duurzaamheid
Ontdek de bijbehorende producten

Groene obligaties: bouwstenen voor duurzaamheid


​Werken aan een groenere en duurzamere wereld: dat neemt AG mee in haar beleggingsstrategie. 
Het team Sustainable & Responsible Investing stuurt deze duurzaamheidspolitiek in de investeringsportefeuille. En groene obligaties zijn hier een belangrijk onderdeel van.

Jan Bronselaer - Climate Strategist bij AG – bespreekt deze groeiende en belangrijke markt

​​​​​​Dag Jan. Wat zijn groene obligaties precies?

“Groene obligaties – of green bonds – zijn duurzame obligaties die bedrijven of overheden uitgeven met als doel het rechtstreeks en exclusief (her)financieren van milieugerichte investeringen.

Die zijn positief voor het milieu en zijn erop gericht de negatieve impact op het klimaat en de omgeving te beperken of gevolgen van de klimaatverandering tegen te gaan. Denk maar aan het bevorderen van de biodiversiteit, het verminderen van broeikasgassen, duurzame projecten rond water, enzovoort. Een groene obligatie heeft dus een duidelijk doel gelinkt aan het milieu."

Kan je wat meer over de context van groene obligaties vertellen?

“We weten dat de klimaatverandering en de opwarming van de aarde existentiële problemen zijn. Iedereen is het eens dat we moeten handelen: de regelgeving rond klimaat neemt toe, overheden engageren zich – gestuurd door het klimaatakkoord van Parijs in 2015 - en de maatschappij is vragende partij. Veel overheden en bedrijven bestempelen klimaatverandering als een van hun prioriteiten. 

Zo heeft de Europese Unie de ambitie om van Europa het eerste klimaatneutrale continent te maken. Met een omvangrijk plan, de EU Green Deal, wil de Europese Unie dit snel verwezenlijken. Er wordt massaal ingezet op investeren in propere en duurzame energie, de uitrol van onderzoek en ontwikkeling naar vernieuwing, en het beperken van de sociale gevolgen van de klimaatverandering. Tussen 2021 en 2027 budgetteerde de Europese Unie hiervoor 550 miljard euro.

De beurskrant Financial Times publiceerde recent een artikel met als titel “The $ 100tn path to net zero" om een bedrag te kleven op de gigantische investeringsnood tussen nu en 2050. Uiteraard afhankelijk van welke bron je raadpleegt, zal dit bedrag hoger of lager zijn. In ieder geval is dit duizelingwekkende hoge bedrag van $ 100.000 miljard gelijk aan de nominale omvang van de wereldeconomie of het globale bruto binnenlands product. In het financieren van deze energietransitie zullen groene obligaties een belangrijke rol spelen."

De zogenaamde green bonds zijn dan ook een onderdeel van de verduurzamingsplannen van Europa?

“Klopt, Europa stelde een geheel van richtlijnen op rond duurzaamheid zoals bijvoorbeeld het definiëren van milieugerichte objectieven en activiteiten via de EU-taxonomie die zijn afgestemd op verschillende doelstellingen voor klimaat en milieu.

En hoewel groene obligaties niet nieuw zijn - er bestaan al richtlijnen uitgaande van de financiële sector zelf, namelijk de ICMA Green Bond Principles – heeft de Europese Unie dit ook op de agenda geplaatst. De Europese Commissie bereikte begin dit jaar een politiek akkoord over een voorstel van verordening rond een Europese standaard voor groene obligaties. Dit voorstel werd goedgekeurd op 5 oktober door het Europees Parlement, en wordt dus het eerste wettelijk kader ter wereld voor het uitgeven van groene obligaties."

Hoe zit dat bij AG? Waarom belegt AG in groene obligaties?  

“AG wil impact en de groene transitie versterken. AG lanceerde in 2022 daarom 'IMPACT24': de duurzame groeistrategie van het bedrijf, met een engagement om tegen 2024 tien miljard euro te investeren in activiteiten die bijdragen aan de transitie naar een duurzame wereld. We leveren onder andere een bijdrage door te investeren in infrastructuur en vastgoed met verschillende klimaat- en sociale objectieven zoals groene mobiliteit, hernieuwbare energie, duurzame nutsvoorzieningen, energie-efficiënte gebouwen, enzovoort.

Zo verhogen we onze positieve impact op milieu en maatschappij stelselmatig.

AG en Ageas werden in 2022 ook lid van de 'Net Zero Asset Owner Alliance': een initiatief van institutionele beleggers die zich inzetten om voor de investeringsportefeuille tegen 2050 de netto-uitstoot van broeikasgassen terug te dringen tot 0. Als tussentijdse doelstelling gaan we voor een reductie van 50% van de broeikasgassen tegen 2030 voor onze aandelen- en bedrijfsobligatieportefeuille.

Een van de instrumenten om dit doel te bereiken – en de IMPACT24 strategie te versterken – is dus investeren in groene obligaties. De echtheid en betrouwbaarheid van deze obligaties kunnen nagaan is dan ook essentieel voor ons."

