Top Rendement langetermijnsparen
Spaar voor een aanvullend pensioen of bereid een vastgoedproject voor, in alle veiligheid, en geniet bovendien een belastingvermindering.
Ontdek deze producten bij:
Uw makelaar
Eveneens beschikbaar bij:
Rentevoet 2,00% vanaf 10/04/2024 voor contracten afgesloten vanaf 25/06/2022. De rentevoet is gewaarborgd vanaf het moment dat de premie(s) op de rekening van AG staat (staan) en is gewaarborgd tijdens de resterende looptijd van het contract.
Vaste rentevoet van 2,00% (vanaf 10/04/2024)


Aanzienlijk rendement van langetermijnsparen op de nettopremie (uitgezonderd taksen en instapkosten). U kunt uw spaartegoed aanvullen met jaarlijkse winstdelingen. Deze zijn echter niet gewaarborgd en hangen af van de economische conjunctuur en de financiële resultaten van AG Insurance.

Absolute zekerheid


Met Langetermijnsparen van AG neemt u geen enkel risico. Het minimumrendement is vast en uw spaargeld worden niet rechtstreeks op de beurs belegd.

Interessante fiscaliteit


U spaart voor een aanvullend pensioen en recupereert elk jaar 30 % van uw storting (+ gemeentebelasting).

Bescherming van uw naasten


U kiest vrij de begunstigden – binnen de wettelijke beperkingen – ingeval u zou overlijden. Een aanvullende bescherming bij overlijden is eveneens mogelijk.

Flexibel sparen


U bepaalt zelf – binnen de fiscale grenzen – hoeveel en wanneer u spaart. U kunt uw spaarplan op ieder moment aanpassen, als dat nodig zou zijn.

Product met ecologische en sociale kenmerken


Ga naar de rubriek ‘Informatie over duurzaamheid’ om er meer over te weten.
 

Wat is Top Rendement langetermijnsparen?

 

Top Rendement van AG Insurance is een individuele tak 21-levensverzekering onderworpen aan het Belgisch recht. Het product is bestemd voor mensen die bij hun wettelijk pensioen in alle veiligheid een aanvullend pensioen willen opbouwen. Het minimumrendement is gewaarborgd. Bovendien kunt u met Top Rendement langetermijnsparen jaarlijks een belastingvermindering van 30 % genieten op het gespaarde bedrag.

Het bedrag dat u wil sparen, hangt af van uw belastbare inkomsten met een jaarlijks maximum van 2.450 euro. De belastingvermindering bedraagt 30 % van de gestorte premie, in dit geval is dat dus 735 euro. Deze vermindering is ook van toepassing op de gemeentebelasting. Als de gemeentebelasting 7,5 % bedraagt, zou uw totale maximale winst 735 euro + 7,5 % bedragen, d.i. 790,13 euro. U kunt ten vroegste op uw 60e over uw kapitaal beschikken. U kunt het kapitaal ook gebruiken om een schuldsaldoverzekering te financieren.

Top Rendement langetermijnsparen  
Wat biedt Top Rendement langetermijnsparen mij?
 • Gewaarborgd minimumrendement
  Op elke storting wordt een gewaarborgde rentevoet toegepast die geldig blijft gedurende de volledige looptijd van het contract. De rentevoet bedraagt 2,00% (vanaf 10/04/2024) voor contracten afgesloten vanaf 25/06/2022.

 • Potentieel hoger rendement dankzij de eventuele jaarlijkse winstdelingen
  U geniet een potentieel hoger rendement dankzij de eventuele jaarlijkse winstdelingen die u naar keuze kunt beleggen in een tak 23-beleggingsfonds of in tak 21 om de gewaarborgde rentevoet op het ogenblik van de storting te genieten. Deze winstdelingen zijn echter niet gewaarborgd en hangen af van de economische conjunctuur en van de financiële resultaten van AG Insurance.

 • Fiscaal voordelig
  U recupereert 30 % van uw spaarbedrag via uw belastingen. Het bedrag dat u spaart, hangt af van uw inkomsten en uw persoonlijke situatie. Het minimum bedraagt 35 euro per jaar en het maximum toegelaten 2.450 euro. Dit levert u een fiscaal voordeel op van 735 euro. Het bedrag kan verlaagd worden als u al andere fiscale voordelen geniet. Gebruik onze tool om te weten hoeveel u precies mag sparen. Elk jaar stuurt AG Insurance u een fiscaal attest om u te helpen uw belastingaangifte in te vullen.

Informatie over duurzaamheid

Dit product heeft ecologische en sociale kenmerken die het mogelijk maken om bij te dragen aan een positieve impact op het milieu of de maatschappij en om een negatieve impact op het milieu of de maatschappij te beperken, dit dankzij een passende selectie van beleggingen. Informatie over deze ecologische en sociale kenmerken is hier beschikbaar. Meer info over de duurzame en verantwoorde beleggingsaanpak van AG vindt u op ag.be/investeren/duurzaamheid.

Onderaan in de rubriek “Algemene voorwaarden en contractuele documenten", vindt u de in​​fofiche duurzaamheid voor dit product, alsook het bijhorende jaarrapport​

Top Rendement langetermijnsparen  
Top Rendement langetermijnsparen  
Wat zijn de beschikbare fondsen?

