AG Fund+
Een flexibele belegging en een potentieel hoger rendement, maar zonder enige garantie. Een zeker risico schrikt u dus niet af!
 
Aangepast aan uw behoeften


AG Fund + is een formule op maat, afgestemd op uw wensen en uw beleggersprofiel. U kiest niet alleen uw fondsen maar ook het beschermingsniveau dat u wenst.

Potentieel rendement


In de huidige economische context wenst u uw geld te beleggen in een formule die een potentieel hoger rendement biedt dan een spaarrekening. U houdt er rekening mee dat u (een deel van) uw geld kunt verliezen.

Opgevolgd door specialisten


Uw belegging is in goede handen: experten volgen deze op de voet op en reageren snel op de evoluties op de financiële markten.

Twee beschermingsmechanismen als optie


Met AG Fund+ kiest u uw niveau van bescherming. Dankzij twee volledig geautomatiseerde mechanismen worden mogelijke winsten vanaf een bepaald niveau in een defensiever fonds ondergebracht en worden eventuele verliezen in de mate van het mogelijke beperkt vanaf het moment dat een bepaalde grens overschreden wordt.

Gratis optie Drip Feed


Dankzij Drip Feed kunt u gespreid in de tijd beleggen in een of meerdere fondsen (maximaal 4) van uw levensverzekering en zo het risico op een eventueel verkeerd instapmoment beperken!

Flexibele aanpak


Met AG Fund + kunt u beleggen in een ruim gamma van fondsen. Kiezen voor fondsen die beleggen in de eurozone, de groeilanden of wereldwijd? Dat kan allemaal.

Spreiding van de taks

Dankzij deze gratis optie kan u de verzekeringstaks van 2% op de eerste premiestorting spreiden over een periode van 4 jaar. AG financiert deze taks op het moment van de storting van de premie en recupereert deze nadien kosteloos door de verkoop van een deel van uw eenheden van het fonds, gespreid over vier jaar.

Fondsen met ecologische en sociale kenmerken of met een duurzame beleggingsdoelstelling


Ga naar de rubriek ‘Informatie over duurzaamheid’ om er meer over te weten.

 
Wat is AG Fund+?

AG Fund+ is een individuele tak 23-levensverzekering van AG, onderworpen aan de Belgische wetgeving.

De belangrijkste doelstelling van deze levensverzekering is het behalen van een potentieel hoger rendement, dankzij gediversifieerde en zorgvuldig geselecteerde fondsen. U kunt fondsen kiezen die het beste aansluiten bij uw wensen en behoeften, uw waarden, uw beleggersprofiel, beleggingsstrategie en risicobereidheid.  

AG Fund+ is een langetermijnbelegging zonder einddatum. Bovendien biedt AG Fund+ twee optionele beschermingsmechanismen - de Winstbeschermer en de Verliesbeperker - en Drip Feed, een gratis optie.

U kunt al vanaf 10 euro beleggen in AG Fund+. Voor AG Fund+ is recurrente betaling mogelijk. Via domiciliëring kan u uw betalingen automatisch spreiden in de tijd, vanaf 10 euro per maand. U belegt dus geleidelijk aan met kleine bedragen. Zo leert u AG Fund+ kennen en mikt u op een potentieel hoger rendement, terwijl u het risico van een belegging op het verkeerde moment verkleint. 

Als u kiest voor recurrente betaling, kunnen de beschermingsmechanismen en de optie Drip Feed niet worden geactiveerd.

AG Fund+ biedt de keuze tussen meerdere AG Life-fondsen. Voor het beheer ervan, past AG onder andere de MultiManagementaanpak toe.

