding verschuldigd. Het opgevraagde bedrag kan in sommige gevallen lager zijn dan de netto geïnvesteerde premie. 
 • U volgt de evolutie van uw belegging op: u ontvangt jaarlijks een duidelijk overzicht van uw beleggingsverzekering.
 • Op einddatum wordt u door uw makelaar gecontacteerd.​
Houd er wel rekening mee dat u enkel tijdens een beperkte periode kan inschrijven op een bepaalde uitgifte. ​


Uit welke uitgiftes kan ik kiezen?

Er worden regelmatig nieuwe uitgiftes van AG Target+ gelanceerd. Zo spreidt u uw instapmomenten en kunt u verschillende formules met andere onderliggende waarden combineren. Per uitgifte is er een bepaalde inschrijvingsperiode. U kunt enkel tijdens deze periode intekenen op een uitgifte.

Uw adviseur kan de totaliteit van uw portefeuille bekijken en u een helder advies geven in functie van uw beleggersprofiel en van uw wensen en behoeften.

Om de lopende uitgiften te kennen, kunt u de rubriek "Producten die nu gecommercialiseerd worden" raadplegen op onze pagina gewijd aan de fondsen.

U vindt meer informatie over onder andere de huidige eenheidswaarde van de fondsen in deze lijst en in de financiële pers.

De beheersreglementen van de fondsen zijn een goed hulpmiddel om een duidelijk beeld te krijgen van de beleggingspolitiek. U kan alle fondsen en hun beheersreglement nakijken in deze lijst.

AG Target+  
AG Target+  
Welke waarborg biedt mijn AG Target+?

​​

Op einddatum wordt er minstens een gedeelte (bijvoorbeeld 90%) van uw netto geïnvesteerde premie terugbetaald, behalve bij faillissement of onvermogen van de financiële instelling waar het depot geplaatst werd. Hoeveel u op einddatum minimaal terugkrijgt, ligt van bij de start vast. Dit percentage kan voor sommige uitgiftes ook 100% zijn. Deze bescherming is mogelijk door een EMTN (of een depot) van de nettopremie bij BNP Paribas Fortis.

Een EMTN of een Euro Medium Term Note een obligatie is met een jaarlijkse coupon en een vaste rentevoet. U vindt meer informatie over de EMTN van de uitgifte in het beheersreglement. ​

Is er een overlijdensdekking in mijn AG Target+?
Als de verzekerde overlijdt tijdens de looptijd van het contract, wordt de waarde van alle eenheden op het moment van overlijden uitbetaald aan de begunstigde(n). U kan als verzekeringsnemer deze begunstigde vrij kiezen en uw keuze in de loop van het contract wijzigen. Er kunnen successierechten verschuldigd zijn op het uitbetaalde bedrag.AG Target+  
AG Target+  
Met welke kosten moet ik rekening houden?
 • Instapkosten: 2% op de netto geïnvesteerde premie.
 • Afkoopvergoeding: 1% van de theoretische afkoopwaarde van het contract. Er is geen afkoopvergoeding verschuldigd als de afkoop uitwerking heeft in de loop van het laatste jaar vóór de einddatum van het contract.
  Er is geen vergoeding verschuldigd bij een opzegging binnen de 30 dagen volgend op inwerkingtreding van het contract.
 • Beheerskosten: ze zijn afhankelijk van het fonds en worden automatisch verrekend in de eenheidswaarden. Ze staan vermeld in de beheerreglementen van elk fonds.

Voor meer informatie over de kosten verbonden aan AG Target+, kan u het essentiële-informatiedocument en het document nuttige informatie raadplegen, maar ook het beheersreglement en de algemene voorwaarden, die gratis beschikbaar zijn op onze website.


Met welke taksen en fiscale aspecten moet ik rekening houden?

Er is een verzekeringstaks van 2% verschuldigd op het geïnvesteerde bedrag.

Als er geen rendement gegarandeerd wordt, houdt AG geen roerende voorheffing in bij een afkoop, noch op het kapitaal dat uitbetaald wordt na een overlijden, noch op einddatum van het contract (op basis van de huidige fiscale wetgeving). 
Het kapitaal dat uitbetaald wordt aan de begunstigde(n) bij overlijden kan onderworpen worden aan successierechten.

De premies die gestort worden in een AG Target+ zijn niet fiscaal aftrekbaar en komen niet in aanmerkingen voor een belastingvermindering.

