AG Target+ USD
Een individuele tak 23-levensverzekering in Amerikaanse dollar, waarvan het rendement gelinkt is aan een beleggingsfonds.
Ontdek deze producten bij:
Uw makelaar
Eveneens beschikbaar bij:
 
100% van uw netto geïnvesteerde bedrag terugbetaald

Op einddatum van uw contract wordt 100% van het netto geïnvesteerde bedrag terugbetaald in Amerikaanse dollar.

Gunstige belasting

U betaalt een verzekeringstaks van 2% op de premie bij de onderschrijving. Op de einddatum is er geen roerende voorheffing van toepassing (volgens de huidige fiscale wetgeving). Als er geen rendement gegarandeerd wordt, is er ook geen roerende voorheffing bij overlijden of bij afkoop vóór de einddatum. Er kunnen bij overlijden wel successierechten verschuldigd zijn.

Looptijd van bepaalde duur

De looptijd van uw belegging bedraagt 8 tot 10 jaar (naargelang de uitgifte).

Potentieel aantrekkelijk rendement

Dankzij de vaak interessantere Amerikaanse rentevoeten (USD) is uw belegging mogelijk voordeliger. Door het wisselrisico kan de omzetting in euro u op einddatum een lager bedrag opleveren dan het oorspronkelijk geïnvesteerde nettobedrag.

Vrije keuze van de begunstigde

U beschermt uw naasten door vrij een begunstigde bij overlijden te kiezen. Er kunnen successierechten verschuldigd zijn.

 

Wat is AG Target+ USD?

 • AG Target+ USD is een individuele levensverzekering (tak 23) van AG, onderworpen aan het Belgische recht, waarop u kunt intekenen vanaf een bedrag van 2500 dollar. Het gaat om een levensverzekering in Amerikaanse dollar (USD) met een dubbele doelstelling:
  • een potentieel aantrekkelijk rendement genereren door voordeel te halen uit de rentevoeten in Amerikaanse dollar die - afhankelijk van de marktomstandigheden - hoger zijn, in combinatie met de mogelijkheid om uw portefeuille te diversifiëren.
  • minstens 100% van het netto geïnvesteerde bedrag in Amerikaanse dollar terugbetalen op de eindvervaldag (behalve bij faillissement of onvermogen van BNP Paribas Fortis Funding (LU) en BNP Paribas Fortis nv).
 • AG Target+ USD richt zich tot beleggers :
  • die op einddatum 100% van hun geïnvesteerde bedrag in USD willen recupereren (zonder taks en instapkosten),
  • die aanvaarden dat het rendement van hun AG Target+ USD in euro gevoelig is aan schommelingen van de wisselkoersen.AG Target + USD  
Wat biedt AG Target+ USD mij?
 • ​Terugbetaling op einddatum van minstens 100 % van uw nettobelegging in Amerikaanse dollar.
 • Potentieel hoger rendement dankzij de Amerikaanse rentevoeten. U bent zich ervan bewust dat het rendement in euro afhangt van schommelingen op de wisselmarkten.
 • Fondsen beheerd door specialisten die rekening houden met de evoluties en trends op de financiële markten.
 • U betaalt geen roerende voorheffing op einddatum, maar moet wel rekening houden met de verzekeringstaks van 2% op de premie of de kosten verbonden aan de fondsen van uw AG Target+ USD.
 • U kunt uw beleggingsstrategie aanpassen dankzij de regelmatige uitgiftes van nieuwe onderliggende fondsen.
 • Vrije keuze van de begunstigde bij overlijden.Uit welke uitgiftes kan ik kiezen?

Er worden regelmatig nieuwe fondsen uitgegeven met een beperkte onderschrijvingsperiode. Bovendien zijn sommige van onze uitgiftes gekoppeld aan een fonds uit de eurozone, een fonds dat wereldwijd belegt of een fonds uit groeilanden.

Uw adviseur kan de totaliteit van uw portefeuille bekijken en u een helder advies geven in functie van uw beleggersprofiel en uw behoeften.

U vindt meer informatie over onder andere de huidige waarde van de fondsen in deze lijst en in de financiële pers. wijd aan de fondsen.

