Ontdek de bijbehorende producten

Enkele tips voor verhuurders om een huurcontract op te stellen

Alles wat u moet weten

​De spelregels voor een huurovereenkomst zijn bij wet vastgelegd. Zo genieten uzelf en uw huurder voldoende zekerheid. Hier vindt u meer info over de registratie van de huurovereenkomst, de duurtijd en beëindiging ervan, de huurstaat en de huurwaarborg.

De huurovereenkomst

Het huurcontract voor een hoofdverblijfplaats moet schriftelijk opgesteld worden,. Oude huurovereenkomsten van vóór 15 juni 2007 kunnen eventueel nog mondeling zijn. In de huurovereenkomst moet het volgende staan:

 • de identiteit van alle contracterende partijen,
 • de begindatum van de overeenkomst,
 • de aanwijzing van alle ruimtes en gedeelten van het gebouw die het voorwerp van de huur  uitmaken,
 • het bedrag van de huur.
Verminderen

Huurstaat

​Als u een huis of appartement verhuurt, moet dat voldoen aan een aantal basisvereisten qua veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid. Het gaat onder meer over de stabiliteit van de woning, de vochtigheid en verluchting, de toegankelijkheid,…
 
Vooraleer de huurovereenkomst aanvangt, stelt u best samen met de huurder de huurstaat vast, eventueel in het bijzijn van een expert. Dit gebeurt aan de hand van een gedetailleerde plaatsbeschrijving, die als bijlage bij het huurcontract hoort. Zonder plaatsbeschrijving kunt u het huurcontract niet registreren en kunt u bij huurschade ook geen schadevergoeding eisen.
U hebt dan immers geen enkel bewijs dat de schade er al niet was op het moment dat de huurder in het pand ging wonen.
Verminderen

Huurwaarborg

​Een huurwaarborg is niet bij wet verplicht, maar u hebt er alle belang bij om de storting van een huurwaarborg te eisen voordat de huurder in de huurwoning intrekt. Dat moet dan duidelijk bepaald worden in de huurovereenkomst. De wet voorziet drie verschillende soorten huurwaarborgen, naar keuze van de partijen.
 1. Uw huurder stort maximaal twee maanden huur op een geblokkeerde rekening op zijn naam.
 2. Uw huurder stelt maximaal drie maanden huur samen via een maandelijkse afbetaling aan een bank. Dit gebeurt gespreid over maximaal drie jaar.
 3. Uw huurder kiest een bankwaarborg waarvoor het OCMW een verzoek indient bij een bank. Deze waarborg bedraagt maximaal drie maanden huur.

Het is absoluut niet aangewezen om de huurder cash geld te vragen als waarborg.

Verminderen

Registratie van de huurovereenkomst

De verhuurder heeft na de ondertekening van het contract maximaal twee maanden tijd om het huurcontract te laten registreren. Dit is verplicht. U riskeert een boete bij niet-naleving of vertraging en zolang het huurcontract niet geregistreerd is, kan uw huurder de huurovereenkomst zonder opzegtermijn en vergoeding opzeggen.
 
Om een huurcontract te laten registreren, moet u een kopie van de door beide partijen ondertekende huurovereenkomst en de plaatsbeschrijving  bezorgen aan het registratiekantoor dat bevoegd is voor de plaats waar het huurpand gelegen is.
Dit kan via internet, per post, e-mail of fax. U kunt ook ter plaatste gaan.
 
De registratie van een huurcontract is gratis voor een woning die uitsluitend bestemd is voor de huisvesting van een gezin of een persoon.
Verminderen

Duur van het huurcontract

Bij een huurovereenkomst voor de hoofdverblijfplaats van de huurder, onderschreven na februari 1991, maakt de huurwet van 28 februari 1991 een onderscheid tussen:

 • huurcontracten van drie jaar of minder,
 • huurcontracten van negen jaar of meer (inclusief de huurcontracten voor de levensduur van de huurder).
In principe wordt de duur van de huurovereenkomst bepaald in het huurcontract zelf.
 
Staat er geen huurperiode bepaald of is de bepaalde periode meer dan drie jaar, dan wordt het huurcontract beschouwd als een huurcontract van negen jaar.
 
De huurperiode is vooral van belang om de rechten en verplichtingen van huurder en verhuurder bij de beëindiging van het huurcontract te kennen.
Verminderen

Beëindiging huurcontract

 • Huurcontract van drie jaar of minder
  Het huurcontract kan enkel op de einddatum opgezegd worden, met een opzegtermijn van drie maanden voor de vervaldag.

  U mag in het huurcontract andere mogelijkheden om op te zeggen voorzien (zoals de mogelijkheden voorzien voor huurcontracten van negen jaar).

  Wordt er geen opzeg gegeven, dan kan de huurder in het pand blijven. Het huurcontract blijft lopen en wordt beschouwd als een huurovereenkomst op negen jaar.  

 

 • Huurcontract van meer dan drie jaar (of voor onbepaalde duur)
   Volgens de wet is dit een huurcontract van negen jaar of meer.
   Dit betekent dat:
  • De huurder het contract op elk ogenblik kan stopzetten, zonder motivatie. Er geldt wel een opzegtermijn van drie maanden en tijdens de eerste jaren van het huurcontract moet de huurder een opzegvergoeding betalen.
    
  • U het huurcontract kunt stopzetten
    
   • Op elke moment, mits een opzegtermijn van zes maanden, maar zonder vergoeding als u de woning persoonlijk wenst bewonen. Het kan ook als volgende personen in de woning willen intrekken: uw afstammelingen, uw aangenomen kinderen, uw bloedverwanten in opgaande lijn, uw echtgenoot, diens afstammelingen, bloedverwanten in opgaande lijn en aangenomen kinderen, uw bloedverwanten in zijlijn en de  bloedverwanten in zijlijn van uw echtgenoot tot in de derde graad.
   • Na drie of zes jaar, met een opzegtermijn van zes maanden:
    • om wederopbouw-, verbouwings- of renovatiewerken uit te voeren. U moet de huurder geen opzegvergoeding betalen. 
    • zonder motief. Dan moet u de huurder een opzegvergoeding betalen. Die bedraagt negen maanden huurgeld als u het huurcontract na drie jaar opzegt en zes maanden huurgeld als u het huurcontract na zes jaar opzegt.
   • Na een huurperiode van negen jaar, zonder een reden op te geven. Zeg het contract minstens zes maanden voor de vervaldag op, dan hoeft u geen vergoeding te betalen.
Zegt geen van beide partijen het contract op na negen jaar, dan wordt het automatisch voor drie jaar verlengd, aan dezelfde voorwaarden. Vanaf dan kunt u het – net als de  huurder trouwens – om de drie jaar opzeggen.
Verminderen

Huurgeschillen

​Huurgeschillen kunnen zowel tijdens de huurtijd als op het einde van de huurovereenkomst opduiken. Denk bijvoorbeeld aan de huurder die zijn huurgeld niet betaalt, het pand niet goed onderhoudt of andere verplichtingen niet naleeft. Of discussies over huurschade en de huurwaarborg. Huurgeschillen kunt u proberen in in der minne te regelen. Maar soms is een gerechtelijke procedure onvermijdelijk.
Pack Verhuurder van AG Insurance staat bij u om uw belangen te verdedigen en biedt u financiële steun.
 
U kunt het huurcontract slechts in een beperkt aantal gevallen en volgens strikte regels voortijdig stopzetten.
Verminderen