Zonnepanelen op uw dak
Ontdek de bijbehorende producten

Zonnepanelen op uw dak

Eenvoudig verzekerd

Zonnepanelen blijken voor heel wat mensen een interessante investering. Maar moet u uw verzekeraar laten weten dat u zonnepanelen plaatst? Best wel, zo bent u er zeker van dat uw zonnepanelen goed verzekerd zijn tegen brand, storm én diefstal.

​Woningverzekering

In haar woningverzekering Top Woning beschouwt AG Insurance de zonnepanelen waarvan u eigenaar bent en waarvan u de opgewekte energie gebruikt, als een deel van het gebouw. Dat is het geval voor de zonnepanelen die u op het hoofdgebouw, een bijgebouw of zelfs op een structuur op de grond laat installeren. In deze situaties zijn uw zonnepanelen op dezelfde manier verzekerd als de rest van uw woning. De waarborg voor schade door storm of hagel geldt dus onverminderd voor uw zonnepanelen. Dit geldt ook voor zonnepanelen op een plat dak.

De zonnepanelen waarvan u eigenaar bent kunnen verzekerd worden tegen brand, storm, hagel… via uw woningverzekering.

Als meerdere zonnepanelen bij een hagelbui beschadigd raken, wordt dit aanzien als een enkel schadegeval. Met andere woorden, de vrijstelling wordt maar een keer toegepast.

In elk geval meldt u uw verzekeraar best dat u zonnepanelen plaatst. Zo weet u zeker dat de verzekerde kapitalen voldoende zijn, rekening houdend met de waarde van de zonnepanelen, en dat u bij schade de volledige schadevergoeding uitbetaald krijgt.

Als uw huis onderverzekerd blijkt, dreigt u bij een schade slechts een beperkte schadevergoeding uitgekeerd te krijgen. Dat bedrag staat in verhouding tot de premie die u eigenlijk had moeten betalen na het plaatsten van zonnepanelen of na andere verbouwingen .


Diefstal

Check in uw woningverzekering of uw zonnepanelen tegen diefstal verzekerd zijn (zoals bij AG Insurance), dan wel of er een aanvulling nodig is.

Top Woning verzekert zonnepanelen uitgebreid

Top Woning  van AG Insurance biedt een uitgebreide dekking voor zonnepanelen. Bij een totale beschadiging of diefstal krijgt u de volledige waarde van uw zonnepanelen. De schadeverzekering is dus niet geplafonneerd en wordt evenmin forfaitair berekend. U bent verzekerd tegen:

  • brand, storm, hagel,... via de woningverzekering,
  • diefstal, zelfs als uw woningverzekering geen diefstaldekking bevat,
  • de schade door de zonnepanelen zelf veroorzaakt.

Bij AG Insurance betaalt u voor uw zonnepanelen:

  • geen bijpremie als uw woning verzekerd is op basis van het Minisysteem (evaluatierooster).
  • geen bijpremie als uw woning verzekerd is op basis van een expertise door een expert en de waarde van de zonnepanelen onder 10% van het verzekerde kapitaal blijft.

Voor welke voornaamste risico's ben ik niet verzekerd met de Top Woning van AG ?

  • De schadegevallen die opzettelijk worden veroorzaakt door de verzekerde.
  • De schade veroorzaakt aan motorrijtuigen.
  • De schade aan een vervallen woning bestemd om te worden afgebroken.
  • De schade die veroorzaakt is doordat u een verplichting van het contract betreffende de materiële staat of een beveiligingsmaatregel van de verzekerde goederen niet heeft​ nageleefd. Voorwaarde is dat deze niet-naleving het schadegeval veroorzaakt.

De opsommingen hierboven zijn niet volledig. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kunt u de algemene voorwaarden raadplegen door te klikken op onderstaande tab. U kunt deze ook gratis verkrijgen bij uw tussenpersoon.

Het betreft een contract met een duur van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet.

 

Dit publicitair document bevat algemene informatie over verzekeringsproducten van AG Insurance. Wij nodigen u uit om kennis te nemen van het gestandaardiseerd informatiedocument over het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven.De juiste omvang van de waarborgen leest u in de contractvoorwaarden. ​De algemene voorwaarden vindt u op onze website www.aginsurance.be. Al deze (pre)contractuele informatie, een premieberekening en offerte, zijn ook gratis beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon. Op onze verzekeringscontracten is het Belgisch recht van toepassing. Voor al uw vragen en problemen kunt u in eerste instantie terecht bij uw verzekeringstussenpersoon. Klachten kunnen ingediend worden bij de Dienst Klachtenbeheer van AG Insurance (E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, tel.: 02 664 02 00, mail: customercomplaints@aginsurance.be). Indien de voorgestelde oplossing geen voldoening schenkt, kunt u uw klacht ook indienen bij de Ombudsman van de Verzekeringen (de Meeûssquare 35,1000 Brussel, tel.: 02 547 58 71 – Fax: 02 547 59 75 - www.ombudsman.as).


Bronnen: Assuralia