De beheersreglementen zijn een goed hulpmiddel om een duidelijker beeld te krijgen van de beleggingspolitiek van de fondsen. U kan alle fondsen en hun beheersreglement nakijken hier te consulteren.

AG Target + USD  
AG Target + USD  
Welke bescherming biedt AG Target+ USD mij?

Op einddatum wordt er minstens 100% van uw netto geïnvesteerde premie terugbetaald, behalve bij faillissement of onvermogen van de financiële instelling waar het depot geplaatst werd. Deze terugbetaling wordt mogelijk door een EMTN (of een depot) van de nettopremie bij BNP Paribas Fortis.

Een EMTN of een Euro Medium Term Note is een obligatie met een jaarlijkse coupon en een vaste rentevoet.


Welke overlijdensdekking biedt AG Target+ USD mij?
Als u overlijdt vóór de einddatum van uw contract, wordt het kapitaal in euro uitbetaald aan de door u aangeduide begunstigde. Het bedrag stemt overeen met een kapitaal dat gelijk is aan het totaal aantal eenheden toegekend aan het contract, vermenigvuldigd met de eenheidswaarde in USD.
Op het ontvangen kapitaal zijn er eventueel successierechten verschuldigd.
Zolang uw contract loopt, bent u vrij om de begunstigde  onder bepaalde voorwaarden te wijzigen.AG Target + USD  
AG Target + USD  
Met welke kosten moet ik rekening houden?

​Alle kosten i.v.m. het contract AG Target+ USD moeten in dollar worden berekend.
 • Instapkosten: max. 3,50% boven op de nettopremie.
 • Beheerskosten: ze zijn afhankelijk van het fonds en worden automatisch verrekend in de eenheidswaarden. Ze staan vermeld in de beheerreglementen van elk fonds.
 • Geen uitstapkosten op de einddatum, noch bij overlijden.
 • Afkoopvergoeding
  • 1% van de theoretische waarde als de afkoop in de loop van het contract gebeurt.
  • Geen enkele vergoeding als de afkoop gebeurt in de loop van het laatste jaar voorafgaand aan het einde van het contract.
 • Kosten verbonden aan de premiebetaling:
  • Betaling in dollar via internationale betaling of overschrijving.
  • Mogelijk via een zichtrekening in euro of in dollar.
  • Extra transactiekosten mogelijk naargelang uw bank, maar ten laste genomen door AG.

Voor meer informatie over de kosten verbonden aan AG Target+ USD, kan u het essentiële-informatiedocument en het document nuttige informatie raadplegen, maar ook het beheersreglement en de algemene voorwaarden, die gratis beschikbaar zijn op onze website. Met welke taksen moet ik rekening houden?

 • Levensverzekeringstaks: 2% op de gestorte premies (verzekeringsnemer = natuurlijke persoon).
 • De premies zijn niet fiscaal aftrekbaar en komen niet in aanmerking voor een belastingvermindering.
 • De verzekeraar houdt geen roerende voorheffing in (op basis van de huidige fiscale wetgeving en onder voorbehoud van latere wijzigingen).
 • De begunstigde van het contract moet in principe successierechten betalen op het kapitaal dat hij ontvangt in geval van overlijden van de verzekerde.

Voor meer info over de fiscale aspecten van AG Target+ USD, kan u het essentiële-informatiedocument, het document nuttige informatie, de beheersreglementen en de algemene voorwaarden raadplegen op onze website. AG Target + USD  
AG Target + USD  
Welke risico’s zijn er verbonden aan AG Target+ USD?
 • Risico op kapitaalverlies
  Bij een ongunstige evolutie van de index, dient de belegger er rekening te houden met een mogelijk verlies op de einddatum van een gedeelte van de geïnvesteerde netto-premie. 

