pensioensparen en fiscaal voordeel barbecue
Ontdek de bijbehorende producten

De beste barbecue van het jaar organiseren ... dat kan dankzij pensioensparen!

Stel, u organiseert een gezellige barbecue voor uw geliefden met kwaliteitsvlees, gegrilde groenten en frisse drankjes. Begint u al te watertanden? Beeld u dan eens in dat u dit heerlijke moment beleeft terwijl u uw pensioen voorbereidt! Met een pensioenspaarcontract verliest u nooit: u bereidt uw toekomst voor en geniet elk jaar een financieel voordeel. We leggen u alles in twee minuten uit. En het is heel eenvoudig, beloofd.​

fiscaal voordeel pensioensparen

Réduire

Momenteel nemen uw gezin en uw werk veel tijd in beslag. Maar u droomt er ook van om een onvergetelijke dag door te brengen met uw vrienden en familie. Maak u geen zorgen, veel mensen van uw leeftijd zitten in die situatie.

U hebt op dit moment geen tijd of zin om na te denken over pensioensparen. Toch kan dit een dubbel voordeel voor u opleveren: u kan profiteren van een fiscaal voordeel en uw pensioen voorbereiden.

Als u jaarlijks een bijdrage betaalt voor uw pensioensparen, krijgt u het volgende jaar een aanzienlijke belastingvermindering. We geven u twee voorbeelden:

  • Als u 990 euro per jaar betaalt (de belastingvermindering bedraagt 30%), krijgt u een fiscaal voordeel van 297 euro.
  • Als u 1.270 euro per jaar betaalt (de belastingvermindering bedraagt 25%), krijgt u een fiscaal voordeel van 317,50 euro.

Zo kan u op andere manieren van uw geld genieten: een gigantische barbecue organiseren, een paar kledingwinkels leegroven of thuis wat klussen doen. Beeld u in wat u met dit fiscaal voordeel kan doen ... Laat uw fantasie dus maar de vrije loop!

We zijn ons er wel van bewust dat dit een zekere investering vraagt. Maar iedereen weet intussen dat het wettelijk pensioen waarschijnlijk niet voldoende is om uw levensstandaard te behouden als u stopt met werken. Reden te meer dus om vandaag te starten met een levensverzekering via pensioensparen en te profiteren van een mogelijk aantrekkelijke interestvoet.

U betaalt belastingen op een levensverzekeringscontract in pensioensparen. In het jaar van uw 60e verjaardag (of op de 10e verjaardag van uw contract als u het na uw 55e hebt afgesloten) betaalt u een anticipatieve heffing van 8%. Bovendien, als u beslist om uw kapitaal te recupereren voor het einde van het contract, geldt hierop een heffing van 33% (+ gemeentebelastingen).

Als u 65 jaar wordt, krijgt u een mooi bedrag waarmee u kan blijven genieten van het leven.

Meer informatie? Vraag zeker een offerte. U verbindt zich tot niets, maar een simulatie van uw persoonlijke situatie helpt u om alle voordelen van pensioensparen beter te begrijpen.

Réduire

​​​​

IK WIL EEN OFFERTE

​​
Belasting in tak 21 en tak 23

In het jaar van uw 60e verjaardag (of op de 10e verjaardag van uw contract als u het na uw 55e hebt afgesloten) betaalt u een anticipatieve heffing van 8%. Wil u het kapitaal recupereren voor het einde van het contract? Dat kan! Uw kapitaal wordt dan wel belast tegen 33% (+ gemeentebelastingen). Bij overlijden kunnen er successierechten verschuldigd zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de individuele situatie van elke klant en kan achteraf worden gewijzigd.

Kosten

Instapkosten: 4%. Uitstapkosten: geen uitstapkosten op einddatum of in geval van overlijden van de verzekerde. De afkoopvergoeding bedraagt 5%, 0% voor de laatste 5 jaar. Beheerkosten die rechtstreeks op het contract worden toegepast: kosten die specifiek gekoppeld zijn aan de Top Multilife-fondsen in het kader van pensioensparen, en die automatisch worden aangerekend op de inventariswaarden. Afkoop-/overnamevergoeding: zie paragraaf Uitstapkosten. Kosten in verband met de overdracht tussen beleggingsfondsen (tak 23). De eerste overdracht van het jaar(*) naar een of meer fondsen is gratis. Vanaf de tweede overdracht van het jaar(*) naar een of meer fondsen bedragen de kosten 37,18 euro (per overdracht).