Voor meer info over de fiscale aspecten van AG Target+, kan u het essentiële-informatiedocument, het document nuttige informatie, de beheersreglementen en de algemene voorwaarden raadplegen op onze website.


AG Target+  
question 8  
Welke risico’s loop ik met AG Target+?


U mag de volgende risico's van een individuele tak 23-levensverzekering gekoppeld aan een of meerdere beleggingsfondsen, niet uit het oog verliezen:​

 • Risico op kapitaalverlies
  Bij een ongunstige evolutie van de index, dient de belegger rekening te houden met een mogelijk verlies op de einddatum van een gedeelte van de geïnvesteerde netto-premie. 
 • Kredietrisico
  De minimale terugbetaling van een percentage van het nettopremie op de einddatum van het fonds wordt geregeld via een EMTN (of via een depot) van de nettobedragen bij BNP Paribas Fortis NV. AG staat niet in voor een eventuele in gebreke blijven van die onderneming. Indien de afwikkelingsautoriteit, op basis van de wetgeving inzake herstel of afwikkeling van kredietinstellingen, tot de vaststelling komt dat de depothouder in gebreke blijft of dit nakend is, kan deze maatregelen van interne versterking (“bail-in") treffen die een impact hebben op de EMTN (of het depot). Bijgevolg loopt de belegger het risico om zijn kapitaal, volledig of gedeeltelijk, niet terug te krijgen op de eindvervaldag.​
 • Risico op schommelingen van de eenheidswaarde (marktrisico)
  De eenheidswaarde is afhankelijk van de evolutie van de onderliggende activa en de schommelingen van de markten. Het financiële risico is te allen tijde volledig ten laste van de verzekeringsnemer. Bijgevolg, na alle afhoudingen of op het moment van vereffening van het contract, bestaat de mogelijkheid dat de eenheidswaarde hoger of lager is dan de waarde op het moment van premiebetaling. De verzekeringsnemer moet er daarom rekening mee houden dat hij mogelijk niet het volledige geïnvesteerde bedrag zal recupereren. 
 • Beleggingsrisico
  Er wordt ook belegd in afgeleide producten. Die afgeleide producten bestaan in de omwisseling  (via swapcontracten met gespecialiseerde financiële partners) van het grootste deel van de coupon van een EMTN (of depot) bij BNP Paribas Fortis nv. AG staat niet in voor een eventueel in gebreke blijven van welke tegenpartij dan ook die een betalingsverbintenis heeft in het voordeel van het fonds. De eventuele gevolgen zijn ten laste van de verzekeringsnemer. De tegenpartijen die een betalingsverbintenis hebben ten gunste van het fonds, beschikken bij het aangaan van de contracten minimaal over een rating 'Investment Grade' (minimaal Baa3 bij Moody's, BBB- bij Standard & Poor's en BBB- bij Fitch). 
 • Liquiditeitsrisico
  In bepaalde uitzonderlijke omstandigheden (zoals beschreven in het beheersreglement van het fonds) kan de liquidatie van de eenheden van het fonds vertraagd of opgeschort worden.
 • Faillissement van de verzekeraar
  De activa van het fonds verbonden aan de individuele levensverzekering, onderschreven door de verzekeringsnemer, maken deel uit van een afgescheiden beheer van het bijzonder vermogen, afzonderlijk beheerd binnen de activa van de verzekeraar. In geval van faillissement van de verzekeraar, is dit vermogen prioritair voorbehouden om te voldoen aan de verbintenissen tegenover de verzekeringsnemers en/of de begunstigden betrokken bij dat fonds.​ 
 
 
 

​​​​​​​​​​​​

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
 • Hoe gaat AG om met mogelijke belangenconflicten?
 • Welke segmentatiecriteria past AG toe bij aanvaarding, omvang van de waarborg en premieberekening?
 • AG Insurance (afgekort AG) NV is een Belgische verzekeringsonderneming. Alle verzekeringscontracten zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Voor meer informatie over de juridische gegevens van AG, klik hier.
 • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
 • Wij nodigen u uit kennis te nemen van het essentiële-informatiedocument, het document nuttig informatie of de financiële infofiche, de algemene voorwaarden en het eventueel beheersreglement van het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. Deze documenten zijn gratis beschikbaar op onze website en bij uw verzekeringstussenpersoon.
Heeft u een vraag?
Heeft u een vraag?
Contacteer één van onze gespecialiseerde partners om u te helpen.