Overlijden levensverzekering
Ontdek de bijbehorende producten

Overlijden en levensverzekering

Zo vraagt u het kapitaal op

​U bent de begunstigde van een levensverzekering. Als de verzekerde overlijdt, hebt u recht op het verzekerde kapitaal. Maar hoe vraagt u dat kapitaal op?

​Om als begunstigde het verzekerde kapitaal van een overlijdensdekking uitgekeerd te krijgen, neemt u eerst contact op met de verzekeringsadviseur van het contract. Hij of zij zet de procedure in gang en bezorgt u alle nuttige info.

Vaak zijn voor de beëindiging van het contract bepaalde documenten nodig, zoals:

  • een uittreksel uit de overlijdensakte van de verzekerde;
  • een recto-verso kopie van de identiteitskaart van de begunstigde(n);     
  • een medisch attest van overlijden;
  • een akte of attest van erfopvolging;
  • de getekende aanvraag tot vereffening of kwijting, met het bewijs dat de persoon die het kapitaal zal ontvangen wel degelijk de titularis is van het rekeningnummer waarop de storting zal gebeuren.

Zodra de verzekeraar alle vereiste documenten ter verheffing van het contract ontvangen heeft, betaalt hij het verzekerde bedrag bij overlijden uit aan de begunstigde(n).


Gaat het om een Schuldsaldoverzekering, dan neemt de verzekeraar bij het overlijden van de verzekerde contact op met de kredietverstrekker en regelt hij de (gedeeltelijke) terugbetaling van het krediet.

Als een verzekerde overlijdt en de begunstigde(n) van het contract zich niet spontaan aandient (aandienen), dan stelt de verzekeraar alles in het werk om de begunstigde(n) te vinden.

Verminderen