 • Wisselrisico
  Deze individuele levensverzekering (tak 23) wordt uitgegeven in Amerikaanse dollar. Dit betekent dat de beleggers op de eindvervaldag een bedrag in USD kunnen ontvangen, dat omgezet in euro, lager kan uitvallen dan het oorspronkelijk belegde bedrag in euro. Het wisselrisico is ook van belang voor de coupons op het moment dat ze worden omgezet in euro. Dit risico is zelfs groter voor de beleggers die geen rekening hebben die uitgedrukt is in USD en waarvoor de betaling van coupons en de uitbetaling van het kapitaal mogelijks automatisch worden omgezet in euro.
 • Kredietrisico
  De minimale terugbetaling van minimum 100 % van de nettopremie op de einddatum van het fonds wordt geregeld via een EMTN van de nettopremies bij BNP Paribas Fortis Funding (LU) en wordt gewaarborgd door BNP Paribas Fortis nv. AG staat niet in voor een eventueel in gebreke blijven van de emittent en/of de garant. Indien de afwikkelingsautoriteit, op basis van de wetgeving inzake herstel of afwikkeling van kredietinstellingen, tot de vaststelling komt dat de depothouder in gebreke blijft of dit nakend is, kan deze maatregelen van interne versterking (“bail-in") treffen die een impact hebben op de EMTN (of het depot). Bijgevolg loopt de belegger het risico om zijn kapitaal, volledig of gedeeltelijk, niet terug te krijgen op de eindvervaldag.
 • Risico op schommelingen van de eenheidswaarde (marktrisico)
  De eenheidswaarde is afhankelijk van de evolutie van de onderliggende activa en de schommelingen van de markten. Het financiële risico is te allen tijde volledig ten laste van de verzekeringsnemer. Bijgevolg, na alle afhoudingen of op het moment van vereffening van het contract, bestaat de mogelijkheid dat de eenheidswaarde hoger of lager is dan de waarde op het moment van premiebetaling. De verzekeringsnemer moet er daarom rekening mee houden dat hij mogelijk niet het volledige geïnvesteerde bedrag zal recupereren.
 • Beleggingsrisico
  Er wordt ook belegd in afgeleide producten. Die afgeleide producten bestaan in de omwisseling  (via swapcontracten met gespecialiseerde financiële partners) van het grootste deel van de coupon van een EMTN (of depot) bij BNP Paribas Fortis nv. AG staat niet in voor een eventueel in gebreke blijven van welke tegenpartij dan ook die een betalingsverbintenis heeft in het voordeel van het fonds. De eventuele gevolgen zijn ten laste van de verzekeringsnemer. De tegenpartijen die een betalingsverbintenis hebben ten gunste van het fonds, beschikken bij het aangaan van de contracten minimaal over een rating 'Investment Grade' (minimaal Baa3 bij Moody's, BBB- bij Standard & Poor's en BBB- bij Fitch).​
 • Liquiditeitsrisico
  In bepaalde uitzonderlijke omstandigheden (zoals beschreven in het beheersreglement van het fonds) kan de liquidatie van de eenheden van het fonds vertraagd of opgeschort worden.​
 • Faillissement van de verzekeraar
  De activa van het fonds verbonden aan de individuele levensverzekering, onderschreven door de verzekeringsnemer, maken deel uit van een afgescheiden beheer van het bijzonder vermogen, afzonderlijk beheerd binnen de activa van de verzekeraar. In geval van faillissement van de verzekeraar, is dit vermogen prioritair voorbehouden om te voldoen aan de verbintenissen tegenover de verzekeringsnemers en/of de begunstigden betrokken bij dat fonds.​
 
 
 
 

​​​​​​​​​​​​​​​​

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
 • Hoe gaat AG om met mogelijke belangenconflicten?
 • Welke segmentatiecriteria past AG toe bij aanvaarding, omvang van de waarborg en premieberekening?
 • AG Insurance (afgekort AG) NV is een Belgische verzekeringsonderneming. Alle verzekeringscontracten zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Voor meer informatie over de juridische gegevens van AG, klik hier.
 • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
 • Wij nodigen u uit kennis te nemen van het essentiële-informatiedocument, het document nuttig informatie of de financiële infofiche, de algemene voorwaarden en het eventueel beheersreglement van het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. Deze documenten zijn gratis beschikbaar op onze website en bij uw verzekeringstussenpersoon.
   Algemene voorwaarden en contractuele documenten 
Heeft u een vraag?
Heeft u een vraag?
Contacteer één van onze gespecialiseerde partners om u te helpen.