Meer weten over ons MultiManagementbeheer? Raadpleeg onze brochure​ of bekijk het filmpje. ​

 

Vimeo settings

Youtube settings

AG Safe+  
Wat biedt AG Fund+ mij?
 • Een levensverzekering gekoppeld aan een ruim gamma van zorgvuldig uitgekozen fondsen.
 • Potentieel hoger rendement dan een klassieke belegging, maar zonder garantie. U loopt het risico om (een deel van) uw kapitaal niet te recupereren. 
 • Fondsen beheerd door specialisten die snel reageren op de evoluties en tendensen op de financiële markten …
 • Een formule aangepast aan uw beleggersprofiel.
 • Twee beschermingsmechanismen als optie treden automatisch in werking vanaf een bepaald niveau dat u vooraf hebt bepaald.
 • De optie Drip Feed zorgt ervoor dat u gespreid in de tijd kunt beleggen in een of meerdere fondsen van uw levensverzekering en zo het risico op een eventueel verkeerd instapmoment beperken.
 • De typische kenmerken van een levensverzekering: overlijdensdekking (soms een uitgebreide), vrije keuze van de begunstigde bij overlijden, aantrekkelijke fiscaliteit (geen roerende voorheffing op de inkomsten van AG Fund+) enz. Houd wel rekening met een verzekeringstaks van 2% voor elke storting. 
 • Heel wat mogelijkheden om uw successie te plannen dankzij de vrije keuze van de begunstigde bij overlijden.


Wat kan AG Fund+ mij opleveren?

Het potentieel rendement van uw AG Fund+ hangt af van de prestaties van de fondsen die u gekozen hebt. Deze prestaties verschillen naargelang de schommelingen op de financiële markten. Dit systeem kan dus zeer mooie rendementsperspectieven bieden op lange termijn, maar ook nadelig zijn in moeilijke beurstijden. De verzekeringsnemers moeten er zich van bewust zijn dat ze mogelijk niet het (volledig) geïnvesteerde bedrag zullen recupereren.
De twee beschermingsmechanismen die u kunt activeren, maken het mogelijk om dat risico enigszins te verkleinen.

AG Safe+  
AG Fund+, beleggingsfondsen, hoog rendement, beleggen, flexibele beleggingsfondsen  
Welk(e) fonds(en) kan ik kiezen?

Met uw levensverzekering AG Fund+ kunt u kiezen uit een hele reeks basisfondsen, die actief worden beheerd door specialisten. U kunt beslissen te beleggen in één of meerdere fondsen.

Uw adviseur kan de totaliteit van uw portefeuille bekijken en u een helder advies geven in functie van uw beleggersprofiel, uw wensen en uw behoeften. Als hij u in het kader van zijn beleggingsadvies een product aanraadt, moet hij nagaan of dit product geschikt is op grond van uw kennis van en ervaring met dit product, uw beleggingsdoelstellingen en financiële situatie.

U vindt verdere informatie over onder andere de huidige eenheidswaarde van de fondsen in deze lijst en in de financiële pers.

De beheersreglementen van de fondsen zijn een goed hulpmiddel voor een beter begrip van hun beleggingspolitiek, aarzel niet om deze reglementen in deze lijst te consulteren. ​​


Met welke opties kan ik mijn AG Fund+ personaliseren?
 • Winstbeschermer: uw winsten worden automatisch overgeheveld naar het gekozen doelfonds, dat minder risico vertoont, vanaf een vooraf bepaald niveau. Voor het activeren van dit mechanisme kunt u kiezen voor een niveau van 10, 20 of 30% van de winsten. Deze optie is niet beschikbaar als u kiest voor recurrente betalingen.

Vimeo settings

Youtube settings


 • Verliesbeperker: maakt het mogelijk de reserve van uw AG Fund+ over te hevelen naar datzelfde doelfonds vanaf een vooraf bepaald verliesniveau: 5, 10, 15, 20 of 30%.
  U kiest zelf het moment waarop het in het doelfonds overgedragen bedrag gedeeltelijk of volledig moet herbelegd worden in het basisfonds. U kunt ook kiezen voor de optie 'automatische herbelegging’: de reserve wordt dan op maandelijkse basis herbelegd in het basisfonds, tijdens een periode die u op voorhand hebt bepaald, dit is 6, 12, 18 of 24 maanden.De optie 'dynamische aanpassing’ maakt het mogelijk om een nieuw Verliesbeperkerniveau te bepalen telkens de eenheidswaarde stijgt met 10% ten opzichte van de referentiewaarde. Het Verliesbeperkerniveau stijgt dus geleidelijk door zoveel mogelijk de evolutie van de eenheidswaarde van uw basisfonds weer te geven. U kunt de opties 'automatische herbelegging' en 'dynamische aanpassing' ook combineren. Deze optie is niet beschikbaar als u kiest voor recurrente betalingen.