​U kunt de eventuele winstdelingen beleggen in één of meerdere fondsen die actief worden beheerd door specialisten.

Uw adviseur kan de totaliteit van uw portefeuille bekijken en u een helder advies geven in functie van uw beleggersprofiel en uw behoeften.

U vindt verdere informatie over onder andere de huidige eenheidswaarde van de fondsen op de hen toegekende pagina alsook in de financiële pers.

De beheersreglementen van de fondsen zijn een goed hulpmiddel voor een beter begrip van hun beleggingspolitiek, aarzel niet om deze reglementen hier te consulteren.


Welke bescherming biedt Top Rendement langetermijnsparen mij?

Top Rendement Langetermijnsparen biedt u een dubbele bescherming:

 • Deze verbonden aan de verzekeringsproducten van tak 21. Voor elk bedrag dat u stort in tak 21, moet AG Insurance beschikken over voldoende liquide middelen om zijn verbintenissen te kunnen nakomen.

 • De bescherming van de bijkomende solvabiliteitsmarge in de vorm van een kapitaalvereiste opgelegd door de wetgever. Het minimumniveau hangt af van de risicocategorieën waarin de activa worden belegd. De Nationale Bank ziet strikt toe of deze beleggingen en de kapitaalvereiste toereikend zijn.

Top Rendement langetermijnsparen  
Top Rendement langetermijnsparen  
Welke overlijdensdekking biedt Top Rendement langetermijnsparen mij?

​Top Rendement langetermijnsparen biedt u heel wat waarborgen:

 • Een standaardwaarborg
  Als u overlijdt voor de einddatum van uw contract wordt de contractreserve (winstdeling inbegrepen) uitgekeerd aan de aangeduide begunstigde(n).

 • Een optionele waarborg
  U kunt opteren voor een alternatieve overlijdensdekking. Er zijn vier mogelijkheden:
  -   Een vooraf bepaald minimumoverlijdenskapitaal.
  -   Een dalend minimumoverlijdenskapitaal (gelijkaardig aan de dekking van een
      schuldsaldoverzekering).
  -   Een aanvullend overlijdenskapitaal van een bepaald percentage van de reserve, dat u
      vooraf bepaalde (max. 100 %).
  -   Een dalend aanvullend overlijdenskapitaal.

 • Aanvullende waarborgen
  -   Waarborg bij ongeval: een kapitaal bij overlijden of bij totale en blijvende invaliditeit van de
      verzekerde ten gevolge van een ongeval.
  -   Waarborg bij arbeidsongeschiktheid: een rente in geval van totale of gedeeltelijke,
      tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een ziekte of ongeval van de
      verzekerde.


Met welke kosten moet ik rekening houden?

 • Instapkosten
  Maximaal 6,5 %.

 • Uitstapkosten
  Er zijn geen uitstapkosten op de einddatum of bij overlijden van de verzekerde.

 • Afkoopvergoeding
  -   Voor het tak 21-gedeelte: 5 %, 0 % gedurende de laatste 5 jaar.
  -   Voor het tak 23-gedeelte: 2 % het eerste jaar, 1,5 % het tweede jaar, 1 % het derde jaar 3,
      0,5 % het vierde jaar, daarna 0 %.
  -   Er is geen vergoeding verschuldigd in geval van opzegging binnen de 30 dagen na de
      inwerkingtreding van het contract.

 • Beheerkosten
  -   Er zijn geen beheerkosten voor het tak 21-gedeelte.
  -   Voor het tak 23-gedeelte: kosten specifiek verbonden aan de fondsen en automatisch
      verrekend in de eenheidswaarden. Voor meer informatie over de kosten en de
      karakteristieken van elke fonds, kunt u het beheersreglement raadplegen op onze website
      of bij uw makelaar.

 • Kosten gelinkt aan de overdracht tussen beleggingsfondsen (tak 23)
  -   De eerste overdracht is gratis.
  -   Vanaf de tweede overdracht: 31,18 euro per overdracht.

 • Kosten gelinkt aan de overdracht van tak 21 naar tak 23 of omgekeerd
  -   Enkel mogelijk voor de winstdelingen.
  -   Overdracht naar het deel belegd in tak 21: 2 % van het overgedragen bedrag gedurende
      het eerste jaar; 1,5 % het tweede jaar; 1 % het derde jaar, 0,5 % het vierde jaar, daarna
      0 %.
  -   Overdracht naar tak 23: 5 %, 0 % gedurende de laatste 5 jaar van het contract.


Voor meer info over de kosten gelinkt aan Top Rendement Langetermijnsparen, raadpleeg de financiële infofiche en de algemene voorwaarden.


Top Rendement langetermijnsparen  
Top Rendement langetermijnsparen  
Met welke taksen moet ik rekening houden?

