Over marktschommelingen, correcties en crashes
Ontdek de bijbehorende producten

Over marktschommelingen, correcties en crashes

Wat gebeurt er op de markt?

De voorbije maand zijn investeerders nog eens met de neus op de feiten geduwd: aandelen zijn en blijven een volatiele activaklasse. Wereldwijd moesten de aandelenmarkten 10% prijsgeven. Sinds het begin van het jaar lopen de verliezen voor Europa op tot 9% en zelfs tot 16% voor de emerging markets.

tableau un.pngIn het artikel van 15 februari ”Fasten your seatbelts​” voorspelden we al dat we meer marktschommelingen konden verwachten, omdat het perfecte plaatje van 2017 (hoge groei en lage rente) in 2018 enigszins onder druk zou komen door een wat vertragende groei en iets aantrekkende rentes.
​​

Verminderen

Is deze beweging abnormaal?

​De huidige volatiliteit, hoe pijnlijk een scherpe daling op korte termijn ook mag aanvoelen, is normaal. Dalingen van ongeveer 10% zijn inherent aan aandelen en doen zich zeer regelmatig voor. Doordat 2017 een zeer rustig beursjaar was, zonder al te grote schommelingen, lijken de meeste investeerders te vergeten dat dergelijke tussentijdse marktschommelingen eerder regel dan uitzondering zijn.

Wanneer we spreken van een marktcorrectie hebben we het over een daling van meer dan 10%, die kan uitlopen tot 20%-25%. Bij een krach spreken we eerder van verliezen van 25% tot 40% en meer. De hamvraag  is in welk scenario we ons vandaag bevinden. Om hierop een antwoord te vinden, moeten we eerst en vooral kijken naar de oorzaken van de huidige koerszwakte.

​​tableau deux.PNG​​
Verminderen

Waarom dit marktpessimisme?

​We zien vandaag vier tendensen die wegen op het sentiment.

  • Ten eerste blijft de politieke onzekerheid hoog. De komende weken staan onder andere de begrotingsclash tussen Italië en de Europese Commissie, de Brexit-onderhandelingen, de tussentijdse Amerikaanse verkiezingen en mogelijk bijkomende invoerheffingen op de agenda.
  • Verder kunnen we niet ontkennen dat de globale economie begint af te koelen. Vooral in de eurozone en de groeimarkten wijzen steeds meer indicatoren op een lagere groei. De Verenigde Staten profiteren tijdelijk nog van de belastinghervorming van president Trump, maar ook hier zullen we volgend jaar de vertraging kunnen opmerken. Een dreigende handelsoorlog weegt bovendien op het ondernemersvertrouwen, waardoor investeringen kunnen worden teruggeschroefd, wat verder zou kunnen wegen op de groei.
  • Dit kwartaal zagen we ook meer en meer tegenvallende bedrijfsresultaten. Vooral industriële bedrijven moesten eerder tegenvallende cijfers opbiechten (denk aan Philips, Caterpillar, Volvo…). Vaak werd hierbij verwezen naar een groeivertraging in groeimarkten en een druk op de winstmarges.
  • Bovendien weegt de stijgende rente in de Verenigde Staten op het sentiment. De Amerikaanse centrale bank heeft de kortetermijnrente al verhoogd tot 2.25%, waardoor ook de 10-jarige rente tot boven 3% is gestegen. Door de fiscale stimulus dreigt de Amerikaanse economie te oververhitten, waardoor de centrale bank waarschijnlijk de rente nog verder zal laten oplopen. Hierdoor komt er een einde aan een periode waarin er vaak over TINA (There Is No Alternative) werd gesproken. Aandelen waren de enige activaklasse waarmee beleggers nog enigszins uitzicht hadden op rendementen hoger dan de inflatie. Door de rentestijging is er, alvast in de Verenigde Staten, geen negatief reëel rendement meer op cash, wat betekent dat beleggers zich niet meer verplicht voelen om volledig belegd te zijn.


Verminderen

Op naar een correctie of een krach?

​Hoe moet het nu verder met de aandelenmarkt? Onze opinie is dat we nu in een correctiefase zitten, maar we denken niet dat we op een regelrechte krach afsteven. Waarom?

  • Ondanks een groeivertraging blijft de economie het immers nog relatief goed doen. Er is vandaag geen sprake van een recessie: de mondiale groei bedraagt nog steeds 3.7%, de groei in de eurozone zou rond de 1.5% moeten blijven schommelen, in de VS rond de 2%.
  • In een dergelijk klimaat zouden ook de bedrijfsresultaten op peil moeten blijven. Minder positieve verrassingen, dat wel, maar zeker geen uitgesproken krimp van bedrijfswinsten.
  • De rente zou nog wel iets kunnen oplopen, maar we verwachten geen uitgesproken stijging vanaf de huidige niveaus.
  • Dit wil zeggen dat het meeste slechte nieuws al bijna in de koersen is verrekend.  

 

Een correctie (we spraken daarnet over een daling van 20%-25%) behoort door de aanhoudende onzekerheid wel tot de mogelijkheden, wat impliceert dat de bodem nog een stukje onder de huidige niveaus zou kunnen liggen en dat we inderdaad nog een tijdje met een zeer zenuwachtige aandelenmarkt moeten rekening houden.

 

Verminderen

Wat is onze positie tegenover aandelen?

In de tak 21-producten is AG Insurance licht onderwogen in aandelen, met een globale weging van 3.2%.

Binnen de tak 23-portefeuilles hebben we bijna een neutraal aandelengewicht, en zouden we bij een verdere marktcorrectie en min of meer stabiliserende economische data, onze aandelenpositie verhogen.


 


 

De tak 21-levensverzekeringen (individuele levensverzekering met gewaarborgde interestvoet) en tak 23-levensverzekeringen (individuele levensverzekering zonder gewaarborgde interestvoet) van AG Insurance zijn onderworpen aan het Belgische recht.
Voor de kenmerken en de eraan verbonden risico’s, kunt u terecht bij uw verzekeringstussenpersoon. Vóór de onderschrijving van een levensverzekering is het noodzakelijk om de algemene voorwaarden, de informatiedocumenten en, in voorkomend geval, de beheerreglementen door te nemen. Deze documenten zijn gratis beschikbaar bij uw tussenpersoon of op de website www.aginsurance.be​.
 
Een tak 21-levensverzekering wordt beschermd door het Garantiefonds op basis van de beschermingsregeling die geldt voor tak 21-producten. Deze treedt in werking indien AG Insurance in gebreke is gebleven en bedraagt momenteel 100 000 euro per verzekeringsnemer per verzekeringsmaatschappij. Voor hogere bedragen wordt enkel de eerste 100 000 euro gewaarborgd. Voor het resterende bedrag draagt de spaarder zelf het risico om dit geheel of gedeeltelijk te verliezen.
 
Voor al uw vragen kunt u in eerste instantie terecht bij uw verzekeringstussenpersoon. Alle klachten over dit product kunnen ook ingediend worden bij AG Insurance nv, Dienst Klachtenbeheer (customercomplaints@aginsurance.be, +32 (0)2 664 02 00). Als de oplossing die AG Insurance voorstelt u geen voldoening schenkt, kunt u uw klacht ook voorleggen aan de Ombudsman van de Verzekeringen (info@ombudsman.as​), de Meeûssquare 35 in B-1000 Brussel, www.ombudsman.as​.
​​
Verminderen

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​