Vimeo settings

Youtube settings

​​
 • Drip Feed: via dit gratis en optioneel beleggingsmechanisme kunt u uw beleggingen gedurende een bepaalde periode die u vooraf zelf kiest (6, 12, 18 of 24 maanden) progressief spreiden over een of meerdere fondsen. Zo beperkt u het potentiële verlies wanneer de economische conjunctuur minder gunstig is. Concreet, u stort bij de onderschrijving van het contract het te beleggen bedrag in één keer in een defensief doelfonds. Daarna wordt een proportioneel deel (1/6, 1/12, 1/18 of 1/24) van dat bedrag maandelijks (bij)gestort in het (de) beleggingsfonds(en) dat (die) u zelf gekozen hebt. Deze optie is niet beschikbaar als u kiest voor recurrente betalingen.​​

Vimeo settings

Youtube settings


 • Spreiding van de taks: dankzij deze gratis optie kan u de verzekeringstaks van 2% op de eerste premiestorting spreiden over een periode van 4 jaar. AG financiert deze taks op het moment van de storting van de premie en recupereert deze nadien kosteloos door de verkoop van een deel van uw eenheden van het fonds, gespreid over vier jaar. Eventuele bijkomende premiestortingen die nadien gebeuren, komen niet in aanmerking voor deze spreiding. 

Vimeo settings

Youtube settings

​​Deze opties zijn enkel toegankelijk vanaf het betalen van een premie van 500 euro bij het afsluiten van het contract (instapkosten en taks inbegrepen). De beschermingsmechanismen zijn ook toegankelijk vanaf een contractreserve van 500 euro. ​
AG Fund+, beleggingsfondsen, hoog rendement, beleggen, flexibele beleggingsfondsen  
AG Fund+  
Informatie over duurzaamheid

Afhankelijk van de gekozen fondsen, heeft dit product ecologische en sociale kenmerken die het mogelijk maken om bij te dragen aan een positieve impact op het milieu of de maatschappij en om een negatieve impact op het milieu of de maatschappij te beperken, dit dankzij een passende selectie van beleggingen. Het product kan een duurzame beleggingsdoelstelling hebben. Informatie over deze ecologische en sociale kenmerken of over de duurzame beleggingsdoelstelling van dit product is hier beschikbaar. Meer info over de duurzame en verantwoorde beleggingsaanpak van AG vindt u op ag.be/investeren/duurzaamheid.

Voor sommige fondsen worden ook bijkomende verantwoorde beleggingsstrategieën toegepast. Dit beleid heeft het mogelijk gemaakt om voor deze fondsen het label 'Towards Sustainability' te bekomen, dat een kwaliteitsnorm is onder toezicht van het Central Labelling Agency of the Belgian SRI Label (CLA). Om aan deze norm te voldoen, moet het fonds beantwoorden aan een aantal minimumvereisten met betrekking tot duurzaamheid. Meer uitleg over hoe ons beleid is aangepast aan deze vereisten vindt u hier.

De toekenning van dit label betekent echter niet dat dit fonds beantwoordt aan uw eigen duurzaamheidsdoelstellingen en evenmin dat het label voldoet aan toekomstige nationale of Europese regelgevingen. Meer informatie hierover vindt u op de website https://www.fsma.be/nl/duurzame-financiering.

Onderaan in de rubriek “Algemene voorwaarden en contractuele documenten", vindt u de infofiche duurzaamheid voor dit product, alsook het bi​jhorende jaarrappor​t​. 

Welke overlijdensdekking biedt AG Fund+?

Als de verzekerde overlijdt, betaalt AG aan de begunstigde een kapitaal uit. Dat bedrag is gelijk aan de waarde (in euro) van alle eenheden die zijn toegewezen aan het contract.

AG Fund+  
AG Fund+  
Met welke kosten moet ik rekening houden?