 

 • De gestorte premies zijn onderworpen aan een belasting van 2 %.
 • Er wordt een anticipatieve taks van 10 % ingehouden op de leeftijd van 60 jaar van de verzekerde of op de 10e verjaardag van het contract.
 • In het kader van de fiscaliteit van het langetermijnsparen geniet u een belastingvermindering van 30 % op de gestorte premie, waaraan u ook de vermindering op de gemeentebelasting moet toevoegen.
 • Bij afkoop vóór inhouding van de anticipatieve taks kan een belasting van 33 % worden afgehouden.
 • Bij overlijden kunnen er successierechten verschuldigd zijn.
 • Op het ogenblik van toekenning van de winstdelingen wordt er een taks van 9,25 % ingehouden.


Voor meer info over de taksen en de fiscaliteit van Top Rendement Langetermijnsparen, raadpleeg de financiële infofiche en de algemene voorwaarden.


Welke risico’s loop ik met Top Rendement langetermijnsparen?

Dit product wordt gewaarborgd door het Garantiefonds op basis van de beschermingsregeling die geldt voor tak 21-producten. Deze treedt in werking als AG Insurance in gebreke is gebleven en bedraagt momenteel 100.000 euro per verzekeringsnemer en per verzekeringsmaatschappij. Voor het eventueel surplus wordt het risico gedragen door de verzekeringsnemer.


Als u de eventuele winstdelingen belegt in fondsen, moet u tevens rekening houden met de risico’s verbonden aan tak 23:

 • Risico op schommelingen van de eenheidswaarde (marktrisico)
  De eenheidswaarde hangt af van de evolutie van de waarde van de onderliggende activa en de volatiliteit van de markten. Het financieel risico wordt volledig en op ieder moment gedragen door de verzekeringsnemer. Bij elke afhouding of op het ogenblik van vereffening van het contract, bestaat de mogelijkheid dat de eenheidswaarde hoger of lager is dan de waarde op het moment van premiebetaling.
  De verzekeringsnemer moet er zich van bewust zijn dat hij mogelijks niet het volledig geïnvesteerde bedrag zal worden terugbetaald.

 • Liquiditeitsrisico
  In bepaalde uitzonderlijke omstandigheden kan de liquiditeit van de fondseenheden uitgesteld of geschorst worden.

 • Risico's verbonden aan het beheer van de fondsen
  De fondsen zijn blootgesteld aan verschillende risico’s die variëren naargelang het doel en de beleggingspolitiek van deze fondsen en hun onderliggende fondsen. Er bestaat dus altijd een risico dat de beleggingen niet de verwachte resultaten opleveren en dat ondanks de expertise van de beheerders.

 • Risico verbonden aan de beschermingsmechanismen
  Hoewel deze beschermingsmechanismen bedoeld zijn om de negatieve gevolgen van de volatiliteit van de markten te verminderen, is het mogelijk dat op bepaalde momenten tijdens de looptijd van het product, de beschermingsmechanismen een lager rendement opleveren in vergelijking met een belegging in het basisfonds zonder beschermingsmechanisme.

 • Faillissement van de verzekeraar
  In geval van faillissement van de verzekeraar is het vermogen opgebouwd met de activa van het fonds gelinkt aan het levensverzekeringscontract prioritair voorbehouden om te voldoen aan de verbintenissen tegenover de verzekeringsnemers en/of de begunstigden van het fonds.


Top Rendement langetermijnsparen  
Verhoging na 55 jaar en individueel plafond  
Verhoging na 55 jaar en individueel plafond

Verhoging van de premies na de leeftijd van 55 voor langetermijnsparen en pensioensparen

Bij een verhoging van het premiebedrag (exclusief indexering) na de leeftijd van 55 jaar, bepaalt de belastingwetgeving dat de heffing voor het hele contract 10 jaar na deze verhoging plaatsvindt of op de einddatum van het contract als deze datum vóór deze 10 jaar valt. 

AG wil deze situatie voorkomen en stelt daarom een individueel plafond vast voor verzekeringsnemers met een pensioenspaar- of langetermijnspaarcontract.

Het jaarlijkse bedrag dat de klant in zijn contract stort, moet gelijk zijn aan of lager zijn dan dit individuele plafond, dat jaarlijks wordt geïndexeerd. 


Afsluiting van het contract of verhoging van de premies na de leeftijd van 65 voor langetermijnsparen en pensioensparen

De belastingwetgeving staat niet toe dat pensioenspaar- of langetermijnspaarcontracten worden afgesloten na de leeftijd van 65 jaar. Ook verhogingen van het premiebedrag zijn verboden na deze leeftijd. 

Voor pensioensparen is het jaar waarin de verzekeringsnemer 64 wordt het laatste jaar waarin hij premies in het contract kan storten.​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
 • Hoe gaat AG om met mogelijke belangenconflicten?
 • Welke segmentatiecriteria past AG toe bij aanvaarding, omvang van de waarborg en premieberekening?
 • Wat zijn de juridische gegevens van AG en welk recht is van toepassing?
 • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
 • Wij nodigen u uit om kennis te nemen van het essentiële-informatiedocument, het document nuttige informatie, het beheersreglement en de algemene voorwaarden over het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. Dit document is gratis beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon.
Heeft u een vraag?
Heeft u een vraag?
Contacteer één van onze gespecialiseerde partners om u te helpen.