schuldsaldoverzekering en wet-partyka
Ontdek de bijbehorende producten

Schuldsaldoverzekering en zware ziekte


Wie chronisch of zwaar ziek is, heeft doorgaans moeite om een betaalbare overlijdensverzekering ter dekking van een hypothecair krediet voor de enige en eigen woning of van een beroepskrediet te vinden. Maar sinds eind 2014 geldt de wet-Partyka en is er toch een oplossing mogelijk.

Ook het 'recht om vergeten te worden' dat in voege is sinds 2020, zorgt ervoor dat dergelijke verzekering nog toegankelijker wordt voor wie al geruime tijd genezen is van kanker of aan een chronische ziekte lijdt die onder controle is.

Bovendien gelden vanaf 27 november 2022 door een wetswijziging soepelere regels.​

​​​​​Schuldsaldoverzekering en medische acceptatie

Bent u van plan een huis te kopen, te bouwen of te renoveren? Of uw zaak verder uit te bouwen? Dan bent u waarschijnlijk op zoek naar een schuldsaldoverzekering om uw krediet te dekken.

Maar voor u een verzekering afsluit, beoordeelt de verzekeraar uw gezondheidstoestand. Eerste stap?  De medische vragenlijst invullen. Het doel? Bepalen of u een verhoogd risico hebt om vroeger dan gemiddeld te overlijden.

Bij mensen met een zware en/of chronische ziekte is het risico op vroegtijdig overlijden statistisch gezien groter dan gemiddeld. Daarom heeft de verzekeraar de mogelijkheid om een medische bijpremie te vragen of, in zeldzame gevallen, de schuldsaldoverzekering te weigeren.​ 

Schuldsaldoverzekering en bijpremie: wat zegt de wet? 

Wet-Partyka

De wet-Partyka, genoemd naar de auteur ervan, biedt mensen die een verhoogd risico lopen op een vroegtijdig overlijden de mogelijkheid om een enige eigen woning te kopen of te (ver)bouwen, door de toegang tot een schuldsaldoverzekering te vergemakkelijken. Deze wet verplicht verzekeraars bijvoorbeeld om hun weigeringen of bijpremies te motiveren, wat vroeger niet het geval was. Dit is dus een eerste stap in de richting van meer transparantie.

Verzekeraars blijven gewoon dezelfde criteria toepassen bij hun medische acceptatie. Maar in specifieke situaties kan u nu wel een nieuwe beoordeling van uw dossier vragen.

Opvolgingsbureau en Compensatiekas

In geval van weigering of bijpremie voor een schuldsaldoverzekering kunnen het Opvolgingsbureau en de Compensatiekas tussenkomen. Hun rol? Ervoor zorgen dat mensen die chronisch of zwaar ziek zijn toegang hebben tot een schuldsaldoverzekering.

  • Uw medische bijpremie bedraagt meer dan 75% van een gewone premie of uw aanvraag wordt geweigerd.

U kan een beroep doen op het Opvolgingsbureau voor de tarifering van de premies van een schuldsaldoverzekering. D​at zal nagaan of de weigering of bijpremie vanuit medisch en verzekeringstechnisch standpunt objectief en redelijk verantwoord is. Binnen 15 werkdagen vanaf de ontvangst van het volledige dossier doet het Opvolgingsbureau een bindend voorstel.

Is dat niet gunstiger voor u als kandidaat-verzekeringnemer, dan kan de verzekeraar het oorspronkelijk voorstel bevestigen. Is het wel gunstiger, dan kan de verzekeraar ofwel een aanbod formuleren dat beantwoordt aan het bindend voorstel - eventueel door aanpassing van de oorspronkelijk voorgestelde bijpremie - ofwel de verzekering weigeren.

  • Uw medische bijpremie bedraagt meer dan 125% van een gewone premie.

Wanneer uw bijpremie (zoals voorgesteld door de verzekeraar of het Opvolgingsbureau) meer dan 125% van een gewone premie bedraagt, komt u in aanmerking voor het solidariteitsmechanisme of de Compensatiekas.

U hoeft hiervoor geen aanvraag bij de Compensatiekas in te dienen, de bijpremie te uwen laste wordt automatisch begrensd tot maximaal 125% van de basispremie. De tussenkomst van de Compensatiekas kan nooit meer dan 800% van de basispremie bedragen. Deze procedure kan alleen:

  • voor nieuwe contracten;
  • als de schuldsaldoverzekering dient voor de bouw, aankoop of renovatie van een enige eigen woning. Niet voor een tweede verblijf dus.

Als u niet akkoord gaat met de beslissing van de verzekeraar kan u hem om een bijkomende motivatie vragen. U kan ook een aanvraag indienen bij het Opvolgingsbureau. Uw verzekeringsadviseur kan dit ook voor u doen.

Meer informatie vindt u op de website van Assuralia: https://www.assuralia.be/nl/recht-om-vergeten-te-worden/wettelijke-maatregelen.​

Het recht om vergeten te worden  

In 2019 werd het 're​cht om vergeten te worden' in de Belgische verzekeringswetgeving ingevoerd, die van toepassing is op nieuwe verzekeringsovereenkomsten gesloten vanaf 1 februari 2020.

Dat recht om vergeten te worden houdt in dat verzekeraars bij ex-kankerpatiënten die een overlijdenszekering willen afsluiten voor een enige eigen woning of voor een beroepskrediet bij het bepalen van de huidige gezondheidstoestand geen rekening mogen houden met de kankergeschiedenis van de kandidaat-verzekerde als die, naargelang de situatie, al langer dan 5 of 8 jaar succesvol beëindigd is en er geen herval plaatsvond binnen die termijn.

Bijkomend werd er een referentierooster ingevoerd dat voor bepaalde kankers een kortere termijn vastlegt en enkele tariferingsregels voor bepaalde chronische aandoeningen bepaalt.

Dankzij het recht om vergeten te worden kunnen kandidaat-verzekerden dus een schuldsaldoverzekering afsluiten zonder dat bij de medische acceptatie rekening wordt gehouden met hun kankeraandoening of chronische ziekte.

Opgelet, het blijft van essentieel belang dat u de verzekeraar op de hoogte brengt van uw medische geschiedenis. U moet uw aandoening dus wel nog altijd melden. Wat is er dan veranderd? Uw medische geschiedenis mag niet leiden tot een bijpremie of weigering.