Spaarverzekering met gewaarborgd rendement (tak 21)
Met deze spaarverzekering kiest u voor een eenvoudige, veilige spaarformule met een gewaarborgd minimumrendement, dat nog kan oplopen door eventuele jaarlijkse winstdelingen.
Ontdek deze producten bij:
BNP Paribas Fortis
Uw makelaar
 
Rendementsgarantie

De rentevoet op moment van de storting, blijft voor u gewaarborgd tijdens de hele looptijd van uw contract. Jaarlijkse winstdelingen kunnen uw totale rendement nog doen oplopen. De winstdelingen zijn niet gewaarborgd en variëren naargelang de economische conjunctuur en de financiële resultaten van AG Insurance.

Een inkomen à la carte

U kiest zelf het inkomen dat u wenst te ontvangen uit uw spaargeld en wanneer u dit krijgt. En u kunt deze keuzes in alle vrijheid wijzigen.

Een geschikt instrument voor patrimoniumplanning

U duidt nu al aan wie het belegde kapitaal ontvangt als u overlijdt. Maar u blijft wel de touwtjes in handen houden zolang u leeft.

Een aanvulling van uw wettelijk pensioen

U kunt kiezen voor een aanvullend inkomen op maat boven op uw wettelijk pensioen. Gedurende de hele looptijd van uw spaarverzekering.

 


Waarom is deze spaarverzekering iets voor mij?

Met deze levensverzekering kiest u voor een eenvoudige, veilige spaarformule met een gewaarborgd minimumrendement dat nog kan oplopen door eventuele jaarlijkse winstdelingen. Uw kapitaal is veilig. Naargelang uw behoeften en onder bepaalde voorwaarden kunt u een aanvullend inkomen op maat* opvragen uit uw spaarverzekering. U betaalt wel roerende voorheffing. Zo kunt u de kloof tussen uw laatste beroepsinkomen en uw pensioen zo klein mogelijk houden en optimaal blijven genieten van het leven, ook na uw pensionering. Deze spaarverzekering heeft een looptijd van 8 jaar en 1 maand. Er is geen roerende voorheffing op einddatum.

* Per kalenderjaar kunt u maximaal 10 % van de brutoreserve op 31/12 van het voorbije jaar afkopen, met een maximum van 50 000 euro. Op deze afkopen is echter wel roerende voorheffing verschuldigd.

Spaarverzekering met rendementsgarantie  
Wat brengt deze spaarverzekering op voor mij?

Met deze spaarverzekering belegt u tegen een rentevoet (die van toepassing is op het moment van de premiestorting) die gewaarborgd is gedurende de volledige looptijd van het contract. Deze rentevoet bedraagt momenteel 0,25% (van kracht op 01/04/2020). Op de gestorte premie moet verzekeringstaks betaald worden, deze bedraagt op dit ogenblik 2 %.

Dit rendement kan nog oplopen door jaarlijkse winstdelingen. De winstdelingen zijn niet gewaarborgd en variëren naargelang de economische conjunctuur en de financiële resultaten van AG Insurance. U belegt niet rechtstreeks op de beurs. U kiest dus voor zekerheid.

Wenst u een aanvullend inkomen als extraatje bij uw wettelijk pensioen? Dan kunt u ervoor opteren om jaarlijks een bepaalde som op te vragen uit uw spaarverzekering. U kiest zelf het bedrag dat u nodig hebt.
Hebt u een bepaald jaar wat meer kosten dan gebruikelijk? Of net omgekeerd?

Dan kunt u het aanvullend inkomen dat u vraagt, verhogen of verlagen.
 
Op het interestgedeelte van dit aanvullend inkomen is 30% roerende voorheffing verschuldigd. Het belastbaar bedrag mag echter niet lager zijn dan het bedrag dat overeenstemt met een interestkapitalisatie van 4,75 % per jaar.

Wanneer ontvang ik de opbrengst en het kapitaal van mijn spaarverzekering?
U bepaalt zelf of en wanneer u een aanvullend inkomen wenst en hoeveel dit bedraagt. U kunt jaarlijks tot maximaal 10 % van de waarde van uw spaarverzekering opvragen zonder kosten, met een maximum van 50.000 EUR. Op deze opvragingen is roerende voorheffing verschuldigd.
 
Uw spaarverzekering loopt 8 jaar en 1 maand. U ontvangt op de einddatum de geïnvesteerde nettopremie en de opbrengst van uw spaarverzekering (toegekende winstdeling(en) inbegrepen). Door jaarlijkse afkopen om uw aanvullend inkomen te spijzen, kan het bedrag dat uitbetaald wordt lager zijn dan het oorspronkelijk geïnvesteerde kapitaal.
 
Deze tak 21-verzekering houdt ook een aantal risico’s in die gelinkt zijn aan tak 21. We raden u aan om deze eerst te lezen.
Spaarverzekering met rendementsgarantie  
Spaarverzekering met rendementsgarantie  
Welke keuzes kan ik maken?

Een spaarverzekering met gewaarborgd rendement van AG Insurance is flexibel:

  • U bepaalt zelf of u een aanvullend inkomen uit uw spaarverzekering wenst of niet.
  • U kiest het bedrag van dit aanvullend inkomen en bepaalt wanneer u het opvraagt, op regelmatige tijdstippen of af en toe.
  • U duidt zelf aan wie het opgebouwde kapitaal ontvangt als u overlijdt vóór de einddatum van het contract. Houd er rekening mee dat er mogelijk successierechten verschuldigd zijn op het betaalde bedrag.
  • U kunt op elk moment bijkomende stortingen doen. Sporadisch op momenten dat het u goed uitkomt, of op regelmatige basis (jaarlijks, halfjaarlijks, driemaandelijks of maandelijks).

Tijdens de looptijd van uw spaarverzekering kunt u op elk moment uw keuzes bijsturen.

 
 
 
 

​​​

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
  • Hoe gaat AG om met mogelijke belangenconflicten?
  • Welke segmentatiecriteria past AG toe bij aanvaarding, omvang van de waarborg en premieberekening?
  • AG Insurance (afgekort AG) NV is een Belgische verzekeringsonderneming. Alle verzekeringscontracten zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Voor meer informatie over de juridische gegevens van AG, klik hier.
  • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
  • Wij nodigen u uit kennis te nemen van het essentiële-informatiedocument, het document nuttig informatie of de financiële infofiche, de algemene voorwaarden en het eventueel beheersreglement van het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. Deze documenten zijn gratis beschikbaar op onze website en bij uw verzekeringstussenpersoon.
Heeft u een vraag?
Heeft u een vraag?
Contacteer één van onze gespecialiseerde partners om u te helpen.