 • Instapkosten: 2,50%.
 • Kosten per beschermingsmechanisme: jaarlijks, 0,20% op de reserve van het fonds waarop het beschermingsmechanisme van toepassing is (geen kosten tijdens de wederbeleggingsperiode).
 • Kosten voor overdracht tussen de beleggingsfondsen: altijd gratis.​Geen kosten voor de automatische overdracht via de beschermingsmechanismen.
 • Uitstapkosten: 1% gedurende 2 jaar en 11 maanden. Nadien 0%.
 • Beheerskosten: ze zijn afhankelijk van het fonds en worden automatisch verrekend in de eenheidswaarden. Ze staan vermeld in de beheerreglementen van elk fonds.
Voor meer info over de kosten verbonden aan AG Fund+ kunt u het essentiële-informatiedocument , het document nuttige informatie raadplegen, evenals de beheersreglementen en de algemene voorwaarden raadplegen.

Met welke taksen moet ik rekening houden?
 • ​Taks op de levensverzekering: 2% op de gestorte premie (verzekeringsnemer = natuurlijk persoon).
 • AG Fund+ komt niet in aanmerking voor fiscale aftrekbaarheid, noch voor belastingvermindering.
 • De verzekeraar houdt geen roerende voorheffing in op de verzekeringsprestaties in geval van afkoop, noch op het gestorte kapitaal bij overlijden, overeenkomstig het fiscaal stelsel dat momenteel van toepassing is en onder voorbehoud van latere wijzigingen. Het kapitaal dat uitbetaald wordt aan de begunstigde van het contract bij overlijden van de verzekerde is in principe onderworpen aan successierechten.

​Voor alle info die van toepassing is op het product AG Fund+, kunt u de essentiële-informatiedocument, het document nuttige informatie, de beheersreglementen  en de algemene voorwaarden raadplegen.​


AG Fund+  
AG Fund+  
Welke risico’s zijn verbonden aan AG Fund+?

 • ​Risico op schommelingen van de eenheidswaarde (marktrisico)
  De eenheidswaarde hangt af van de evolutie van de waarde van de onderliggende activa en de schommelingen van de markten. Het financieel risico wordt volledig en op ieder moment gedragen door de verzekeringsnemer. Bij elke afhouding of op het ogenblik van vereffening van het contract, bestaat de mogelijkheid dat de eenheidswaarde hoger of lager is dan de waarde op het moment van premiebetaling.
  De verzekeringsnemers moeten er zich van bewust zijn dat ze mogelijk niet het (volledig) geïnvesteerde bedrag zullen recupereren.​

 • Liquiditeitsrisico
  In bepaalde uitzonderlijke omstandigheden kan de liquiditeit van de fondseenheden uitgesteld of geschorst worden.
 • Risico's verbonden aan het beheer van de fondsen
  De fondsen zijn blootgesteld aan verschillende risico's die variëren naargelang het doel en de beleggingspolitiek van deze fondsen en hun onderliggende fondsen. Er bestaat dus altijd een risico dat de beleggingen niet de verwachte resultaten opleveren en dat ondanks de expertise van de beheerders.
 • Risico verbonden aan de beschermingsmechanismen
  Hoewel deze beschermingsmechanismen bedoeld zijn om de negatieve gevolgen van de schommelingen van de markten te verminderen, is het mogelijk dat op bepaalde momenten tijdens de looptijd van het product, de beschermingsmechanismen een lager rendement opleveren in vergelijking met een belegging in het basisfonds zonder beschermingsmechanisme.
 • Faillissement van de verzekeraar
  In geval van faillissement van de verzekeraar is het vermogen opgebouwd met de activa van het fonds gelinkt aan het levensverzekeringscontract prioritair voorbehouden om te voldoen aan de verbintenissen tegenover de verzekeringsnemers en/of de begunstigden van het fonds.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
 • Hoe gaat AG om met mogelijke belangenconflicten?
 • Welke segmentatiecriteria past AG toe bij aanvaarding, omvang van de waarborg en premieberekening?
 • AG Insurance (afgekort AG) NV is een Belgische verzekeringsonderneming. Alle verzekeringscontracten zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Voor meer informatie over de juridische gegevens van AG, klik hier.
 • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
 • Wij nodigen u uit kennis te nemen van het essentiële-informatiedocument, het document nuttig informatie of de financiële infofiche, de algemene voorwaarden en het eventueel beheersreglement van het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. Deze documenten zijn gratis beschikbaar op onze website en bij uw verzekeringstussenpersoon.
Heeft u een vraag?
Heeft u een vraag?
Contacteer één van onze gespecialiseerde partners om u te helpen.