(*) Jaar: het lopende jaar wordt bepaald naargelang de datum van inwerkingtreding van het contract.

Risico in tak 23

Risico op schommelingen van de eenheidswaarde (marktrisico): de eenheidswaarde is afhankelijk van de evolutie van de waarde van de onderliggende activa en de volatiliteit van de markten. Het financiële risico is te allen tijde ten laste van de verzekeringsnemer. Bijgevolg, na alle afhoudingen of op het moment van vereffening van het contract, kan de eenheidswaarde zowel hoger als lager zijn dan de waarde op het moment van de premiebetaling. De verzekeringsnemer moet zich er dan ook van bewust zijn dat hij het geïnvesteerde bedrag mogelijk niet volledig zal recupereren.

Liquiditeitsrisico: in bepaalde uitzonderlijke omstandigheden kan de vereffening van de eenheden van het fonds worden uitgesteld of opgeschort.

Risico's gelinkt aan het beheer van de fondsen: de fondsen zijn blootgesteld aan verschillende risico's die variëren naargelang de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van deze fondsen en hun onderliggende fondsen. Om deze beleggingsdoelstelling te bereiken, kunnen de beheerders van elk fonds in verschillende activaklassen en -stijlen beleggen in verschillende verhoudingen, afhankelijk van de marktomstandigheden en het beleggingsbeleid van het betreffende fonds. Aangezien het rendement niet is gewaarborgd, bestaat het risico altijd dat de uitgevoerde beleggingen, ondanks de expertise van de beheerders, niet de verwachte resultaten opleveren.

Faillissement van de verzekeraar: de activa van het fonds verbonden aan de levensverzekering, onderschreven door de verzekeringsnemer, maken deel uit van een bijzonder vermogen dat afzonderlijk beheerd wordt binnen de activa van de verzekeraar. In geval van faillissement van de verzekeraar, is dit vermogen prioritair voorbehouden om te voldoen aan de verbintenissen tegenover de verzekeringsnemers en/of de begunstigden van het fonds.

Rendement in tak 23

Deze verzekering is gekoppeld aan beleggingsfondsen, waardoor het belegde bedrag in de tijd kan schommelen. Er is geen kapitaals- of rendementsgarantie en de verzekeringsmaatschappij kent geen winstdeling toe.  U kan de huidige waarde van deze fondsen bekijken op www.aginsurance.be

Risico's in tak 21

Dit product is beschermd door het Garantiefonds op basis van de beschermingsregeling die geldt voor tak 21-producten. Het Garantiefonds komt tussen als AG Insurance in gebreke blijft. Momenteel bedraagt de tussenkomst 100.000 euro per verzekeringsnemer en per verzekeringsmaatschappij. Voor hogere bedragen is alleen de eerste 100.000 euro gewaarborgd.

Duur: gekozen door de klant met een minimum van 10 jaar en de leeftijd op de einddatum moet minstens 65 jaar zijn.

Minimumpremie: elke premie moet ten minste 35 euro bedragen (inclusief belasting en instapkosten).

Informatie: alvorens een beleggingsbeslissing te nemen, moet de belegger kennisnemen van de algemene voorwaarden, de financiële infofiche en het beheerreglement van het betrokken fonds of product. Al deze documenten zijn gratis beschikbaar bij uw tussenpersoon, op het hoofdkantoor of op de website:  www.aginsurance.be

Klachten:

Voor vragen kan u in de eerste plaats contact opnemen met uw verzekeringstussenpersoon. Alle klachten over dit product kan u sturen naar AG Insurance NV, Dienst Klachtenbeheer (customercomplaints@aginsurance.be - nummer 02 664 02 00), E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel. Als de door AG Insurance voorgestelde oplossing voor u niet volstaat, kan u uw klacht voorleggen aan de Ombudsman van de Verzekeringen (info@ombudsman.as), de Meeussquare 35 in B-1000 Brussel, www.ombudsman.as.​