Hoe zit het met de regelgeving rond groene obligaties?

“Om greenwashing – zich groener voordoen dan werkelijk het geval is – te vermijden, moet de uitgever van een groene obligatielening een aantal garanties kunnen geven. Op dit ogenblik zijn de belangrijkste richtlijnen de Green Bond Principles van de International Capital Markets Association. Die bepalen dat:

  1. De opbrengsten uitsluitend voor milieugerichte doeleinden gebruikt mogen worden.
  2. Duidelijke communicatie noodzakelijk is rond de duurzame objectieven van het project dat gefinancierd wordt.
  3. De uitgever erop moet toezien dat de opbrengsten volledig worden ingezet ten voordele van het geselecteerde project.
  4. De rapportering transparant is.

Een onafhankelijke partij (bv. ISS ESG, Moody's, S&P Global, Sustainalytics, Sustainable Fitch, EthiFinance) bevestigt daarnaast ook dat het om een groene obligatie gaat. Zo heb je een onafhankelijke certificering van groene obligaties. AG kiest voor deze zekerheid: alle groene obligaties in portefeuille zijn gecertifieerd.

Nu dat de Europese Unie in de laatste rechte lijn zit voor de goedkeuring van de European green bond standard, worden groene obligaties nog verder gereguleerd. "

Hoe verloopt die keuze van een groene obligatie?

“Bij het kiezen van een obligatie verzoenen we het financieel rendement met financiering van duurzame activiteiten rond milieu. Hoe verloopt die selectie dan? We kijken natuurlijk naar financiële factoren: de looptijd, het lopende rendement en kredietwaardigheid van de uitgever. Maar een groene obligatie heeft nog een bijkomend criterium: wat financieren we precies? En hierbij staat duurzaamheid natuurlijk voorop.

We investeren onder andere in obligaties van de Europese Commissie in het kader van de NextGenerationEU green bonds.

NextGenerationEU green bonds versterkt de rol van de Europese Unie als voorloper in duurzame financiering wereldwijd en bevordert de duurzame transitie van de Europese economie. Maar we gaan daarnaast ook voor groene obligaties uitgegeven door Europese lidstaten en bedrijven actief in de automobielsector of nutsvoorzieningen. “

En hoeveel bedraagt het aandeel groene obligaties bij AG ondertussen?

“Eind juni behaalde AG de doelstelling van 10 miljard euro voor investeringen in activiteiten die bijdragen aan de duurzame transitie. Die bestaan hoofdzakelijk uit:

  • Infrastructuur zoals hernieuwbare energie en openbaar vervoer.
  • Sociale huisvesting.
  •  'Use of proceeds' bonds waarvan de opbrengsten rechtstreeks voor sociale of groene doeleinden dienen.

Groene obligaties maken deel uit van deze laatste categorie. Op 30 juni 2023 had AG hiervan 1,5 miljard euro in portefeuille. Met 15% van de beoogde 10 miljard euro in investeringen (tegen 2024) voor de transitie naar een duurzame wereld, vormt dit niet alleen een belangrijk aandeel maar ook een stevige toename van bijna 1 miljard euro in het volume van groene obligaties tegenover het begin van dit jaar."

Een positieve evolutie dus. Hoe groot is die markt van groene obligaties?

“De Europese Investeringsbank gaf in 2007 een eerste groene obligatie uit en in 2008 volgde ook de Wereldbank. De voorbije jaren groeide de markt van groene obligaties gestaag: in 2021 en 2022 zagen we uitgiftevolumes van om en bij de 400 tot 600 miljard euro. Tien jaar geleden waren groene obligaties bijna onbestaand.

Europa spant als continent de kroon met twee derde van de groene obligaties wereldwijd, maar ook de VS en China behoren mondiaal tot de grootste uitgevers. Ongeveer de helft bestaat uit overheidsobligaties en de andere helft uit bedrijfsobligaties. Als je naar de Europese obligatiemarkt kijkt, dan is een kleine 6% van de obligaties groen. Op globaal vlak is dat 3%. Als we enkel de bedrijfsobligaties onder de loep nemen, staat de teller respectievelijk op 12,5% in de Europese en bijna 5% in de globale obligatiemarkt (bron: ICE Index Platform)."

Hoe zie jij de toekomst van de markt van groene obligaties?

“Ik verwacht dat die markt verder zal groeien. De klimaattransitie is dan ook een ongeziene industriële revolutie die gepaard gaat met enorme investeringen en die hebben financiering nodig. Obligaties blijven nu eenmaal een belangrijke en betrouwbare investeringsvorm en een toegankelijke markt, dat gaat naar de toekomst toe niet veranderen. Ook groeilanden zullen als uitgever belangrijker worden. Tot slot, net zoals voor het bredere scala aan duurzame obligaties zal er voor groene obligaties meer innovatie en diversificatie zijn."​​